Sprong over Het IJ

Al sinds de 19e eeuw wordt er in Amsterdam gedis­cus­si­eerd over moge­lijke bouw­kun­dige ver­bin­din­gen tus­sen de zui­de­lijke en noor­de­lijke IJ-oevers. Sinds enkele jaren is Amsterdam-Noord volop in ont­wik­ke­ling, wat de vraag naar betere oever­ver­bin­din­gen urgen­ter maakt dan ooit. Ondanks de komst van de Noord-Zuidlijn, is het in de spits­uren drin­gen op de ponten.

 

Eind juni 2020 heeft de Advies­com­mis­sie Oever­ver­bin­din­gen onder lei­ding van Alexan­der D’Hooghe, hoog­le­raar urba­ni­sa­tie aan de Uni­ver­si­teit Leu­ven, een nieuw advies uit­ge­bracht. Het voor­stel advi­seert twee brug­gen, een voet­gan­gers­tun­nel en nieuwe ponten.

Ga mee op een fiet­s­tour langs de IJ-oevers om de loca­ties van bestaande en geplande oever­ver­bin­din­gen te bekijken!

Tij­dens de tour legt een archi­tect uit het architour-team de his­to­ri­sche ach­ter­gron­den en ste­de­lijke samen­hang uit, laat plan­nen zien en stelt toekomstscenario’s voor.

Ook zal er ruim gele­gen­heid zijn voor discussie.

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Sprong over Het IJ

Meer Tours in Amsterdam