Audio­tours

Wan­del door een inte­res­sant gebied in de stad en beluis­ter onze uit­leg over gebou­wen en pro­jec­ten! 100% Corona-proef en altijd beschik­baar.

Wij ver­tel­len de ver­ha­len ach­ter de gebou­wen. Ervaar meer over his­to­ri­sche en actu­ele ont­wik­ke­lin­gen neem ken­nis van de argu­men­ten en dilemma’s ach­ter ste­de­lijke vraag­stuk­ken.

Alles wat u nodig heeft is een smartphone of tablet. De tours kun­nen online of offline in de brow­ser gevolgd wor­den (geen spe­ci­ale app nodig) en zijn via een link of QR-code bereik­baar.

Bij elke stop wach­ten 4–5 minu­ten gespro­ken uit­leg, 4–5 foto’s en een Goog­le­Map met de pre­cieze loca­tie. Alle pro­jec­ten zijn ook apart bereik­baar via een eigen QR-code. Audio­tours kun­nen in het Neder­lands, Engels of Duits gepro­du­ceerd wor­den.

architour ont­wik­kelt audio­tours voor o.a. archi­tec­tuur­bu­reaus, onder­ne­mers­ver­e­ni­gin­gen en pro­ject­ont­wik­ke­laars. Laat ons weten wat we voor u doen kunnen!

Audio­tour Damrak

Oor­spron­ke­lijk was het Dam­rak de haven van Amsterdam. De open ver­bin­ding met het haven­front aan het IJ gaf uit­zicht op de afge­meerde sche­pen. De meest radi­cale omme­zwaai kwam met de bouw van het Cen­traal Sta­tion aan het IJ, waar­door het Dam­rak van het open haven­front afge­slo­ten werd. De tweede grote ingreep was de bouw van de Beurs van Ber­lage en de aan­leg van het Beurs­plein. Ont­dek het Dam­rak met architour!

Audio­tour Dam

Wel­kom bij onze audio­tour op de Dam! De kans is groot dat u deze plek al vrij goed kent. Maar is het van­zelf­spre­kend dat de Dam eruit­ziet zoals hij eruit­ziet? We nemen het brede plein met zijn gra­nie­ten bestra­ting voor lief – maar in feite is het een van de meest ver­an­der­lijke stads­plei­nen van Europa. Tij­dens deze tour hoort u veel over de ont­wik­ke­ling van het plein, maar ook over zijn bebou­wing door de eeu­wen heen, de betrok­ken archi­tec­ten en de actu­ele uit­da­gin­gen. Ont­dek de Dam met architour!

Audio­tour Rokin

Wie heeft Rokin Plaza ont­wor­pen? Hoe werd de Bicy­cloud gemaakt? Wat is de geschie­de­nis ach­ter de mira­kel­ko­lom? Deze en nog veel meer vra­gen beant­woordt deze audio­tour langs het Rokin! Een archi­tec­tuur­gids uit het architour-team neemt u mee op een Corona-proef uitje naar het Rokin en ver­telt de ver­ha­len ach­ter 15 mar­kante gebou­wen en pro­jec­ten – van Indu­stria tot aan Hotel De L’Eu­rope. Veel ple­zier!

Audio­tour Nes

Ondanks zijn beschei­den dimen­sies is de Nes een vrij bekend adres in Amsterdam. De meeste bezoe­kers komen hier ech­ter alleen in de avond, wan­neer de vele the­a­ters en res­tau­rants hun deu­ren ope­nen. Maar juist daarom valt er bij dag­licht veel te ont­dek­ken. Laten we dus één van de oud­ste stra­ten van Amsterdam ontdekken!

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.