Archi­­tec­tuur-Tours in Neder­land

tours en excur­sies

architour orga­ni­seert sinds 2004 pro­fes­si­o­ne­le archi­tec­tuur-tours voor archi­tec­tuur­bu­reaus, bedrij­ven, dele­ga­ties, scho­len en indi­vi­du­e­le gas­ten. Wij ont­wik­ke­len tours en excur­sies over uit­een­lo­pen­de the­ma’s in Amsterdam, Rotterdam en ande­re ste­den.

actu­e­le the­ma’s

Onze tours zijn opi­ni­ë­rend en actu­eel. Wij pre­sen­te­ren archi­tec­tuur in de con­text van ste­de­lij­ke en maat­schap­pe­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen. De focus ligt op ont­werp­con­cep­ten en bouw­pro­ces­sen, maar ook op ste­den­bouw, open­ba­re ruim­te en infra­struc­tuur.

archi­tec­ten als gid­sen

Wij zijn erva­ren loca­le archi­tec­ten en geven van­uit ons vak­ge­bied gron­di­ge uit­leg over de pro­jec­ten. We ver­tel­len de ver­ha­len ach­ter gebou­wen en ont­wik­ke­lings­ge­bie­den. De gid­sen zijn experts met een per­soon­lij­ke kijk en uit­ste­ken­de com­mu­ni­ca­ties­kills.

Open Tours

Klik hier

Tours in Amsterdam

Klik hier

Tours in Rotterdam

Klik hier

Tours op Maat

Bij­zon­de­re wen­sen? Wij stel­len het ide­a­le pro­gram­ma voor u samen!
Neem con­tact op

Waar­om architour?

  • Wij advi­se­ren u per­soon­lijk om het bes­te pro­gram­ma voor uw groep te ont­wik­ke­len
  • Ons team bestaat uit des­kun­di­ge loka­le archi­tec­ten, ste­de­bou­wers, vak­jour­na­lis­ten en docen­ten
  • Wij heb­ben een breed aan­bod van archi­tec­tuur-tours, maar stel­len ook graag spe­ci­a­le programma’s samen
  • Wij heb­ben uit­ste­ken­de rela­ties met de loka­le archi­tec­tuursce­ne en kun­nen deu­ren voor u ope­nen
  • Wij ver­tel­len de ver­ha­len ach­ter de gebou­wen

Feed­back van klan­ten

5/5

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.