Archi­­tec­tuur-Tours in Neder­land

Nieuw: vir­tu­e­le tours and onli­ne lezin­gen via Zoom, b.v. Buik­slo­ter­ham: From Brown­field to Cir­cu­lar City?

tours voor groe­pen

architour orga­ni­seert sinds 2004 pro­fes­si­o­ne­le archi­tec­tuur-tours voor groe­pen in Neder­land. Wij ont­wik­ke­len tours over uit­een­lo­pen­de the­ma’s in Amsterdam, Rotterdam en ande­re ste­den.

pro­gram­ma naar wens

De tours wor­den aan uw wen­sen aan­ge­past en kun­nen inte­ri­eur­be­zoe­ken, lezin­gen en afspra­ken omvat­ten. We stel­len ook graag meer­daag­se pro­gram­ma’s en rei­zen voor uw groep samen.

archi­tec­ten als gid­sen

Wij zijn erva­ren loca­le archi­tec­ten, en geven tij­dens de archi­tec­tuur-tours gron­di­ge uit­leg over bouw­cul­tuur, bouw­prak­tijk en ste­den­bouw in Neder­land. Wij spre­ken Neder­lands, Engels, Duits, Frans of Japans.

Tours in Amsterdam

Klik hier

Tours in Rotterdam

Klik hier

Tours op Maat

Bij­zon­de­re wen­sen? Wij stel­len het ide­a­le pro­gram­ma voor u samen!
Neem con­tact op

Tours in ande­re ste­den

Klik hier

Waar­om architour?

  • Wij advi­se­ren u per­soon­lijk om het bes­te pro­gram­ma voor uw groep te ont­wik­ke­len
  • Ons team bestaat uit des­kun­di­ge loka­le archi­tec­ten, ste­de­bou­wers, vak­jour­na­lis­ten en docen­ten
  • Wij heb­ben een breed aan­bod van archi­tec­tuur-tours, maar stel­len ook graag spe­ci­a­le programma’s samen
  • Wij heb­ben uit­ste­ken­de rela­ties met de loka­le archi­tec­tuursce­ne en kun­nen deu­ren voor u ope­nen
  • Wij ver­tel­len de ver­ha­len ach­ter de gebou­wen

Feed­back van klan­ten

5/5