Architectuur-Tours in Nederland

Architectuur-tours

architour orga­ni­seert sinds 2004 pro­fes­si­o­nele architectuur-tours  in Amsterdam, Rotterdam en andere ste­den, ont­wik­keld en geleid door erva­ren architecten.

…en meer

We bie­den ook vir­tu­ele tours, audio­tours, geven lezin­gen en heb­ben een leuke archi­tec­tuur­quiz ont­wik­keld, dat je online of offline, in teams of indi­vi­du­eel spe­len kan.

con­tact

Laat ons weten wat we voor u doen kun­nen! We ant­woor­den bin­nen 48 uur en stu­ren u graag een offerte en een per­soon­lijk programmavoorstel.

Architectuur-tours moe­ten infor­ma­tief en leuk zijn. Wij stel­len het beste pro­gramma voor u samen en maken alle reser­ve­rin­gen. Tij­dens de tours bren­gen we onze vak­ken­nis over moderne archi­tec­tuur en actu­ele bouw­pro­jec­ten op een span­nende en authen­tieke manier over.

Tours in Amsterdam 

Klik hier 

Tours in Rotterdam 

Klik hier 

Tours op Maat 

Bij­zon­dere wen­sen? Wij stel­len het ide­ale pro­gramma voor u samen! 
Neem con­tact op 

Audiotours 

Meer info 

Waarom architour?

Feed­back van klanten

5/5

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.