Over Ons

architour werd 2004 door de Duitse archi­tec­tuur­jour­na­liste Anneke Bokern opgericht.

 

Sinds­dien heeft ons team groe­pen met 2 tot 240 deel­ne­mers uit ver­schil­lende lan­den en met ver­schil­lende ach­ter­gron­den rond­ge­leid – van archi­tec­ten­bu­reaus tot gemeen­tes en van stu­den­ten tot Rotary Clubs.

 

De tours wor­den door Anneke Bokern, Paul Vlok of ons team van vak­kun­dige, sym­pa­thieke archi­tec­ten geleid. De archi­tec­ten in ons team spre­ken meer­dere talen en heb­ben ver­schil­lende spe­ci­a­li­se­rin­gen bin­nen het vak.

Pre­vious
Next
Anneke Bokern of architour

Anneke Bokern

Part­ner

gebo­ren in Frank­furt, Duits­land, woont sinds 2000 in Amsterdam en schrijft als free­lance jour­na­liste over archi­tec­tuur en vorm­ge­ving in Nederland.

 

Haar tek­sten zijn o.a. ver­sche­nen in DETAIL, Bau­welt, Bau­meis­ter, db, Domus Deut­sch­land, HÄU­SER, Mark Maga­zine, uncube maga­zine, design report en Mare. Ze schrijft ook reis­gid­sen, waar­on­der Marco Polo Amsterdam. In 2004 heeft zij architour opge­richt en is lid van het Gui­ding Archi­tects Net­work geworden.

 

Anneke ont­wik­kelt pro­gram­ma’s, orga­ni­seert tou­ren en gidst in het Duits, Engels en Neder­lands. Daar­naast is zij nog steeds actief als architectuurjournaliste.

Paul Vlok of architour - guiding architects in the netherlands

Paul Vlok

Part­ner

werd in Utrecht gebo­ren en is archi­tect. Hij stu­deerde in 1995 cum laude af aan de TU Delft en volgde een uit­wis­se­lings­jaar aan de ETH Zürich.

 

Daarna werkte hij 15 jaar in ver­schil­lende Neder­landse architectenbureau‘s en was docent aan de TU Delft en de Aca­de­mie van Bouw­kunst in Amsterdam.

 

Vanaf 2011 gidst hij voor architour in het Neder­lands, Engels en Duits, en sinds 2014 is hij als part­ner ook ver­ant­woor­de­lijk voor de pro­gramma ont­wik­ke­ling en orga­ni­sa­tie van touren.

Amsterdam-Team

architour guide Christa Rinzema

Christa Rinzema 

Christa is in Neder­land gebo­ren en groeide op in de VS en Zwit­ser­land. Ze stu­deerde archi­tec­tuur aan de ETH Zürich en NJTech Nanjing/China. Sinds 1995 woont en werkt zij in Amsterdam, richtte in 2010 Ate­lier Rin­zema op, is gast­do­cent aan de TU Delft en sinds 2016 architectuurgids. 
architour guide Gebhard Friedl

Geb­hard Friedl 

Geb­hard is gebo­ren en geto­gen in Wenen, Oos­ten­rijk waar hij zijn mas­ter archi­tec­tuur behaalde aan de TU Wenen en werkte als free­lance archi­tect. Van 1998 tot 2000 volgde hij de post­doc­to­rale stu­die ADMS (Archi­tec­tu­ral Design Mana­ge­ment Sys­tems) aan de TU Eind­ho­ven. Geb­hard woont in Amsterdam en werkt als zelf­stan­dig (design) mana­ge­ment consultant. 

Allard van der Hoek 

Allard werd in Karlsruhe/Duitsland gebo­ren, maar heeft Neder­landse ouders. Hij stu­deerde archi­tec­tuur aan de TU Ber­lijn. Van 1989 tot 2004 werkte hij als archi­tect in Ber­lijn, Parijs en Amsterdam. Sinds 2004 leeft hij als free­lance archi­tec­tuur­fo­to­graaf in Amsterdam en Berlijn. 
architour guide André Günther

André Günther 

André, gebo­ren in Detmold (Duits­land), stu­deerde archi­tec­tuur aan de TU Aken en kwam snel in aan­ra­king met de Neder­landse archi­tec­tuur­cul­tuur. Na Ber­lijn kwam Amsterdam als woon- en werk­plaats in zicht, en hier richtte hij in 2010 andAR­CHI­TEC­TURE op. Van­uit Amsterdam werkt hij met ver­schil­lende part­ners aan uit­een­lo­pende opdrachten. 
architour guide Jelte van Koperen

Jelte van Koperen 

Jelte is in Neder­land gebo­ren, maar in Frank­rijk opge­groeid. Hij heeft oplei­din­gen en stu­dies gesta­peld: van tim­mer­man naar bouw­kunde tot archi­tec­tuur­ge­schie­de­nis, en daar­door is hij van alle mark­ten thuis. Hij geeft rond­lei­din­gen door zowel oude bin­nen­ste­den als ook recente pro­jec­ten. Daar­naast geeft hij lezin­gen over ste­de­bouw en architectuur. 
architour guide Jeroen de Vries

Jeroen de Vries 

Jeroen is gebo­ren en geto­gen in Amsterdam. Hij stu­deerde archi­tec­tuur aan de TU Delft en stu­deerde af in 2003. Sinds­dien werkt hij als archi­tect. Vanaf 2009 werkt hij als archi­tec­tuur gids, naast zijn eigen architectenbureau. 
architour guide Mirjam IJsseling

Mir­jam IJsseling 

Mir­jam is een Neder­landse archi­tect. Na haar stu­die aan de TU Delft en Colum­bi­a’s GSAPP New York werkte zij voor het Ber­lage Insti­tuut, het Neder­landse Archi­tec­tuur Insti­tuut en de gemeente Amsterdam. Sinds 2008 heeft zij haar eigen bureau in Amsterdam. Zij geeft ook les aan de TU Delft. 
architour guide Ute Brinkmeier

Ute Brinkmeier 

Ute Brink­meier, gebo­ren in Bünde/Duitsland, heeft in Mün­ster archi­tec­tuur en in Amsterdam kunst­ge­schie­de­nis gestu­deerd. Zij heeft voor ver­schil­lende Neder­landse archi­tec­tuur­bu­reau’s gewerkt en in 2018 haar eigen bureau Brink­meier Elands opgericht. 
architour guide Annelies Bloemendaal

Anne­lies Bloemendaal 

Anne­lies is land­schaps­ar­chi­tect. Zij heeft aan de Aca­de­mie van Bouw­kunst van Amsterdam en de École Nati­o­nale Supé­ri­eure de Pay­sage in Ver­sail­les gestu­deerd. Boven­dien heeft zij een Mas­ter in Beel­dende Kun­sten van de Hoge­school voor de Kun­sten Utrecht. Anne­lies heeft voor diverse land­schaps­bu­reaus in Neder­land, in Frank­rijk en voor de Gemeente Amsterdam gewerkt. Sinds 2019 geeft zij ook rond­lei­din­gen voor architour. 
architour guide Yukiko Nezu

Yukiko Nezu 

Yukiko werd in Tokyo, Japan gebo­ren. Zij stu­deerde archi­tec­tuur aan de Tokyo City Uni­ver­sity en het Ber­lage Insti­tuut in Amsterdam. Sinds 1997 woont zij in Amsterdam en heeft voor ver­schil­lende gere­nom­meerde archi­tec­tuur­bu­reau’s gewerkt. 2002 heeft ze haar eigen bureau Urban­berry Design opgericht. 

Rotterdam-Team

architour guide Jack Hoogeboom

Jack Hoogeboom 

Jack is archi­tect en pla­no­loog Rotterdam. Hij heeft gewoond en gewerkt in Utrecht, Maas­tricht, Aachen en Amsterdam en sinds 2006 in Rotterdam. Hij werkt als docent Urban Plan­ning bij Hoge­school Rotterdam en heeft een online gale­rie met kunst over stad en architectuur. 
Sylke Gloystein - architour team

Sylke Gloystein 

Sylke Gloy­stein is archi­tect en ver­taal­ster van Duitse ori­gine. Zij heeft haar stu­die archi­tec­tuur afge­rond aan Leib­niz Unier­sität Han­no­ver. 2001 ver­huisde zij naar Rotterdam, waar zij voor diverse Neder­landse archi­tec­tuur­bu­reau’s gewerkt heeft. 2015 maakte ze de over­stap naar het vak van ver­taal­ster, en sinds 2018 leidt zij ook groe­pen voor architour. 
architour guide Anke Schiemann

Anke Schiemann 

Anke werd in Ham­burg, Duits­land gebo­ren. Ze stu­deerde bouw­kunde aan de TU Braun­schweig, TU Delft en TU Dres­den. Sinds 1997 werkt zij als archi­tect in Rotterdam en heeft daar haar eigen bureau opge­richt in 2006. 2018 is zij tevens begon­nen voor het wel­stands­se­cre­ta­ri­aat van de gemeente Rotterdam te werken. 
architour guide René Bouman

René Bouman 

René Bou­man stu­deerde archi­tec­tuur aan de Aca­de­mie van Bouw­kunst in Rotterdam. Hij heeft voor diverse gere­nom­meerde archi­tec­tuurureau’s gewerkt en leide van 1997 tot 2018 zijn eigen bureau Möhn + Bou­man. Hij geeft les, is lid van vak­ju­ry’s en werkt als free­lance architect. 
“Dank u wel voor de per­fecte orga­ni­sa­tie! We stel­len de kwa­li­teit van uw rond­lei­din­gen heel erg op prijs. En we ver­heu­gen ons op toe­kom­stige samenwerking!”
Heidi Zgrag­gen, Vivat Kul­tur, Sankt Gal­len, Zwitserland
“Met hun uit­ge­breide ken­nis en leuke aard heb­ben de gid­sen ons twee onver­ge­te­lijke dagen in Rotterdam geboden.”
Staat­li­ches Hoch­bau­amt, Frei­burg, Duitsland