architour zoekt gidsen

Ben jij archi­tect, stede­bouwkundi­ge of land­schap­sar­chi­tect? Heb je tijd om soms een rondlei­d­ing te geven? Lijkt het je leuk om pro­fes­sion­als uit het buiten­land een inkijk­je te geven in Ned­er­landse ste­den en archi­tec­tu­ur? Dan ont­van­gen wij graag jouw sollicitatie!

 

architour organ­iseert archi­tec­tu­ur­rondlei­din­gen in Ned­er­land, geleid door lokale archi­tecten. Onze klanten zijn vooral pro­fes­sionele groepen uit het buiten­land, zoals archi­tecten­bu­reaus, ontwikke­laars, del­e­gaties van gemeentes en stu­den­ten. De tours duren een halve dag tot meerdere dagen en vin­den plaats in Ams­ter­dam, Rot­ter­dam, Utrecht en Almere.


Wat we vra­gen:
- Afges­loten mas­tero­plei­d­ing archi­tec­tu­ur, ste­den­bouw, land­schap­sar­chi­tec­tu­ur o.d.
- Min­i­maal 5 jaar beroepser­var­ing, lief­st in Ned­er­land
- Goede ken­nis van de Ned­er­landse archi­tec­tu­ur­w­ereld, bouw­branche, won­ing­markt etc.
- Uit­stek­ende com­mu­ni­catieve vaardighe­den
- Uit­stek­ende beheers­ing van zow­el het Ned­er­lands als ook min­i­maal één van deze tal­en: Engels, Duits, Frans
- Je bent spon­taan, stress­bestendig, hands-on, gestruc­tureerd en hebt gevoel voor humor
- Flex­i­bel inzetbaar, vooral tussen april en oktober


Wat we bieden:

- free­lance-func­tie met ver­goed­ing op uur­ba­sis
- flex­i­bele tij­den
- ruimte voor indi­vidu­ele invulling van pro­gram­ma’s
- opdracht­en van een halve dag tot meerdere dagen
- leuke col­le­ga-gid­sen, regel­matige bor­rels en uitjes

Inter­esse? Stu­ur je cv en korte moti­vatie (geen port­fo­lios!) per email naar: info@architour.nl onder ver­meld­ing van ‘sol­lic­i­tatie architectuurgids’