Audio­tours

Wan­del door een inte­res­sant gebied in de stad en beluis­ter onze uit­leg over gebou­wen en pro­jec­ten! 100% Corona-proef en altijd beschikbaar.

 

Wij ver­tel­len de ver­ha­len ach­ter de gebou­wen. Ervaar meer over his­to­ri­sche en actu­ele ont­wik­ke­lin­gen neem ken­nis van de argu­men­ten en dilemma’s ach­ter ste­de­lijke vraagstukken.

 

Alles wat u nodig heeft is een smartphone of tablet. De tours kun­nen online of offline in de brow­ser gevolgd wor­den (geen spe­ci­ale app nodig) en zijn via een link of QR-code bereikbaar.

 

Bij elke stop wach­ten 4–5 minu­ten gespro­ken uit­leg, 4–5 foto’s en een Goog­le­Map met de pre­cieze loca­tie. Alle pro­jec­ten zijn ook apart bereik­baar via een eigen QR-code. Audio­tours kun­nen in het Neder­lands, Engels of Duits gepro­du­ceerd worden.

 

architour ont­wik­kelt audio­tours voor o.a. archi­tec­tuur­bu­reaus, onder­ne­mers­ver­e­ni­gin­gen en pro­ject­ont­wik­ke­laars. Laat ons weten wat we voor u doen kunnen!

Audio­tour Damrak

Oor­spron­ke­lijk was het Dam­rak de haven van Amsterdam. De open ver­bin­ding met het haven­front aan het IJ gaf uit­zicht op de afge­meerde sche­pen. De meest radi­cale omme­zwaai kwam met de bouw van het Cen­traal Sta­tion aan het IJ, waar­door het Dam­rak van het open haven­front afge­slo­ten werd. De tweede grote ingreep was de bouw van de Beurs van Ber­lage en de aan­leg van het Beurs­plein. Ont­dek het Dam­rak met architour!

Audio­tour Kalverstraat

Kal­ver­straat en Hei­li­ge­weg zijn twee van de vele stra­ten in Amsterdam waar het zeer de moeite waard is om eens omhoog te kij­ken, ook als u daar­voor het hoofd in de nek moet leg­gen. Net boven de shop­pende menigte kunt u de schoon­heid van de oude en nieuwe pan­den ontdekken.

Tij­dens deze tour hoort u veel over de bebou­wing door de eeu­wen heen – van oude kapel­len en smalle steeg­jes tot Art Déco win­kel­pa­lei­zen. Ont­dek Kal­ver­straat en Hei­li­ge­weg met architour!

Audio­tour Dam

Wel­kom bij onze audio­tour op de Dam! De kans is groot dat u deze plek al vrij goed kent. Maar is het van­zelf­spre­kend dat de Dam eruit­ziet zoals hij eruit­ziet? We nemen het brede plein met zijn gra­nie­ten bestra­ting voor lief – maar in feite is het een van de meest ver­an­der­lijke stads­plei­nen van Europa. Tij­dens deze tour hoort u veel over de ont­wik­ke­ling van het plein, maar ook over zijn bebou­wing door de eeu­wen heen, de betrok­ken archi­tec­ten en de actu­ele uit­da­gin­gen. Ont­dek de Dam met architour!

Audio­tour Rokin

Wie heeft Rokin Plaza ont­wor­pen? Hoe werd de Bicy­cloud gemaakt? Wat is de geschie­de­nis ach­ter de mira­kel­ko­lom? Deze en nog veel meer vra­gen beant­woordt deze audio­tour langs het Rokin! Een archi­tec­tuur­gids uit het architour-team neemt u mee op een Corona-proef uitje naar het Rokin en ver­telt de ver­ha­len ach­ter 15 mar­kante gebou­wen en pro­jec­ten – van Indu­stria tot aan Hotel De L’Eu­rope. Veel ple­zier!

Audio­tour Nes

Ondanks zijn beschei­den dimen­sies is de Nes een vrij bekend adres in Amsterdam. De meeste bezoe­kers komen hier ech­ter alleen in de avond, wan­neer de vele the­a­ters en res­tau­rants hun deu­ren ope­nen. Maar juist daarom valt er bij dag­licht veel te ont­dek­ken. Laten we dus één van de oud­ste stra­ten van Amsterdam ontdekken!