Audio­tours

Wan­del door een inte­res­sant gebied in de stad en beluis­ter onze uit­leg over gebou­wen en pro­jec­ten! 100% Corona-proef en altijd beschik­baar.

Wij ver­tel­len de ver­ha­len ach­ter de gebou­wen. Ervaar meer over de his­to­ri­sche en actu­ele ont­wik­ke­lin­gen aan het Rokin neem ken­nis van de argu­men­ten en dilemma’s ach­ter ste­de­lijke vraag­stuk­ken.

Alles wat u nodig heeft is een smartphone of tablet. De tours kun­nen online of offline in de brow­ser gevolgd wor­den (geen spe­ci­ale app nodig) en zijn via een link of QR-code bereik­baar.

Bij elke stop wach­ten 4–5 minu­ten gespro­ken uit­leg, 4–5 foto’s en een Goog­le­Map met de pre­cieze loca­tie. Alle pro­jec­ten zijn ook apart bereik­baar via een eigen QR-code. Audio­tours kun­nen in het Neder­lands, Engels of Duits gepro­du­ceerd wor­den.

architour ont­wik­kelt audio­tours voor o.a. archi­tec­tuur­bu­reaus, onder­ne­mers­ver­e­ni­gin­gen en pro­ject­ont­wik­ke­laars. Laat ons weten wat we voor u doen kun­nen!

We wer­ken ook aan audio­tours voor indi­vi­du­ele bezoe­kers en tou­ris­ten. Tic­kets zul­len online ver­krijg­baar zijn.

Audio­tour Rokin

Wie heeft Rokin Plaza ont­wor­pen? Hoe werd de Bicy­cloud gemaakt? Wat is de geschie­de­nis ach­ter de mira­kel­ko­lom? Deze en nog veel meer vra­gen beant­woordt deze audio­tour langs het Rokin! Een archi­tec­tuur­gids uit het architour-team neemt u mee op een Corona-proef uitje naar het Rokin en ver­telt de ver­ha­len ach­ter 15 mar­kante gebou­wen en pro­jec­ten – van Indu­stria tot aan Hotel De L’Eu­rope. Veel ple­zier!

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.