Over Ons

architour is opgericht in 2004

Sinds­di­en heeft ons team groepen met 2 tot 240 deel­ne­mers uit ver­schil­lende lan­den en met uiteen­lopende achter­gron­den rondgeleid — van archi­tecten­bu­reaus tot gemeentes en van stu­den­ten tot Rotary Clubs.

De tours wor­den door ons team van vakkundi­ge archi­tecten geleid. Zij hebben ver­schil­lende spe­cialis­erin­gen bin­nen het vak.

Anneke Bokern architour

Anneke Bokern

Part­ner

geboren in Frank­furt, Duit­s­land, woont sinds 2000 in Ams­ter­dam en schri­jft als free­lance jour­nal­iste over archi­tec­tu­ur en vor­mgev­ing in Nederland.

 

Haar tek­sten zijn o.a. ver­sch­enen in DETAIL, Bauwelt, Baumeis­ter, db, Domus Deutsch­land, HÄUSER, Mark Mag­a­zine, uncube mag­a­zine, design report en Mare. Ze schri­jft ook reis­gid­sen, waaron­der Mar­co Polo Ams­ter­dam, en heeft in 2021 een engel­stal­ige Archi­tec­tu­urgids Rot­ter­dam uit­ge­bracht bij DOM Publishers.

 

Anneke ontwikkelt pro­gram­ma’s, organ­iseert tours en gidst in het Duits, Engels en Ned­er­lands. Daar­naast is zij nog steeds actief als architectuurjournaliste.

Paul Vlok of architour - guiding architects in the netherlands

Paul Vlok

Part­ner

werd in Utrecht geboren en is archi­tect. Hij studeerde in 1995 cum laude af aan de TU Delft en vol­gde een uitwissel­ings­jaar aan de ETH Zürich.

Daar­na werk­te hij 15 jaar in ver­schil­lende Ned­er­landse architectenbureau‘s en was docent aan de TU Delft en de Acad­e­mie van Bouwkun­st in Amsterdam.

 

Vanaf 2011 gidst hij voor architour in het Ned­er­lands, Engels en Duits, en sinds 2014 is hij als part­ner ook ver­ant­wo­ordelijk voor de pro­gram­ma ontwik­kel­ing en organ­isatie van tours.

Team Amsterdam

Gebhard Friedl

Gebhard Friedl 

Geb­hard is geboren en geto­gen in Wenen, Oost­en­rijk waar hij zijn mas­ter archi­tec­tu­ur behaalde aan de TU Wenen en werk­te als free­lance archi­tect. Van 1998 tot 2000 vol­gde hij de post­doc­tor­ale studie ADMS (Archi­tec­tur­al Design Man­age­ment Sys­tems) aan de TU Eind­hoven. Geb­hard woont in Ams­ter­dam en werkt als zelf­s­tandig (design) man­age­ment consultant. 

Allard van der Hoek 

Allard werd in Karlsruhe/Duitsland geboren, maar heeft Ned­er­landse oud­ers. Hij studeerde archi­tec­tu­ur aan de TU Berli­jn. Van 1989 tot 2004 werk­te hij als archi­tect in Berli­jn, Par­i­js en Ams­ter­dam. Sinds 2004 leeft hij als free­lance archi­tec­tu­ur­fo­tograaf in Ams­ter­dam en Berlijn. 
André Günther

André Günther 

André, geboren in Det­mold (Duit­s­land), studeerde archi­tec­tu­ur aan de TU Aken en kwam snel in aan­rak­ing met de Ned­er­landse archi­tec­tu­ur­cul­tu­ur. Na Berli­jn kwam Ams­ter­dam als woon- en werk­plaats in zicht, en hier richtte hij in 2010 andAR­CHI­TEC­TURE op. Vanu­it Ams­ter­dam werkt hij met ver­schil­lende part­ners aan uiteen­lopende opdrachten. 
Jelte van Koperen

Jelte van Koperen 

Jelte is in Ned­er­land geboren, maar in Frankrijk opge­groeid. Hij heeft oplei­din­gen en stud­ies gestapeld: van tim­mer­man naar bouwkunde tot archi­tec­tu­urgeschiede­nis, en daar­door is hij van alle mark­ten thuis. Hij geeft rondlei­din­gen door zow­el oude bin­nen­st­e­den als ook recente pro­jecten. Daar­naast geeft hij lezin­gen over stede­bouw en architectuur. 
Jeroen de Vries

Jeroen de Vries 

Jeroen is geboren en geto­gen in Ams­ter­dam. Hij studeerde archi­tec­tu­ur aan de TU Delft en studeerde af in 2003. Sinds­di­en werkt hij als archi­tect. Vanaf 2009 werkt hij als archi­tec­tu­ur gids, naast zijn eigen architectenbureau. 
Just Justa fotografie

Annelies Bloemendaal 

Annelies is land­schap­sar­chi­tect. Zij heeft aan de Acad­e­mie van Bouwkun­st van Ams­ter­dam en de École Nationale Supérieure de Paysage in Ver­sailles ges­tudeerd. Boven­di­en heeft zij een Mas­ter in Beeldende Kun­sten van de Hogeschool voor de Kun­sten Utrecht. Annelies heeft voor diverse land­schaps­bu­reaus in Ned­er­land, in Frankrijk en voor de Gemeente Ams­ter­dam gew­erkt. Sinds 2019 geeft zij ook rondlei­din­gen voor architour. 
Just Justa fotografie

Yukiko Nezu 

Yukiko werd in Tokyo, Japan geboren. Zij studeerde archi­tec­tu­ur aan de Tokyo City Uni­ver­si­ty en het Berlage Insti­tu­ut in Ams­ter­dam. Sinds 1997 woont zij in Ams­ter­dam en heeft voor ver­schil­lende gerenom­meerde archi­tec­tu­ur­bu­reau’s gew­erkt. 2002 heeft ze haar eigen bureau Urban­ber­ry Design opgericht. 

Team Rotterdam

Jack Hogeboom

Jack Hoogeboom 

Jack is archi­tect en planoloog Rot­ter­dam. Hij heeft gewoond en gew­erkt in Utrecht, Maas­tricht, Aachen en Ams­ter­dam en sinds 2006 in Rot­ter­dam. Hij werkt als docent Urban Plan­ning bij Hogeschool Rot­ter­dam en heeft een online galerie met kun­st over stad en architectuur. 
Sylke Gloystein

Sylke Gloystein 

Sylke Gloys­tein is archi­tect en ver­taal­ster van Duitse orig­ine. Zij heeft haar studie archi­tec­tu­ur afgerond aan Leib­niz Unier­sität Han­nover. 2001 ver­huis­de zij naar Rot­ter­dam, waar zij voor diverse Ned­er­landse archi­tec­tu­ur­bu­reau’s gew­erkt heeft. 2015 maak­te ze de over­stap naar het vak van ver­taal­ster, en sinds 2018 lei­dt zij ook groepen voor architour. 
René Bouman

René Bouman 

René Bouman studeerde archi­tec­tu­ur aan de Acad­e­mie van Bouwkun­st in Rot­ter­dam. Hij heeft voor diverse gerenom­meerde archi­tec­tu­u­rureau’s gew­erkt en lei­de van 1997 tot 2018 zijn eigen bureau Möhn + Bouman. Hij geeft les, is lid van vakjury’s en werkt als free­lance architect. 
Germaine Sanders architour guide

Germaine Sanders 

Ger­maine is een Ned­er­landse archi­tect en stede­bouw­er. Na haar afs­tud­eren werk­te ze bij ver­schil­lende archi­tecten- en ste­den­bouwkundi­ge bureaus in Tokio, Lon­den en Ned­er­land. Ze heeft ook gew­erkt als gebied­son­twikke­laar in de pro­jec­ton­twik­kel­ing en in de bouw­branche. Momenteel is Ger­maine inter­dis­ci­plinair kun­ste­naar en geeft ze les aan de TU Delft. Sinds 2022 lei­dt ze rondlei­din­gen voor architour in het Ned­er­lands, Engels en Duits. 
“Dank u wel voor de per­fecte organ­isatie! We stellen de kwaliteit van uw rondlei­din­gen heel erg op pri­js. En we ver­heugen ons op toekom­stige samenwerking!”
Hei­di Zgraggen, Vivat Kul­tur, Sankt Gallen, Zwitserland
“Met hun uit­ge­brei­de ken­nis en leuke aard hebben de gid­sen ons twee onver­getelijke dagen in Rot­ter­dam geboden.”
Staatlich­es Hochbauamt, Freiburg, Duitsland