Alge­mene Voorwaarden

Alge­mene Voor­waar­den van architour VOF, geves­tigd in de Peperstraat 7 te Amsterdam, inge­schre­ven bij de K.v.K. onder num­mer 71387331.

 

Arti­kel 1 Defi­ni­ties
In deze alge­mene voor­waar­den wordt ver­staan onder:
- Opdracht­ne­mer: architour.
- Opdracht­ge­ver: elke rechts­per­soon of natuur­lijk per­soon, al dan niet han­de­lend in de uit­oe­fe­ning van een bedrijf of beroep, die Opdracht­ne­mer opdracht geeft tot het ver­rich­ten van enige werk­zaam­heid.
- Over­een­komst: over­een­komst tus­sen Opdracht­ge­ver en Opdracht­ne­mer.
- pro­duc­tie­da­tum: de (eer­ste) dag waarop het krach­tens de Over­een­komst door Opdracht­ne­mer te orga­ni­se­ren of uit te voe­ren eve­ne­ment en/of arran­ge­ment zal plaats­vin­den.
- con­su­ment: een natuur­lijk per­soon die niet han­delt in de uit­oe­fe­ning van enig bedrijf of beroep.

 

Arti­kel 2 Toe­pas­se­lijk­heid van deze voor­waar­den
1. Deze voor­waar­den gel­den voor iedere aan­bie­ding en iedere Over­een­komst, waarop Opdracht­ne­mer deze voor­waar­den van toe­pas­sing heeft ver­klaard, voor zover van deze voor­waar­den niet door par­tijen uit­druk­ke­lijk is afge­we­ken.

Arti­kel 3 Offer­tes

1. Oriënterende gesprek­ken als­mede de door Opdracht­ne­mer opge­stelde offer­tes zijn vrij­blij­vend, ten­zij in het oriëntatiegesprek anders wordt over­een­ge­ko­men.
2. Ten­zij anders is ver­meld, zijn de in de offerte genoemde prij­zen exclu­sief B.T.W., kos­ten van trans­port en even­tu­eel voor de uit­voe­ring nood­za­ke­lijk te maken reis- en ver­blijfs­kos­ten.
3. Opdracht­ne­mer heeft het recht tus­sen­tijdse wij­zi­gin­gen in de kost­prijs ten gevolge van wij­zi­gin­gen in regel­ge­ving, over­heids­hef­fin­gen of anders dan van over­heids­wege door te bere­ke­nen aan Opdracht­ge­ver. Door­be­re­ke­ning ten gevolge van tus­sen­tijdse wij­zi­gin­gen in de kost­prijs anders dan van over­heids­wege geeft Opdracht­ge­ver het recht de Over­een­komst te ont­bin­den voor zover de aan­lei­ding voor door­be­re­ke­ning gele­gen is bin­nen drie maan­den na het slui­ten van de Over­een­komst en Opdracht­ne­mer daad­wer­ke­lijk tot door­be­re­ke­ning over­gaat. Door­be­re­ke­ning van bui­ten­landse valuta geschiedt vol­gens de op de fac­tuur­da­tum gel­dende dagkoers.

 

Arti­kel 4 Uit­voe­ring van de Over­een­komst
1.    Opdracht­ne­mer zal de Over­een­komst naar beste inzicht en ver­mo­gen en over­een­kom­stig de eisen van goed vak­man­schap uit­voe­ren.
2.    Opdracht­ge­ver draagt er zorg voor dat alle gege­vens, waar­van Opdracht­ne­mer aan­geeft dat deze nood­za­ke­lijk zijn of waar­van Opdracht­ge­ver rede­lij­ker­wijs behoort te begrij­pen dat deze nood­za­ke­lijk zijn voor het uit­voe­ren van de Over­een­komst, tij­dig aan Opdracht­ne­mer wor­den ver­strekt. Indien de voor de uit­voe­ring van de Over­een­komst beno­digde gege­vens niet tij­dig aan Opdracht­ne­mer zijn ver­strekt, heeft Opdracht­ne­mer het recht de uit­voe­ring van de Over­een­komst op te schor­ten en/of de uit de ver­tra­ging voort­vloei­ende extra kos­ten vol­gens de gebrui­ke­lijke tarie­ven aan Opdracht­ge­ver in reke­ning te bren­gen.
3.    Opdracht­ne­mer is niet aan­spra­ke­lijk voor schade, van welke aard ook, ont­staan door­dat is uit­ge­gaan van door Opdracht­ge­ver ver­strekte onjuiste en/of onvol­le­dige gege­vens, ten­zij deze onjuist­heid of onvol­le­dig­heid voor Opdracht­ne­mer ken­baar behoorde te zijn.
4.    Indien is over­een­ge­ko­men dat de Over­een­komst in fasen zal wor­den uit­ge­voerd kan Opdracht­ne­mer de uit­voe­ring van die onder­de­len die tot een vol­gende fase beho­ren opschor­ten tot­dat Opdracht­ge­ver de resul­ta­ten van de daar­aan voor­af­ge­gane fase schrif­te­lijk heeft goedgekeurd.


Arti­kel 5 Ver­te­gen­woor­di­ging

1.    Indien en voor zover een goede uit­voe­ring van de Over­een­komst dit ver­eist, heeft Opdracht­ne­mer het recht bepaalde werk­zaam­he­den te laten ver­rich­ten door der­den. Het inscha­ke­len van der­den geschiedt zo veel als moge­lijk in over­leg met Opdracht­ge­ver.
2.    In geval dat Opdracht­ne­mer genood­zaakt is om voor een goede uit­voe­ring van de Over­een­komst over­een­kom­sten te slui­ten met der­den, treedt zij op als mid­del­lijke ver­te­gen­woor­di­ger van Opdracht­ge­ver. Opdracht­ne­mer heeft het recht om hier­voor een bemid­de­lings­fee in reke­ning te bren­gen.
3.    Opdracht­ne­mer zal naar het­geen rede­lijk en bil­lijk is zo goed moge­lijk trach­ten nako­ming van de ver­plich­tin­gen uit over­een­kom­sten, zoals bedoeld in het vorige lid, te bewerk­stel­li­gen zon­der ech­ter ver­plicht te zijn deze der­den in rechte aan te spre­ken.
4. De leden 1 tot en met 3 gel­den voor zover deze niet in strijd zijn met het­geen dwin­gend bepaald is in arti­kel 7:425 tot en met 7:427 van het Bur­ger­lijk Wet­boek dan wel de even­tu­eel latere gel­dende dwin­gende regel­ge­ving ten aan­zien van een bemiddelingsovereenkomst.

 

Arti­kel 6 Wij­zi­ging van de Over­een­komst
1.    Indien tij­dens de uit­voe­ring van de Over­een­komst blijkt dat voor een behoor­lijke uit­voe­ring het nood­za­ke­lijk is om de te ver­rich­ten werk­zaam­he­den te wij­zi­gen of aan te vul­len, zul­len par­tijen tij­dig en in onder­ling over­leg de Over­een­komst dien­over­een­kom­stig aan­pas­sen.
2.    Indien par­tijen over­een­ko­men dat de Over­een­komst wordt gewij­zigd of aan­ge­vuld, kan het tijd­stip van vol­tooi­ing van de uit­voe­ring daar­door wor­den beïnvloed. Opdracht­ne­mer zal Opdracht­ge­ver zo spoe­dig moge­lijk hier­van op de hoogte stel­len.
3.    Indien de wij­zi­ging of aan­vul­ling op de Over­een­komst financiële en/of kwa­li­ta­tieve con­se­quen­ties heeft, zal Opdracht­ne­mer hier­over tevo­ren inlich­tin­gen ver­strek­ken aan Opdracht­ge­ver. Indien een vaste prijs en/of een vast hono­ra­rium is over­een­ge­ko­men zal Opdracht­ne­mer daar­bij aan­ge­ven in hoe­verre de wij­zi­ging of aan­vul­ling van de Over­een­komst een over­schrij­ding van deze prijs en/of dit hono­ra­rium tot gevolg heeft.
4.    In afwij­king van lid 3 zal Opdracht­ne­mer geen meer kos­ten in reke­ning kun­nen bren­gen indien de wij­zi­ging of aan­vul­ling het gevolg is van omstan­dig­he­den die aan haar kun­nen wor­den toegerekend.

 

Arti­kel 7 Geheim­hou­ding
Beide par­tijen zijn ver­plicht tot geheim­hou­ding van alle ver­trou­we­lijke infor­ma­tie die zij in het kader van de Over­een­komst van elkaar of uit andere bron heb­ben ver­kre­gen. Infor­ma­tie geldt als ver­trou­we­lijk als dit door de andere par­tij is mede­ge­deeld of als dit voort­vloeit uit de aard van de informatie.

 

Arti­kel 8 Intel­lec­tu­ele eigen­dom
1. Onver­min­derd het bepaalde in arti­kel 7 van deze voor­waar­den behoudt Opdracht­ne­mer zich de rech­ten en bevoegd­he­den voor die haar toe­ko­men op grond van de Auteurs­wet.
2.    Alle door Opdracht­ne­mer ver­strekte docu­men­ten, zoals rap­por­ten, advie­zen, ont­wer­pen, schet­sen, teke­nin­gen, soft­ware enz., zijn uit­slui­tend bestemd om te wor­den gebruikt door Opdracht­ge­ver en mogen niet door Opdracht­ge­ver zon­der voor­af­gaande toe­stem­ming van Opdracht­ne­mer wor­den ver­veel­vou­digd, open­baar gemaakt, of ter ken­nis van der­den gebracht.
3.    Opdracht­ne­mer behoudt tevens het recht voor de door de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den toe­ge­no­men ken­nis voor andere doel­ein­den te gebrui­ken, voor­zo­ver hier­bij geen ver­trou­we­lijke infor­ma­tie ter ken­nis van der­den wordt gebracht.

 

Arti­kel 9 Opzeg­ging
1. Indien Opdracht­ge­ver niet han­delt in de uit­oe­fe­ning van een bedrijf of beroep geldt het vol­gende:
a.    Beide par­tijen kun­nen te allen tijde de Over­een­komst opzeg­gen. Opzeg­ging door Opdracht­ne­mer dient even­wel met rede­nen omkleed te geschie­den.
b.    Indien Opdracht­ge­ver de opdracht annu­leert nadat de Over­een­komst tot stand is geko­men, is deze het hier­on­der ver­melde per­cen­tage van de over­een­ge­ko­men som – zoals deze staat ver­meld in de Over­een­komst – ver­schul­digd, afhan­ke­lijk van het moment van annu­le­ring;
c.
- 50% bij annu­le­ring bin­nen 60 dagen voor pro­duc­tie­da­tum
- 75% bij annu­le­ring bin­nen 30 dagen voor pro­duc­tie­da­tum
- 100% bij annu­le­ring bin­nen 14 dagen voor pro­duc­tie­da­tum.
Indien het moment van annu­le­ring meer dan 60 dagen voor pro­duc­tie­da­tum plaats­vindt, is Opdracht­ge­ver de in de Over­een­komst expli­ciet ver­melde orga­ni­sa­tie­fee aan Opdracht­ne­mer ver­schul­digd.
2. Indien Opdracht­ge­ver han­delt in de uit­oe­fe­ning van een bedrijf of beroep, geldt het vol­gende:
a.    Beide par­tijen kun­nen te allen tijde de Over­een­komst opzeg­gen, mits de opzeg­ging schrif­te­lijk en met rede­nen omkleed geschiedt.
b.    Het onder lid 1 b en c is van over­een­kom­stige toepassing.

 

Arti­kel 10 Ont­bin­ding van de Over­een­komst
De vor­de­rin­gen van Opdracht­ne­mer op Opdracht­ge­ver zijn onmid­del­lijk opeis­baar in de vol­gende geval­len:
- na het slui­ten van de Over­een­komst aan Opdracht­ne­mer ter ken­nis geko­men omstan­dig­he­den geven Opdracht­ne­mer goede grond te vre­zen dat Opdracht­ge­ver niet aan zijn ver­plich­tin­gen zal vol­doen;
- indien Opdracht­ne­mer bij het slui­ten van de Over­een­komst aan Opdracht­ge­ver gevraagd heeft
zeker­heid te stel­len voor de nako­ming en deze zeker­heid uit­blijft dan wel onvol­doende is. In de genoemde geval­len is Opdracht­ne­mer bevoegd de ver­dere uit­voe­ring van de Over­een­komst op te schor­ten, dan wel tot ont­bin­ding van de Over­een­komst over te gaan, een en ander onver­min­derd het recht van Opdracht­ne­mer scha­de­ver­goe­ding te vor­de­ren.

Arti­kel 11 Gebre­ken en klacht­ter­mij­nen

1.    Klach­ten over de ver­richte werk­zaam­he­den die­nen door Opdracht­ge­ver bin­nen 8 dagen na ont­dek­king, doch uiter­lijk bin­nen 8 dagen na vol­tooi­ing van de betref­fende werk­zaam­he­den schrif­te­lijk te wor­den gemeld aan Opdracht­ne­mer.
2.    Als een klacht gegrond is zal Opdracht­ne­mer de werk­zaam­he­den als­nog ver­rich­ten zoals over­een­ge­ko­men, ten­zij dit inmid­dels voor Opdracht­ge­ver zin­loos is gewor­den. Dit laat­ste dient door Opdracht­ge­ver ken­baar te wor­den gemaakt. Indien het als­nog ver­rich­ten van de over­een­ge­ko­men dienst­ver­le­ning niet meer moge­lijk of zin­vol is, zal Opdracht­ne­mer slechts aan­spra­ke­lijk zijn bin­nen de gren­zen van arti­kel 14.

Arti­kel 12 Beta­ling

1. Opdracht­ne­mer behoudt zich het recht voor van Opdracht­ge­ver een voor­uit­be­ta­ling te ver­lan­gen van maxi­maal 100 % van de over­een­ge­ko­men som zoals deze staat ver­meld in de Over­een­komst. Het even­tu­ele voor­uit­be­taalde bedrag zal in min­de­ring wor­den gebracht op de eind­fac­tuur.
2. Beta­ling dient te geschie­den bin­nen 14 dagen na fac­tuur­da­tum. Na het ver­strij­ken van genoemde ter­mijn is Opdracht­ge­ver in ver­zuim. Opdracht­ge­ver is vanaf het moment van in ver­zuim tre­den over het opeis­bare bedrag een rente ver­schul­digd gelijk aan de wet­te­lijke rente, ver­meer­derd met twee pro­cent­pun­ten, met een mini­mum van 12% per jaar.
3. In geval van liqui­da­tie, fail­lis­se­ment of surséance van beta­ling van Opdracht­ge­ver zul­len de ver­plich­tin­gen van Opdracht­ge­ver onmid­del­lijk opeis­baar zijn.

 

Arti­kel 13 Incas­so­kos­ten
1. Is Opdracht­ge­ver in gebreke of in ver­zuim met het nako­men van één of meer van zijn ver­plich­tin­gen, dan komen alle rede­lijke kos­ten ter ver­krij­ging van vol­doe­ning bui­ten rechte voor reke­ning van Opdracht­ge­ver. In ieder geval is Opdracht­ge­ver 15% ver­schul­digd. Indien Opdracht­ne­mer aan­toont hogere kos­ten te heb­ben gemaakt, welke rede­lij­ker­wijs nood­za­ke­lijk waren, komen ook deze voor ver­goe­ding in aan­mer­king.    .
2. Opdracht­ge­ver is jegens Opdracht­ne­mer de door Opdracht­ne­mer gemaakte gerech­te­lijk kos­ten ver­schul­digd in alle instan­ties, behou­dens voor­zo­ver Opdracht­ge­ver aan­toont dat deze onre­de­lijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Opdracht­ne­mer en Opdracht­ge­ver met betrek­king tot een Over­een­komst waarop deze alge­mene voor­waar­den van toe­pas­sing zijn een gerech­te­lijke pro­ce­dure voe­ren en een rech­ter­lijke uit­spraak in kracht van gewijsde gaat waar­bij Opdracht­ge­ver vol­le­dig of in over­we­gende mate in het onge­lijk wordt gesteld.

Arti­kel 14 Aan­spra­ke­lijk­heid

1. De aan­spra­ke­lijk­heid van Opdracht­ne­mer is beperkt tot het bedrag van de door Opdracht­ge­ver (rede­lij­ker­wijs te ver­wach­ten) ver­schul­digde prijs en/of het (rede­lij­ker­wijs te ver­wach­ten) hono­ra­rium. Bij opdrach­ten met een lan­gere loop­tijd dan zes maan­den ver­der beperkt tot de over de laat­ste zes maan­den ver­schul­digde prijs en/of hono­ra­ri­um­ge­deelte.
2. Ver­der is de aan­spra­ke­lijk­heid van Opdracht­ne­mer beperkt tot directe schade welke voort­vloeit uit het niet, niet tij­dig dan wel ondeug­de­lijk nako­men van de Over­een­komst. Voorts is Opdracht­ne­mer op geen enkele wijze aan­spra­ke­lijk voor gevolg­schade, zoals winst­der­ving.
3. De in deze voor­waar­den opge­no­men beper­kin­gen van de aan­spra­ke­lijk­heid gel­den niet indien de schade te wij­ten is aan opzet of grove schuld van Opdracht­ne­mer of haar lei­ding­ge­vende onder­ge­schik­ten.
4. Opdracht­ge­ver dient ter­stond en uiter­lijk 8 dagen na de dag waarop Opdracht­ge­ver ken­nis heeft geno­men dan wel ken­nis had beho­ren te nemen van de schade aan Opdracht­ne­mer mel­ding te doen van elke aan­spraak op scha­de­ver­goe­ding.
5. De ver­ja­rings­ter­mijn van elke rechts­vor­de­ring van Opdracht­ge­ver tot scha­de­ver­goe­ding bedraagt 18 maan­den en vangt aan op de dag vol­gend op de dag van intre­ding van de scha­de­ver­oor­za­kende gebeur­te­nis.

Arti­kel 15 Over­macht

1. Onder over­macht wordt ver­staan omstan­dig­he­den die de nako­ming van de ver­bin­te­nis ver­hin­de­ren en die niet aan Opdracht­ne­mer zijn toe te reke­nen. Hier­on­der zul­len (indien en voor­zo­ver deze omstan­dig­he­den de nako­ming onmo­ge­lijk maken of onre­de­lijk bemoei­lij­ken) mede zijn begre­pen: sta­kin­gen; een alge­meen gebrek aan beno­digde grond­stof­fen en andere voor het tot­stand­bren­gen van de over­een­ge­ko­men pres­ta­tie beno­digde zaken of dien­sten; niet voor­zien­bare stag­na­tie bij toe­le­ve­ran­ciers of andere der­den waar­van Opdracht­ne­mer afhan­ke­lijk is; het niet ver­schij­nen van een artiest wegens ziekte; alge­mene ver­voers­pro­ble­men.
2. Opdracht­ne­mer heeft ook het recht zich op over­macht te beroe­pen, indien de omstan­dig­heid die (ver­dere) nako­ming ver­hin­dert intreedt nadat Opdracht­ne­mer haar ver­bin­te­nis had moe­ten nako­men.
3. Opdracht­ne­mer heeft, indien moge­lijk, het recht te zor­gen voor een rede­lijke ver­van­gende pres­ta­tie. Opdracht­ge­ver heeft, in geval Opdracht­ne­mer zorgt voor een rede­lijke ver­van­gende pres­ta­tie, geen recht op kor­ting op de over­een­ge­ko­men prijs en/of het over­een­ge­ko­men hono­ra­rium. Voorts heeft Opdracht­ge­ver geen recht op ont­bin­ding van de Over­een­komst.
4. Tij­dens over­macht wor­den de ver­plich­tin­gen van Opdracht­ne­mer opge­schort. Indien de peri­ode waarin door over­macht nako­ming van de ver­plich­tin­gen door Opdracht­ne­mer niet moge­lijk is lan­ger duurt dan 1 maand zijn beide par­tijen bevoegd de Over­een­komst te ont­bin­den zon­der dat er in dat geval een ver­plich­ting tot scha­de­ver­goe­ding bestaat.
5. Indien Opdracht­ne­mer bij het intre­den van de over­macht al gedeel­te­lijk aan haar ver­plich­tin­gen heeft vol­daan, of slechts gedeel­te­lijk aan haar ver­plich­tin­gen kan vol­doen is zij gerech­tigd het reeds uit­ge­voerde c.q. uit­voer­bare deel afzon­der­lijk te fac­tu­re­ren en is Opdracht­ge­ver gehou­den deze fac­tuur te vol­doen als
betrof het een afzon­der­lijk con­tract. Dit geldt ech­ter niet als het reeds uit­ge­voerde c.q. uit­voer­bare deel geen zelf­stan­dige waarde heeft.

 

Arti­kel 16 Geschil­len­be­slech­ting
1. In afwij­king van de wet­te­lijke regels voor de bevoegd­heid van de bur­ger­lijke rech­ter zal elk geschil tus­sen Opdracht­ne­mer en Opdracht­ge­ver in geval de recht­bank bevoegd is, wor­den beslecht door de Recht­bank te Amsterdam. Opdracht­ne­mer blijft ech­ter bevoegd om Opdracht­ge­ver te dag­vaar­den voor de vol­gens de wet of het toe­pas­se­lijke inter­na­ti­o­nale ver­drag bevoegde rech­ter.
2. Indien Opdracht­ge­ver con­su­ment is of indien in zijn bedrijf of prak­tijk (inclu­sief Opdracht­ge­ver zelf) drie of min­der dan drie per­so­nen werk­zaam zijn, heeft Opdracht­ge­ver het recht gedu­rende een maand nadat Opdracht­ne­mer zich schrif­te­lijk op deze bepa­ling heeft beroe­pen, te kie­zen voor beslech­ting van het geschil door de vol­gens de wet bevoegde bur­ger­lijke rechter.

 

Arti­kel 17 Toe­pas­se­lijk recht
Op alle rechts­ver­hou­din­gen tus­sen Opdracht­ge­ver en Opdracht­ne­mer is Neder­lands recht van toe­pas­sing.
Arti­kel 18 Wij­zi­ging van de voor­waar­den
Opdracht­ne­mer is bevoegd wij­zi­gin­gen in deze voor­waar­den aan te bren­gen. Deze wij­zi­gin­gen tre­den in wer­king op het aan­ge­kon­digde tijd­stip van inwer­king tre­den. Opdracht­ne­mer zal de gewij­zigde voor­waar­den tij­dig aan Opdracht­ge­ver toe­zen­den. Indien geen tijd­stip van inwer­king­tre­den is mede­ge­deeld tre­den wij­zi­gin­gen jegens Opdracht­ge­ver in wer­king zodra hem de wij­zi­ging is medegedeeld.

 

Amsterdam, 2020