Inno­va­tie op de Oos­te­lijke Eilanden

De Oos­te­lijke Eilan­den waren lange tijd geï­so­leerd gele­gen encla­ves ten oos­ten van de bin­nen­stad. Nu is de wijk, waar ook het Mari­ne­ter­rein ligt, een staal­kaart van stadsvernieuwingsideeën. 

 

Kat­ten­burg, Wit­ten­burg en Oos­ten­burg wer­den in de 17e eeuw aan­ge­legd. In de jaren 50 en 60 wer­den de buur­ten radi­cal gesa­neerd. Door de drugs­pro­ble­ma­tiek op Wit­ten­burg en de gen­tri­fi­ca­tie op Oos­ten­burg ont­staan er nu weer nieuwe uit­da­gin­gen voor de bewoners.

 

Na het gedeel­te­lijke ver­trek van de Konink­lijke Marine is ook het Mari­ne­ter­rein volop in tran­si­tie. Het dient als test­ge­bied voor leren, wer­ken en wonen in een leef­bare stad en wordt in een “slow devel­op­ment” pro­ces getransformeerd.

Wij nemen u mee op een fiet­s­tour door de ver­schil­lende buur­ten, van Oos­ten­burg tot op het Mari­ne­ter­rein. Tij­dens de tour legt een archi­tect uit het architour-team de his­to­ri­sche ach­ter­gron­den en ste­de­lijke samen­hang uit en is er ruim gele­gen­heid voor discussie

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Inno­va­tie op de Oos­te­lijke Eilanden

Meer Tours in Amsterdam