Algemene Voorwaarden

Algemene Voor­waar­den van architour VOF, geves­tigd in de Utrechtsed­warsstraat 30B te Ams­ter­dam, ingeschreven bij de K.v.K. onder num­mer 71387331.

 

Artikel 1: Defin­i­ties
In deze algemene voor­waar­den wordt ver­staan onder:
- architour: het bedri­jf dat tours, programma’s of activiteit­en organ­iseert en uitvo­ert. Voor de uitvo­er­ing van de Overeenkomst kan architour der­den inschake­len. Ten aanzien van het bepaalde in artikel 3, in artikel 4.2, in artikel 4.4, in artikel 6.2 en in artikel 7.4 van de algemene voor­waar­den wordt onder de defin­i­tie van architour mede ver­staan de door architour ingeschakelde der­den, waaron­der mede te ver­staan gid­sen en exter­nen als hore­ca-onderne­mers
- Opdracht­gev­er: elke rechtsper­soon of natu­urlijk per­soon, al dan niet han­de­lend in de uitoe­fen­ing van een bedri­jf of beroep, die architour opdracht geeft tot het ver­richt­en van enige werkza­amheid.
- Overeenkomst: overeenkomst tussen Opdracht­gev­er en architour.
- Pro­duc­tieda­tum: de (eerste) dag waarop het kracht­ens de Overeenkomst door architour te organ­is­eren of uit te voeren even­e­ment en/of arrange­ment zal plaatsvin­den.
- Con­sument: een natu­urlijk per­soon die niet han­delt in de uitoe­fen­ing van enig bedri­jf of beroep.
- Tour: een rondlei­d­ing, pro­gram­ma of activiteit die door architour wordt geor­gan­iseerd en uit­gevo­erd, al dan niet met behulp van door architour ingeschakelde der­den. Een Tour kan in een open groep of in een besloten groep plaatsvin­den.
– Deel­ne­mer: een par­tic­i­pant van een Tour

 

Artikel 2: Toepas­selijkheid van deze voor­waar­den
1. Deze voor­waar­den gelden voor iedere aan­bied­ing en iedere Overeenkomst, waarop architour deze voor­waar­den van toepass­ing heeft verk­laard, voor zover van deze voor­waar­den niet door par­ti­jen uit­drukke­lijk is afgeweken.

 

Artikel 3: Offertes
1. Oriënterende gesprekken alsmede de door architour opgestelde offertes zijn vri­jbli­jvend, ten­z­ij in het oriëntatiegesprek anders wordt overeengekomen.
2. Ten­z­ij anders is ver­meld, zijn de in de offerte genoemde pri­jzen exclusief BTW, kosten van trans­port en eventueel voor de uitvo­er­ing noodza­ke­lijk te mak­en reis- en verbli­jf­skosten.
3. architour heeft het recht tussen­ti­jdse wijzigin­gen in de kost­pri­js ten gevolge van wijzigin­gen in regel­gev­ing, over­hei­d­sh­effin­gen of anders dan van over­hei­dswege door te bereke­nen aan Opdracht­gev­er. Door­bereken­ing ten gevolge van tussen­ti­jdse wijzigin­gen in de kost­pri­js anders dan van over­hei­dswege geeft Opdracht­gev­er het recht de Overeenkomst te ont­binden voor zover de aan­lei­d­ing voor door­bereken­ing gele­gen is bin­nen drie maan­den na het sluiten van de Overeenkomst en architour daad­w­erke­lijk tot door­bereken­ing over­gaat. Door­bereken­ing van buiten­landse val­u­ta geschiedt vol­gens de op de fac­tu­ur­da­tum geldende dagko­ers.
4. Naar aan­lei­d­ing van een aan­vraag voor een Tour stu­urt architour een schriftelijk aan­bod naar Opdracht­gev­er. Opdracht­gev­er dient bin­nen de in de offerte genoemde ter­mi­jn schriftelijk ken­baar te mak­en of hij het aan­bod van architour aan­vaardt. Ver­vol­gens con­troleert architour de beschik­baarheid van gid­sen en andere dien­sten op de aangevraagde datum en beves­tigt de boeking.

 

Artikel 4: Uitvo­er­ing van de Overeenkomst
1.  De Overeenkomst komt tot stand door­dat Opdracht­gev­er het aan­bod van architour schriftelijk door onderteken­ing aan­vaardt en door­dat architour de boek­ing ver­vol­gens schriftelijk beves­tigt.
2. architour zal de Overeenkomst naar beste inzicht en ver­mo­gen en overeenkom­stig de eisen van goed vak­man­schap uitvo­eren.
3. Met de tot­stand­kom­ing van de Overeenkomst staat de betal­ingsver­plicht­ing van Opdracht­gev­er vast en heeft Opdracht­gev­er geen recht op resti­tu­tie op enig reeds betaald bedrag.
4. architour is gerechtigd het max­i­mum aan­tal deel­ne­mers per Tour te bepalen. architour informeert Opdracht­gev­er hierover.
5. Indi­en de Overeenkomst betrekking heeft op een besloten groep ver­plicht Opdracht­gev­er zich om ten min­ste 7 dagen voor de overeengekomen datum van een Tour het defin­i­tief aan­tal Deel­ne­mers aan architour te ver­strekken. Vanaf dat moment staat het aan­tal deel­ne­mers vast en zijn wijzigin­gen van pro­gram­ma of reserverin­gen niet meer mogelijk. Opdracht­gev­er kan vanaf dat moment ook geen terug­be­tal­ing eisen voor kosten­wi­jzigin­gen als gevolg van een lager aan­tal deel­ne­mers.
6.    Opdracht­gev­er draagt er zorg voor dat alle gegevens, waar­van architour aangeeft dat deze noodza­ke­lijk zijn of waar­van Opdracht­gev­er redelijk­er­wi­js behoort te begri­jpen dat deze noodza­ke­lijk zijn voor het uitvo­eren van de Overeenkomst, tijdig aan architour wor­den ver­strekt. Indi­en de voor de uitvo­er­ing van de Overeenkomst ben­odigde gegevens niet tijdig aan architour zijn ver­strekt, heeft architour het recht de uitvo­er­ing van de Overeenkomst op te schort­en en/of de uit de ver­trag­ing voortvloeiende extra kosten vol­gens de gebruike­lijke tarieven aan Opdracht­gev­er in reken­ing te bren­gen.
7. Opdracht­gev­er staat ervoor in dat iedere Deel­ne­mer ken­nis heeft genomen van alle rel­e­vante ver­plichtin­gen uit de Overeenkomst
8.    architour is niet aansprake­lijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door­dat is uit­ge­gaan van door Opdracht­gev­er ver­strek­te onjuiste en/of onvolledi­ge gegevens, ten­z­ij deze onjuis­theid of onvolledigheid voor architour ken­baar beho­orde te zijn.

 

Artikel 5: Verte­gen­wo­ordig­ing
1.    Indi­en en voor zover een goede uitvo­er­ing van de Overeenkomst dit vereist, heeft architour het recht bepaalde werkza­amhe­den te lat­en ver­richt­en door der­den.
2.    In geval dat architour genoodza­akt is om voor een goede uitvo­er­ing van de Overeenkomst overeenkom­sten te sluiten met der­den, treedt zij op als mid­del­lijke verte­gen­wo­ordi­ger van Opdracht­gev­er. architour heeft het recht om hier­voor een bemid­del­ings­fee in reken­ing te bren­gen.
3.    architour zal naar het­geen redelijk en bil­lijk is zo goed mogelijk tra­cht­en nakom­ing van de ver­plichtin­gen uit overeenkom­sten, zoals bedoeld in het vorige lid, te bew­erk­stel­li­gen zon­der echter ver­plicht te zijn deze der­den in rechte aan te spreken.
4. De leden 1 tot en met 3 gelden voor zover deze niet in stri­jd zijn met het­geen dwin­gend bepaald is in artikel 7:425 tot en met 7:427 van het Burg­er­lijk Wet­boek dan wel de eventueel lat­ere geldende dwin­gende regel­gev­ing ten aanzien van een bemiddelingsovereenkomst.

 

Artikel 6: Wijzig­ing van de Overeenkomst
1. Aan­pass­ingswensen in het pro­gram­ma of de dien­sten kun­nen tot 2 weken voor het datum van de Tour aan architour gemeld wor­den. Aan­passin­gen op de Overeenkomst zijn pas geldig nadat deze schriftelijk door architour zijn beves­tigd.
2.    Indi­en tij­dens de uitvo­er­ing van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoor­lijke uitvo­er­ing het noodza­ke­lijk is om de te ver­richt­en werkza­amhe­den te wijzi­gen of aan te vullen, zullen par­ti­jen tijdig en in onder­ling over­leg de Overeenkomst dien­overeenkom­stig aan­passen.
3.    Indi­en par­ti­jen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewi­jzigd of aange­vuld, kan het tijd­stip van voltooi­ing van de uitvo­er­ing daar­door wor­den beïnvloed. architour zal Opdracht­gev­er zo spoedig mogelijk hier­van op de hoogte stellen.
4.    Indi­en de wijzig­ing of aan­vulling op de Overeenkomst financiële en/of kwal­i­tatieve con­se­quen­ties heeft, zal architour hierover tevoren inlichtin­gen ver­strekken aan Opdracht­gev­er. Indi­en een vaste pri­js en/of een vast hon­o­rar­i­um is overeengekomen zal architour daar­bij aangeven in hoev­erre de wijzig­ing of aan­vulling van de Overeenkomst een over­schri­jd­ing van deze pri­js en/of dit hon­o­rar­i­um tot gevolg heeft.
5.    In afwijk­ing van lid 3 zal architour geen meerkosten in reken­ing kun­nen bren­gen indi­en de wijzig­ing of aan­vulling het gevolg is van omstandighe­den die aan haar kun­nen wor­den toegerek­end.
6. Indi­en Opdracht­gev­er de Overeenkomst voor­ti­jdig wil beëindi­gen, ontslaat dit Opdracht­gev­er niet van diens betal­ingsver­plicht­ing en Opdracht­gev­er heeft geen recht op resti­tu­tie van een reeds betaalde of nog te betal­en vergoeding.

 

Artikel 7: Geheimhoud­ing
Bei­de par­ti­jen zijn ver­plicht tot geheimhoud­ing van alle vertrouwelijke infor­matie die zij in het kad­er van de Overeenkomst van elka­ar of uit andere bron hebben verkre­gen. Infor­matie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere par­tij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 8: Intel­lectuele eigen­dom
1. Onver­min­derd het bepaalde in artikel 7 van deze voor­waar­den behoudt architour zich de recht­en en bevoegdhe­den voor die haar toekomen op grond van de Auteur­swet.
2.    Alle door architour ver­strek­te doc­u­menten, zoals pro­gram­mas, brochures, rap­porten, adviezen, ontwer­pen, schet­sen, tekenin­gen, soft­ware enz., zijn uit­slui­tend bestemd om te wor­den gebruikt door Opdracht­gev­er en mogen niet door Opdracht­gev­er zon­der vooraf­gaande toestem­ming van architour wor­den verveelvoudigd, open­baar gemaakt, of ter ken­nis van der­den gebracht.
3.    architour behoudt tevens het recht voor de door de uitvo­er­ing van de werkza­amhe­den toegenomen ken­nis voor andere doelein­den te gebruiken, voor­zover hier­bij geen vertrouwelijke infor­matie ter ken­nis van der­den wordt gebracht.


Artikel 9 Opzeg­ging
1. Indi­en Opdracht­gev­er niet han­delt in de uitoe­fen­ing van een bedri­jf of beroep geldt het vol­gende:
a.    Bei­de par­ti­jen kun­nen te allen tijde de Overeenkomst opzeggen. Opzeg­ging door architour dient even­wel met rede­nen omk­leed te geschieden.
b.    Indi­en Opdracht­gev­er de opdracht annuleert nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, is deze het hieron­der ver­melde per­cent­age van de overeengekomen som — zoals deze staat ver­meld in de Overeenkomst — ver­schuldigd, afhanke­lijk van het moment van annu­ler­ing;
c.
- 50% bij annu­ler­ing bin­nen 60 dagen voor pro­duc­tieda­tum
- 75% bij annu­ler­ing bin­nen 30 dagen voor pro­duc­tieda­tum
- 100% bij annu­ler­ing bin­nen 14 dagen voor pro­duc­tieda­tum.
Indi­en het moment van annu­ler­ing meer dan 60 dagen voor pro­duc­tieda­tum plaatsvin­dt, is Opdracht­gev­er de in de Overeenkomst expli­ci­et ver­melde organ­isatiefee aan architour ver­schuldigd.
2. Indi­en Opdracht­gev­er han­delt in de uitoe­fen­ing van een bedri­jf of beroep, geldt het vol­gende:
a.    Bei­de par­ti­jen kun­nen te allen tijde de Overeenkomst opzeggen, mits de opzeg­ging schriftelijk en met rede­nen omk­leed geschiedt.
b.    Het onder lid 1 b en c is van overeenkom­stige toepassing.

 

Artikel 10: Ont­bind­ing van de Overeenkomst
De vorderin­gen van architour op Opdracht­gev­er zijn onmid­del­lijk opeis­baar in de vol­gende gevallen:
- na het sluiten van de Overeenkomst aan architour ter ken­nis gekomen omstandighe­den geven architour goede grond te vrezen dat Opdracht­gev­er niet aan zijn ver­plichtin­gen zal vol­doen;
- indi­en architour bij het sluiten van de Overeenkomst aan Opdracht­gev­er gevraagd heeft
zek­er­heid te stellen voor de nakom­ing en deze zek­er­heid uit­bli­jft dan wel onvol­doende is. In de genoemde gevallen is architour bevoegd de verdere uitvo­er­ing van de Overeenkomst op te schort­en, dan wel tot ont­bind­ing van de Overeenkomst over te gaan, een en ander onver­min­derd het recht van architour schade­v­er­goed­ing te vorderen.

 

Artikel 11: Gebreken en klacht­ter­mi­j­nen
1.    Klacht­en over de ver­richte werkza­amhe­den dienen door Opdracht­gev­er bin­nen 8 dagen na ont­dekking, doch uiter­lijk bin­nen 8 dagen na voltooi­ing van de betr­e­f­fende werkza­amhe­den schriftelijk te wor­den gemeld aan architour.
2.    Als een klacht gegrond is zal architour de werkza­amhe­den alsnog ver­richt­en zoals overeengekomen, ten­z­ij dit inmid­dels voor Opdracht­gev­er zin­loos is gewor­den. Dit laat­ste dient door Opdracht­gev­er ken­baar te wor­den gemaakt. Indi­en het alsnog ver­richt­en van de overeengekomen dien­stver­len­ing niet meer mogelijk of zin­vol is, zal architour slechts aansprake­lijk zijn bin­nen de gren­zen van artikel 14.

 

Artikel 12: Betal­ing
1. Betal­ing dient te geschieden bin­nen 14 dagen na fac­tu­ur­da­tum. Na het ver­strijken van genoemde ter­mi­jn is Opdracht­gev­er in verzuim. Opdracht­gev­er is vanaf het moment van in verzuim tre­den over het opeis­bare bedrag een rente ver­schuldigd gelijk aan de wet­telijke rente, ver­meerderd met twee pro­cent­pun­ten, met een min­i­mum van 12% per jaar.
2. In geval van liq­ui­datie, fail­lisse­ment of surséance van betal­ing van Opdracht­gev­er zullen de ver­plichtin­gen van Opdracht­gev­er onmid­del­lijk opeis­baar zijn.

 

Artikel 13: Incas­sokosten
1. Is Opdracht­gev­er in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn ver­plichtin­gen, dan komen alle redelijke kosten ter verkri­jging van vol­doen­ing buiten rechte voor reken­ing van Opdracht­gev­er. In ieder geval is Opdracht­gev­er 15% ver­schuldigd. Indi­en architour aan­toont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijk­er­wi­js noodza­ke­lijk waren, komen ook deze voor ver­goed­ing in aan­merk­ing.    .
2. Opdracht­gev­er is jegens architour de door architour gemaak­te gerechtelijk kosten ver­schuldigd in alle instanties, behoudens voor­zover Opdracht­gev­er aan­toont dat deze onre­delijk hoog zijn. Dit geldt alleen indi­en architour en Opdracht­gev­er met betrekking tot een Overeenkomst waarop deze algemene voor­waar­den van toepass­ing zijn een gerechtelijke pro­ce­dure voeren en een rechter­lijke uit­spraak in kracht van gewi­js­de gaat waar­bij Opdracht­gev­er volledig of in over­we­gende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 14: Aansprake­lijkheid
1. De aansprake­lijkheid van architour is beperkt tot het bedrag van de door Opdracht­gev­er (redelijk­er­wi­js te verwacht­en) ver­schuldigde pri­js en/of het (redelijk­er­wi­js te verwacht­en) hon­o­rar­i­um.
2. Verder is de aansprake­lijkheid van architour beperkt tot directe schade welke voortvloeit uit het niet, niet tijdig dan wel ondeugdelijk nakomen van de Overeenkomst. Voorts is architour op geen enkele wijze aansprake­lijk voor gevol­gschade, zoals win­st­derv­ing.
3. De in deze voor­waar­den opgenomen beperkin­gen van de aansprake­lijkheid gelden niet indi­en de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van architour of haar lei­d­inggevende ondergeschik­ten.
4. Opdracht­gev­er dient ter­stond en uiter­lijk 8 dagen na de dag waarop Opdracht­gev­er ken­nis heeft genomen dan wel ken­nis had behoren te nemen van de schade aan architour meld­ing te doen van elke aanspraak op schade­v­er­goed­ing.
5. De ver­jar­ing­ster­mi­jn van elke rechtsvorder­ing van Opdracht­gev­er tot schade­v­er­goed­ing bedraagt 18 maan­den en vangt aan op de dag vol­gend op de dag van intred­ing van de schade­veroorza­k­ende gebeurte­nis.
6. Iedere Deel­ne­mer neemt voor eigen reken­ing en op eigen risi­co deel aan een Tour. Indi­en Opdracht­gev­er en/of een Deel­ne­mer schade lijdt als gevolg van een Tour, kan deze architour daar­voor niet ver­ant­wo­ordelijk of aansprake­lijk houden.

 

Artikel 15: Over­ma­cht
1. Onder over­ma­cht wordt ver­staan omstandighe­den die de nakom­ing van de verbin­te­nis ver­hin­deren en die niet aan architour zijn toe te reke­nen. Hieron­der zullen (indi­en en voor­zover deze omstandighe­den de nakom­ing onmo­gelijk mak­en of onre­delijk bemoeil­ijken) mede zijn begrepen: stakin­gen; een alge­meen gebrek aan ben­odigde grond­stof­fen en andere voor het tot­stand­bren­gen van de overeengekomen presta­tie ben­odigde zak­en of dien­sten; niet voorzien­bare stag­natie bij toelever­anciers of andere der­den waar­van architour afhanke­lijk is; het niet ver­schi­j­nen van een arti­est wegens ziek­te; algemene ver­vo­er­sprob­le­men.
2. architour heeft ook het recht zich op over­ma­cht te beroepen, indi­en de omstandigheid die (verdere) nakom­ing ver­hin­dert intreedt nadat architour haar verbin­te­nis had moeten nakomen.
3. architour heeft, indi­en mogelijk, het recht te zor­gen voor een redelijke ver­van­gende presta­tie. Opdracht­gev­er heeft, in geval architour zorgt voor een redelijke ver­van­gende presta­tie, geen recht op kort­ing op de overeengekomen pri­js en/of het overeengekomen hon­o­rar­i­um. Voorts heeft Opdracht­gev­er geen recht op ont­bind­ing van de Overeenkomst.
4. Tij­dens over­ma­cht wor­den de ver­plichtin­gen van architour opgeschort. Indi­en de peri­ode waarin door over­ma­cht nakom­ing van de ver­plichtin­gen door architour niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand zijn bei­de par­ti­jen bevoegd de Overeenkomst te ont­binden zon­der dat er in dat geval een ver­plicht­ing tot schade­v­er­goed­ing bestaat.
5. Indi­en architour bij het intre­den van de over­ma­cht al gedeel­telijk aan haar ver­plichtin­gen heeft voldaan, of slechts gedeel­telijk aan haar ver­plichtin­gen kan vol­doen is zij gerechtigd het reeds uit­gevo­erde c.q. uitvo­er­bare deel afzon­der­lijk te fac­tur­eren en is Opdracht­gev­er gehouden deze fac­tu­ur te vol­doen als betrof het een afzon­der­lijk con­tract. Dit geldt echter niet als het reeds uit­gevo­erde c.q. uitvo­er­bare deel geen zelf­s­tandi­ge waarde heeft.

 

Artikel 16: Geschil­lenbeslecht­ing
1. In afwijk­ing van de wet­telijke regels voor de bevoegdheid van de burg­er­lijke rechter zal elk geschil tussen architour en Opdracht­gev­er in geval de recht­bank bevoegd is, wor­den beslecht door de Recht­bank te Ams­ter­dam. architour bli­jft echter bevoegd om Opdracht­gev­er te dag­vaar­den voor de vol­gens de wet of het toepas­selijke inter­na­tionale ver­drag bevoegde rechter.
2. Indi­en Opdracht­gev­er con­sument is of indi­en in zijn bedri­jf of prak­tijk (inclusief Opdracht­gev­er zelf) drie of min­der dan drie per­so­n­en werkza­am zijn, heeft Opdracht­gev­er het recht gedurende een maand nadat architour zich schriftelijk op deze bepal­ing heeft beroepen, te kiezen voor beslecht­ing van het geschil door de vol­gens de wet bevoegde burg­er­lijke rechter.

 

Artikel 17: Toepas­selijk recht
Op alle rechtsver­houdin­gen tussen Opdracht­gev­er en architour is Ned­er­lands recht van toepassing.

 

Artikel 18: Wijzig­ing van de voor­waar­den
architour is bevoegd wijzigin­gen in deze voor­waar­den aan te bren­gen. Deze wijzigin­gen tre­den in werk­ing op het aangekondigde tijd­stip van inwerk­ing tre­den. architour zal de gewi­jzigde voor­waar­den tijdig aan Opdracht­gev­er toezen­den. Indi­en geen tijd­stip van inwerk­ingtre­den is medegedeeld tre­den wijzigin­gen jegens Opdracht­gev­er in werk­ing zodra hem de wijzig­ing is medegedeeld.


Ams­ter­dam, 2023