Alge­mene Voorwaarden

Alge­mene Voor­waar­den van architour VOF, geves­tigd in de Peperstraat 7 te Amsterdam, inge­schre­ven bij de K.v.K. onder num­mer 71387331.

 

Arti­kel 1 Defi­ni­ties
In deze alge­mene voor­waar­den wordt ver­staan onder:
- Opdracht­ne­mer: architour.
- Opdracht­ge­ver: elke rechts­per­soon of natuur­lijk per­soon, al dan niet han­de­lend in de uit­oe­fe­ning van een bedrijf of beroep, die Opdracht­ne­mer opdracht geeft tot het ver­rich­ten van enige werk­zaam­heid.
- Over­een­komst: over­een­komst tus­sen Opdracht­ge­ver en Opdracht­ne­mer.
- pro­duc­tie­da­tum: de (eer­ste) dag waarop het krach­tens de Over­een­komst door Opdracht­ne­mer te orga­ni­se­ren of uit te voe­ren eve­ne­ment en/of arran­ge­ment zal plaats­vin­den.
- con­su­ment: een natuur­lijk per­soon die niet han­delt in de uit­oe­fe­ning van enig bedrijf of beroep.

 

Arti­kel 2 Toe­pas­se­lijk­heid van deze voor­waar­den
1. Deze voor­waar­den gel­den voor iedere aan­bie­ding en iedere Over­een­komst, waarop Opdracht­ne­mer deze voor­waar­den van toe­pas­sing heeft ver­klaard, voor zover van deze voor­waar­den niet door par­tijen uit­druk­ke­lijk is afge­we­ken.

Arti­kel 3 Offer­tes

1. Oriënterende gesprek­ken als­mede de door Opdracht­ne­mer opge­stelde offer­tes zijn vrij­blij­vend, ten­zij in het oriëntatiegesprek anders wordt over­een­ge­ko­men.
2. Ten­zij anders is ver­meld, zijn de in de offerte genoemde prij­zen exclu­sief B.T.W., kos­ten van trans­port en even­tu­eel voor de uit­voe­ring nood­za­ke­lijk te maken reis- en ver­blijfs­kos­ten.
3. Opdracht­ne­mer heeft het recht tus­sen­tijdse wij­zi­gin­gen in de kost­prijs ten gevolge van wij­zi­gin­gen in regel­ge­ving, over­heids­hef­fin­gen of anders dan van over­heids­wege door te bere­ke­nen aan Opdracht­ge­ver. Door­be­re­ke­ning ten gevolge van tus­sen­tijdse wij­zi­gin­gen in de kost­prijs anders dan van over­heids­wege geeft Opdracht­ge­ver het recht de Over­een­komst te ont­bin­den voor zover de aan­lei­ding voor door­be­re­ke­ning gele­gen is bin­nen drie maan­den na het slui­ten van de Over­een­komst en Opdracht­ne­mer daad­wer­ke­lijk tot door­be­re­ke­ning over­gaat. Door­be­re­ke­ning van bui­ten­landse valuta geschiedt vol­gens de op de fac­tuur­da­tum gel­dende dagkoers.

 

Arti­kel 4 Uit­voe­ring van de Over­een­komst
1.    Opdracht­ne­mer zal de Over­een­komst naar beste inzicht en ver­mo­gen en over­een­kom­stig de eisen van goed vak­man­schap uit­voe­ren.
2.    Opdracht­ge­ver draagt er zorg voor dat alle gege­vens, waar­van Opdracht­ne­mer aan­geeft dat deze nood­za­ke­lijk zijn of waar­van Opdracht­ge­ver rede­lij­ker­wijs behoort te begrij­pen dat deze nood­za­ke­lijk zijn voor het uit­voe­ren van de Over­een­komst, tij­dig aan Opdracht­ne­mer wor­den ver­strekt. Indien de voor de uit­voe­ring van de Over­een­komst beno­digde gege­vens niet tij­dig aan Opdracht­ne­mer zijn ver­strekt, heeft Opdracht­ne­mer het recht de uit­voe­ring van de Over­een­komst op te schor­ten en/of de uit de ver­tra­ging voort­vloei­ende extra kos­ten vol­gens de gebrui­ke­lijke tarie­ven aan Opdracht­ge­ver in reke­ning te bren­gen.
3.    Opdracht­ne­mer is niet aan­spra­ke­lijk voor schade, van welke aard ook, ont­staan door­dat is uit­ge­gaan van door Opdracht­ge­ver ver­strekte onjuiste en/of onvol­le­dige gege­vens, ten­zij deze onjuist­heid of onvol­le­dig­heid voor Opdracht­ne­mer ken­baar behoorde te zijn.
4.    Indien is over­een­ge­ko­men dat de Over­een­komst in fasen zal wor­den uit­ge­voerd kan Opdracht­ne­mer de uit­voe­ring van die onder­de­len die tot een vol­gende fase beho­ren opschor­ten tot­dat Opdracht­ge­ver de resul­ta­ten van de daar­aan voor­af­ge­gane fase schrif­te­lijk heeft goedgekeurd.


Arti­kel 5 Ver­te­gen­woor­di­ging

1.    Indien en voor zover een goede uit­voe­ring van de Over­een­komst dit ver­eist, heeft Opdracht­ne­mer het recht bepaalde werk­zaam­he­den te laten ver­rich­ten door der­den. Het inscha­ke­len van der­den geschiedt zo veel als moge­lijk in over­leg met Opdracht­ge­ver.
2.    In geval dat Opdracht­ne­mer genood­zaakt is om voor een goede uit­voe­ring van de Over­een­komst over­een­kom­sten te slui­ten met der­den, treedt zij op als mid­del­lijke ver­te­gen­woor­di­ger van Opdracht­ge­ver. Opdracht­ne­mer heeft het recht om hier­voor een bemid­de­lings­fee in reke­ning te bren­gen.
3.    Opdracht­ne­mer zal naar het­geen rede­lijk en bil­lijk is zo goed moge­lijk trach­ten nako­ming van de ver­plich­tin­gen uit over­een­kom­sten, zoals bedoeld in het vorige lid, te bewerk­stel­li­gen zon­der ech­ter ver­plicht te zijn deze der­den in rechte aan te spre­ken.
4. De leden 1 tot en met 3 gel­den voor zover deze niet in strijd zijn met het­geen dwin­gend bepaald is in arti­kel 7:425 tot en met 7:427 van het Bur­ger­lijk Wet­boek dan wel de even­tu­eel latere gel­dende dwin­gende regel­ge­ving ten aan­zien van een bemiddelingsovereenkomst.

 

Arti­kel 6 Wij­zi­ging van de Over­een­komst
1.    Indien tij­dens de uit­voe­ring van de Over­een­komst blijkt dat voor een behoor­lijke uit­voe­ring het nood­za­ke­lijk is om de te ver­rich­ten werk­zaam­he­den te wij­zi­gen of aan te vul­len, zul­len par­tijen tij­dig en in onder­ling over­leg de Over­een­komst dien­over­een­kom­stig aan­pas­sen.
2.    Indien par­tijen over­een­ko­men dat de Over­een­komst wordt gewij­zigd of aan­ge­vuld, kan het tijd­stip van vol­tooi­ing van de uit­voe­ring daar­door wor­den beïnvloed. Opdracht­ne­mer zal Opdracht­ge­ver zo spoe­dig moge­lijk hier­van op de hoogte stel­len.
3.    Indien de wij­zi­ging of aan­vul­ling op de Over­een­komst financiële en/of kwa­li­ta­tieve con­se­quen­ties heeft, zal Opdracht­ne­mer hier­over tevo­ren inlich­tin­gen ver­strek­ken aan Opdracht­ge­ver. Indien een vaste prijs en/of een vast hono­ra­rium is over­een­ge­ko­men zal Opdracht­ne­mer daar­bij aan­ge­ven in hoe­verre de wij­zi­ging of aan­vul­ling van de Over­een­komst een over­schrij­ding van deze prijs en/of dit hono­ra­rium tot gevolg heeft.
4.    In afwij­king van lid 3 zal Opdracht­ne­mer geen meer kos­ten in reke­ning kun­nen bren­gen indien de wij­zi­ging of aan­vul­ling het gevolg is van omstan­dig­he­den die aan haar kun­nen wor­den toegerekend.

 

Arti­kel 7 Geheim­hou­ding
Beide par­tijen zijn ver­plicht tot geheim­hou­ding van alle ver­trou­we­lijke infor­ma­tie die zij in het kader van de Over­een­komst van elkaar of uit andere bron heb­ben ver­kre­gen. Infor­ma­tie geldt als ver­trou­we­lijk als dit door de andere par­tij is mede­ge­deeld of als dit voort­vloeit uit de aard van de informatie.

 

Arti­kel 8 Intel­lec­tu­ele eigen­dom
1. Onver­min­derd het bepaalde in arti­kel 7 van deze voor­waar­den behoudt Opdracht­ne­mer zich de rech­ten en bevoegd­he­den voor die haar toe­ko­men op grond van de Auteurs­wet.
2.    Alle door Opdracht­ne­mer ver­strekte docu­men­ten, zoals rap­por­ten, advie­zen, ont­wer­pen, schet­sen, teke­nin­gen, soft­ware enz., zijn uit­slui­tend bestemd om te wor­den gebruikt door Opdracht­ge­ver en mogen niet door Opdracht­ge­ver zon­der voor­af­gaande toe­stem­ming van Opdracht­ne­mer wor­den ver­veel­vou­digd, open­baar gemaakt, of ter ken­nis van der­den gebracht.
3.    Opdracht­ne­mer behoudt tevens het recht voor de door de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den toe­ge­no­men ken­nis voor andere doel­ein­den te gebrui­ken, voor­zo­ver hier­bij geen ver­trou­we­lijke infor­ma­tie ter ken­nis van der­den wordt gebracht.

 

Arti­kel 9 Opzeg­ging
1. Indien Opdracht­ge­ver niet han­delt in de uit­oe­fe­ning van een bedrijf of beroep geldt het vol­gende:
a.    Beide par­tijen kun­nen te allen tijde de Over­een­komst opzeg­gen. Opzeg­ging door Opdracht­ne­mer dient even­wel met rede­nen omkleed te geschie­den.
b.    Indien Opdracht­ge­ver de opdracht annu­leert nadat de Over­een­komst tot stand is geko­men, is deze het hier­on­der ver­melde per­cen­tage van de over­een­ge­ko­men som – zoals deze staat ver­meld in de Over­een­komst – ver­schul­digd, afhan­ke­lijk van het moment van annu­le­ring;
c.
- 50% bij annu­le­ring bin­nen 60 dagen voor pro­duc­tie­da­tum
- 75% bij annu­le­ring bin­nen 30 dagen voor pro­duc­tie­da­tum
- 100% bij annu­le­ring bin­nen 14 dagen voor pro­duc­tie­da­tum.
Indien het moment van annu­le­ring meer dan 60 dagen voor pro­duc­tie­da­tum plaats­vindt, is Opdracht­ge­ver de in de Over­een­komst expli­ciet ver­melde orga­ni­sa­tie­fee aan Opdracht­ne­mer ver­schul­digd.
2. Indien Opdracht­ge­ver han­delt in de uit­oe­fe­ning van een bedrijf of beroep, geldt het vol­gende:
a.    Beide par­tijen kun­nen te allen tijde de Over­een­komst opzeg­gen, mits de opzeg­ging schrif­te­lijk en met rede­nen omkleed geschiedt.
b.    Het onder lid 1 b en c is van over­een­kom­stige toepassing.

 

Arti­kel 10 Ont­bin­ding van de Over­een­komst
De vor­de­rin­gen van Opdracht­ne­mer op Opdracht­ge­ver zijn onmid­del­lijk opeis­baar in de vol­gende geval­len:
- na het slui­ten van de Over­een­komst aan Opdracht­ne­mer ter ken­nis geko­men omstan­dig­he­den geven Opdracht­ne­mer goede grond te vre­zen dat Opdracht­ge­ver niet aan zijn ver­plich­tin­gen zal vol­doen;
- indien Opdracht­ne­mer bij het slui­ten van de Over­een­komst aan Opdracht­ge­ver gevraagd heeft
zeker­heid te stel­len voor de nako­ming en deze zeker­heid uit­blijft dan wel onvol­doende is. In de genoemde geval­len is Opdracht­ne­mer bevoegd de ver­dere uit­voe­ring van de Over­een­komst op te schor­ten, dan wel tot ont­bin­ding van de Over­een­komst over te gaan, een en ander onver­min­derd het recht van Opdracht­ne­mer scha­de­ver­goe­ding te vor­de­ren.

Arti­kel 11 Gebre­ken en klacht­ter­mij­nen

1.    Klach­ten over de ver­richte werk­zaam­he­den die­nen door Opdracht­ge­ver bin­nen 8 dagen na ont­dek­king, doch uiter­lijk bin­nen 8 dagen na vol­tooi­ing van de betref­fende werk­zaam­he­den schrif­te­lijk te wor­den gemeld aan Opdracht­ne­mer.
2.    Als een klacht gegrond is zal Opdracht­ne­mer de werk­zaam­he­den als­nog ver­rich­ten zoals over­een­ge­ko­men, ten­zij dit inmid­dels voor Opdracht­ge­ver zin­loos is gewor­den. Dit laat­ste dient door Opdracht­ge­ver ken­baar te wor­den gemaakt. Indien het als­nog ver­rich­ten van de over­een­ge­ko­men dienst­ver­le­ning niet meer moge­lijk of zin­vol is, zal Opdracht­ne­mer slechts aan­spra­ke­lijk zijn bin­nen de gren­zen van arti­kel 14.

Arti­kel 12 Beta­ling

1. Opdracht­ne­mer behoudt zich het recht voor van Opdracht­ge­ver een voor­uit­be­ta­ling te ver­lan­gen van maxi­maal 100 % van de over­een­ge­ko­men som zoals deze staat ver­meld in de Over­een­komst. Het even­tu­ele voor­uit­be­taalde bedrag zal in min­de­ring wor­den gebracht op de eind­fac­tuur.
2. Beta­ling dient te geschie­den bin­nen 14 dagen na fac­tuur­da­tum. Na het ver­strij­ken van genoemde ter­mijn is Opdracht­ge­ver in ver­zuim. Opdracht­ge­ver is vanaf het moment van in ver­zuim tre­den over het opeis­bare bedrag een rente ver­schul­digd gelijk aan de wet­te­lijke rente, ver­meer­derd met twee pro­cent­pun­ten, met een mini­mum van 12% per jaar.
3. In geval van liqui­da­tie, fail­lis­se­ment of surséance van beta­ling van Opdracht­ge­ver zul­len de ver­plich­tin­gen van Opdracht­ge­ver onmid­del­lijk opeis­baar zijn.

 

Arti­kel 13 Incas­so­kos­ten
1. Is Opdracht­ge­ver in gebreke of in ver­zuim met het nako­men van één of meer van zijn ver­plich­tin­gen, dan komen alle rede­lijke kos­ten ter ver­krij­ging van vol­doe­ning bui­ten rechte voor reke­ning van Opdracht­ge­ver. In ieder geval is Opdracht­ge­ver 15% ver­schul­digd. Indien Opdracht­ne­mer aan­toont hogere kos­ten te heb­ben gemaakt, welke rede­lij­ker­wijs nood­za­ke­lijk waren, komen ook deze voor ver­goe­ding in aan­mer­king.    .
2. Opdracht­ge­ver is jegens Opdracht­ne­mer de door Opdracht­ne­mer gemaakte gerech­te­lijk kos­ten ver­schul­digd in alle instan­ties, behou­dens voor­zo­ver Opdracht­ge­ver aan­toont dat deze onre­de­lijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Opdracht­ne­mer en Opdracht­ge­ver met betrek­king tot een Over­een­komst waarop deze alge­mene voor­waar­den van toe­pas­sing zijn een gerech­te­lijke pro­ce­dure voe­ren en een rech­ter­lijke uit­spraak in kracht van gewijsde gaat waar­bij Opdracht­ge­ver vol­le­dig of in over­we­gende mate in het onge­lijk wordt gesteld.

Arti­kel 14 Aan­spra­ke­lijk­heid

1. De aan­spra­ke­lijk­heid van Opdracht­ne­mer is beperkt tot het bedrag van de door Opdracht­ge­ver (rede­lij­ker­wijs te ver­wach­ten) ver­schul­digde prijs en/of het (rede­lij­ker­wijs te ver­wach­ten) hono­ra­rium. Bij opdrach­ten met een lan­gere loop­tijd dan zes maan­den ver­der beperkt tot de over de laat­ste zes maan­den ver­schul­digde prijs en/of hono­ra­ri­um­ge­deelte.
2. Ver­der is de aan­spra­ke­lijk­heid van Opdracht­ne­mer beperkt tot directe schade welke voort­vloeit uit het niet, niet tij­dig dan wel ondeug­de­lijk nako­men van de Over­een­komst. Voorts is Opdracht­ne­mer op geen enkele wijze aan­spra­ke­lijk voor gevolg­schade, zoals winst­der­ving.
3. De in deze voor­waar­den opge­no­men beper­kin­gen van de aan­spra­ke­lijk­heid gel­den niet indien de schade te wij­ten is aan opzet of grove schuld van Opdracht­ne­mer of haar lei­ding­ge­vende onder­ge­schik­ten.
4. Opdracht­ge­ver dient ter­stond en uiter­lijk 8 dagen na de dag waarop Opdracht­ge­ver ken­nis heeft geno­men dan wel ken­nis had beho­ren te nemen van de schade aan Opdracht­ne­mer mel­ding te doen van elke aan­spraak op scha­de­ver­goe­ding.
5. De ver­ja­rings­ter­mijn van elke rechts­vor­de­ring van Opdracht­ge­ver tot scha­de­ver­goe­ding bedraagt 18 maan­den en vangt aan op de dag vol­gend op de dag van intre­ding van de scha­de­ver­oor­za­kende gebeur­te­nis.

Arti­kel 15 Over­macht

1. Onder over­macht wordt ver­staan omstan­dig­he­den die de nako­ming van de ver­bin­te­nis ver­hin­de­ren en die niet aan Opdracht­ne­mer zijn toe te reke­nen. Hier­on­der zul­len (indien en voor­zo­ver deze omstan­dig­he­den de nako­ming onmo­ge­lijk maken of onre­de­lijk bemoei­lij­ken) mede zijn begre­pen: sta­kin­gen; een alge­meen gebrek aan beno­digde grond­stof­fen en andere voor het tot­stand­bren­gen van de over­een­ge­ko­men pres­ta­tie beno­digde zaken of dien­sten; niet voor­zien­bare stag­na­tie bij toe­le­ve­ran­ciers of andere der­den waar­van Opdracht­ne­mer afhan­ke­lijk is; het niet ver­schij­nen van een artiest wegens ziekte; alge­mene ver­voers­pro­ble­men.
2. Opdracht­ne­mer heeft ook het recht zich op over­macht te beroe­pen, indien de omstan­dig­heid die (ver­dere) nako­ming ver­hin­dert intreedt nadat Opdracht­ne­mer haar ver­bin­te­nis had moe­ten nako­men.
3. Opdracht­ne­mer heeft, indien moge­lijk, het recht te zor­gen voor een rede­lijke ver­van­gende pres­ta­tie. Opdracht­ge­ver heeft, in geval Opdracht­ne­mer zorgt voor een rede­lijke ver­van­gende pres­ta­tie, geen recht op kor­ting op de over­een­ge­ko­men prijs en/of het over­een­ge­ko­men hono­ra­rium. Voorts heeft Opdracht­ge­ver geen recht op ont­bin­ding van de Over­een­komst.
4. Tij­dens over­macht wor­den de ver­plich­tin­gen van Opdracht­ne­mer opge­schort. Indien de peri­ode waarin door over­macht nako­ming van de ver­plich­tin­gen door Opdracht­ne­mer niet moge­lijk is lan­ger duurt dan 1 maand zijn beide par­tijen bevoegd de Over­een­komst te ont­bin­den zon­der dat er in dat geval een ver­plich­ting tot scha­de­ver­goe­ding bestaat.
5. Indien Opdracht­ne­mer bij het intre­den van de over­macht al gedeel­te­lijk aan haar ver­plich­tin­gen heeft vol­daan, of slechts gedeel­te­lijk aan haar ver­plich­tin­gen kan vol­doen is zij gerech­tigd het reeds uit­ge­voerde c.q. uit­voer­bare deel afzon­der­lijk te fac­tu­re­ren en is Opdracht­ge­ver gehou­den deze fac­tuur te vol­doen als
betrof het een afzon­der­lijk con­tract. Dit geldt ech­ter niet als het reeds uit­ge­voerde c.q. uit­voer­bare deel geen zelf­stan­dige waarde heeft.

 

Arti­kel 16 Geschil­len­be­slech­ting
1. In afwij­king van de wet­te­lijke regels voor de bevoegd­heid van de bur­ger­lijke rech­ter zal elk geschil tus­sen Opdracht­ne­mer en Opdracht­ge­ver in geval de recht­bank bevoegd is, wor­den beslecht door de Recht­bank te Amsterdam. Opdracht­ne­mer blijft ech­ter bevoegd om Opdracht­ge­ver te dag­vaar­den voor de vol­gens de wet of het toe­pas­se­lijke inter­na­ti­o­nale ver­drag bevoegde rech­ter.
2. Indien Opdracht­ge­ver con­su­ment is of indien in zijn bedrijf of prak­tijk (inclu­sief Opdracht­ge­ver zelf) drie of min­der dan drie per­so­nen werk­zaam zijn, heeft Opdracht­ge­ver het recht gedu­rende een maand nadat Opdracht­ne­mer zich schrif­te­lijk op deze bepa­ling heeft beroe­pen, te kie­zen voor beslech­ting van het geschil door de vol­gens de wet bevoegde bur­ger­lijke rechter.

 

Arti­kel 17 Toe­pas­se­lijk recht
Op alle rechts­ver­hou­din­gen tus­sen Opdracht­ge­ver en Opdracht­ne­mer is Neder­lands recht van toe­pas­sing.
Arti­kel 18 Wij­zi­ging van de voor­waar­den
Opdracht­ne­mer is bevoegd wij­zi­gin­gen in deze voor­waar­den aan te bren­gen. Deze wij­zi­gin­gen tre­den in wer­king op het aan­ge­kon­digde tijd­stip van inwer­king tre­den. Opdracht­ne­mer zal de gewij­zigde voor­waar­den tij­dig aan Opdracht­ge­ver toe­zen­den. Indien geen tijd­stip van inwer­king­tre­den is mede­ge­deeld tre­den wij­zi­gin­gen jegens Opdracht­ge­ver in wer­king zodra hem de wij­zi­ging is medegedeeld.

 

Amsterdam, 2020

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.