Over Ons

architour werd 2004 door de Duit­se archi­tec­tuur­jour­na­lis­te Anne­ke Bokern opge­richt.

 

Sinds­dien heeft ons team groe­pen met 2 tot 240 deel­ne­mers uit ver­schil­len­de lan­den en met ver­schil­len­de ach­ter­gron­den rond­ge­leid – van archi­tec­ten­bu­reaus tot gemeen­tes en van stu­den­ten tot Rota­ry Clubs.

 

De tours wor­den door Anne­ke Bokern, Paul Vlok of ons team van vak­kun­di­ge, sym­pa­thie­ke archi­tec­ten geleid. De archi­tec­ten in ons team spre­ken meer­de­re talen en heb­ben ver­schil­len­de spe­ci­a­li­se­rin­gen bin­nen het vak.

Pre­vious
Next

gebo­ren in Frank­furt, Duits­land, woont sinds 2000 in Amsterdam en schrijft als free­lan­ce jour­na­lis­te over archi­tec­tuur en vorm­ge­ving in Neder­land.

 

Haar tek­sten zijn o.a. ver­sche­nen in DETAIL, Bau­welt, Bau­meis­ter, db, Domus Deut­sch­land, HÄUSER, Mark Maga­zi­ne, uncu­be maga­zi­ne, design report en Mare. Ze schrijft ook reis­gid­sen, waar­on­der Mar­co Polo Amsterdam. In 2004 heeft zij architour opge­richt en is lid van het Gui­ding Archi­tects Net­work gewor­den.

 

Anne­ke ont­wik­kelt pro­gram­ma’s, orga­ni­seert tou­ren en gidst in het Duits, Engels en Neder­lands. Daar­naast is zij nog steeds actief als archi­tec­tuur­jour­na­lis­te.

Paul Vlok of architour - guiding architects in the netherlands

Paul Vlok

Part­ner

werd in Utrecht gebo­ren en is archi­tect. Hij stu­deer­de in 1995 cum lau­de af aan de TU Delft en volg­de een uit­wis­se­lings­jaar aan de ETH Zürich.

 

Daar­na werk­te hij 15 jaar in ver­schil­len­de Neder­land­se architectenbureau‘s en was docent aan de TU Delft en de Aca­de­mie van Bouw­kunst in Amsterdam.

 

Van­af 2011 gidst hij voor architour in het Neder­lands, Engels en Duits, en sinds 2014 is hij als part­ner ook ver­ant­woor­de­lijk voor de pro­gram­ma ont­wik­ke­ling en orga­ni­sa­tie van tou­ren.

architour-team

Allard van der Hoek

Allard werd in Karlsruhe/Duitsland gebo­ren, maar heeft Neder­land­se ouders. Hij stu­deer­de archi­tec­tuur aan de TU Ber­lijn. Van 1989 tot 2004 werk­te hij als archi­tect in Ber­lijn, Parijs en Amsterdam. Sinds 2004 leeft hij als free­lan­ce archi­tec­tuur­fo­to­graaf in Amsterdam en Ber­lijn.
architour guide Christa Rinzema

Chris­ta Rin­ze­ma

Chris­ta is in Neder­land gebo­ren en groei­de op in de VS en Zwit­ser­land. Ze stu­deer­de archi­tec­tuur aan de ETH Zürich en NJTech Nanjing/China. Sinds 1995 woont en werkt zij in Amsterdam, richt­te in 2010 Ate­lier Rin­ze­ma op, is gast­do­cent aan de TU Delft en sinds 2016 archi­tec­tuur­gids.
architour guide Gebhard Friedl

Geb­hard Friedl

Geb­hard is gebo­ren en geto­gen in Wenen, Oos­ten­rijk waar hij zijn mas­ter archi­tec­tuur behaal­de aan de TU Wenen en werk­te als free­lan­ce archi­tect. Van 1998 tot 2000 volg­de hij de post­doc­to­ra­le stu­die ADMS (Archi­tec­tu­ral Design Mana­ge­ment Sys­tems) aan de TU Eind­ho­ven. Geb­hard woont in Amsterdam en werkt als zelf­stan­dig (design) mana­ge­ment con­sul­tant.
architour guide André Günther

André Gün­ther

André, gebo­ren in Detmold (Duits­land), stu­deer­de archi­tec­tuur aan de TU Aken en kwam snel in aan­ra­king met de Neder­land­se archi­tec­tuur­cul­tuur. Na Ber­lijn kwam Amsterdam als woon- en werk­plaats in zicht, en hier richt­te hij in 2010 andAR­CHI­TEC­TU­RE op. Van­uit Amsterdam werkt hij met ver­schil­len­de part­ners aan uit­een­lo­pen­de opdrach­ten.
architour guide Jelte van Koperen

Jelte van Kope­ren

Jelte is in Neder­land gebo­ren, maar in Frank­rijk opge­groeid. Hij heeft oplei­din­gen en stu­dies gesta­peld: van tim­mer­man naar bouw­kun­de tot archi­tec­tuur­ge­schie­de­nis, en daar­door is hij van alle mark­ten thuis. Hij geeft rond­lei­din­gen door zowel oude bin­nen­ste­den als ook recen­te pro­jec­ten. Daar­naast geeft hij lezin­gen over ste­de­bouw en archi­tec­tuur.
architour guide Jeroen de Vries

Jeroen de Vries

Jeroen is gebo­ren en geto­gen in Amsterdam. Hij stu­deer­de archi­tec­tuur aan de TU Delft en stu­deer­de af in 2003. Sinds­dien werkt hij als archi­tect. Van­af 2009 werkt hij als archi­tec­tuur gids, naast zijn eigen archi­tec­ten­bu­reau.
architour guide Mirjam IJsseling

Mir­jam IJs­se­ling

Mir­jam is een Neder­land­se archi­tect. Na haar stu­die aan de TU Delft en Colum­bi­a’s GSAPP New York werk­te zij voor het Ber­la­ge Insti­tuut, het Neder­land­se Archi­tec­tuur Insti­tuut en de gemeen­te Amsterdam. Sinds 2008 heeft zij haar eigen bureau in Amsterdam. Zij geeft ook les aan de TU Delft.
architour guide Ute Brinkmeier

Ute Brink­mei­er

Ute Brink­mei­er, gebo­ren in Bünde/Duitsland, heeft in Mün­ster archi­tec­tuur en in Amsterdam kunst­ge­schie­de­nis gestu­deerd. Zij heeft voor ver­schil­len­de Neder­land­se archi­tec­tuur­bu­reau’s gewerkt en in 2018 haar eigen bureau Brink­mei­er Elands opge­richt.
architour guide Jack Hoogeboom

Jack Hoog­e­boom

Jack is archi­tect en pla­no­loog Rotterdam. Hij heeft gewoond en gewerkt in Utrecht, Maas­tricht, Aachen en Amsterdam en sinds 2006 in Rotterdam. Hij werkt als docent Urban Plan­ning bij Hoge­school Rotterdam en heeft een onli­ne gale­rie met kunst over stad en archi­tec­tuur.
Sylke Gloystein - architour team

Syl­ke Gloy­stein

Syl­ke Gloy­stein is archi­tect en ver­taal­ster van Duit­se ori­gi­ne. Zij heeft haar stu­die archi­tec­tuur afge­rond aan Leib­niz Unier­sität Han­no­ver. 2001 ver­huis­de zij naar Rotterdam, waar zij voor diver­se Neder­land­se archi­tec­tuur­bu­reau’s gewerkt heeft. 2015 maak­te ze de over­stap naar het vak van ver­taal­ster, en sinds 2018 leidt zij ook groe­pen voor architour.
architour guide Anke Schiemann

Anke Schie­mann

Anke werd in Ham­burg, Duits­land gebo­ren. Ze stu­deer­de bouw­kun­de aan de TU Braun­schweig, TU Delft en TU Dres­den. Sinds 1997 werkt zij als archi­tect in Rotterdam en heeft daar haar eigen bureau opge­richt in 2006. 2018 is zij tevens begon­nen voor het wel­stands­se­cre­ta­ri­aat van de gemeen­te Rotterdam te wer­ken.
architour guide René Bouman

René Bou­man

René Bou­man stu­deer­de archi­tec­tuur aan de Aca­de­mie van Bouw­kunst in Rotterdam. Hij heeft voor diver­se gere­nom­meer­de archi­tec­tuurureau’s gewerkt en lei­de van 1997 tot 2018 zijn eigen bureau Möhn + Bou­man. Hij geeft les, is lid van vak­ju­ry’s en werkt als free­lan­ce archi­tect.
architour guide Annelies Bloemendaal

Anne­lies Bloe­men­daal

Anne­lies is land­schaps­ar­chi­tect. Zij heeft aan de Aca­de­mie van Bouw­kunst van Amsterdam en de Éco­le Nati­o­na­le Supé­ri­eu­re de Pay­sa­ge in Ver­sail­les gestu­deerd. Boven­dien heeft zij een Mas­ter in Beel­den­de Kun­sten van de Hoge­school voor de Kun­sten Utrecht. Anne­lies heeft voor diver­se land­schaps­bu­reaus in Neder­land, in Frank­rijk en voor de Gemeen­te Amsterdam gewerkt. Sinds 2019 geeft zij ook rond­lei­din­gen voor architour.
architour guide Yukiko Nezu

Yuki­ko Nezu

Yuki­ko werd in Tokyo, Japan gebo­ren. Zij stu­deer­de archi­tec­tuur aan de Tokyo City Uni­ver­si­ty en het Ber­la­ge Insti­tuut in Amsterdam. Sinds 1997 woont zij in Amsterdam en heeft voor ver­schil­len­de gere­nom­meer­de archi­tec­tuur­bu­reau’s gewerkt. 2002 heeft ze haar eigen bureau Urban­ber­ry Design opge­richt.
“Dank u wel voor de per­fec­te orga­ni­sa­tie! We stel­len de kwa­li­teit van uw rond­lei­din­gen heel erg op prijs. En we ver­heu­gen ons op toe­kom­sti­ge samen­wer­king!”
Hei­di Zgrag­gen, Vivat Kul­tur, Sankt Gal­len, Zwit­ser­land
“Met hun uit­ge­brei­de ken­nis en leu­ke aard heb­ben de gid­sen ons twee onver­ge­te­lij­ke dagen in Rotterdam gebo­den.”
Staat­li­ches Hoch­bau­amt, Frei­burg, Duits­land

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.