Innovatie op de Oostelijke Eilanden

De Oost­elijke Eilan­den waren lange tijd geï­soleerd gele­gen enclaves ten oost­en van de bin­nen­stad. Nu is de wijk, waar ook het Marineter­rein ligt, een staalka­art van stadsvernieuwingsideeën. 

 

Kat­ten­burg, Wit­ten­burg en Oost­en­burg wer­den in de 17e eeuw aan­gelegd. In de jaren 50 en 60 wer­den de buurten rad­i­cal gesa­neerd. Door de drugsprob­lematiek op Wit­ten­burg en de gen­tri­fi­catie op Oost­en­burg ontstaan er nu weer nieuwe uitdagin­gen voor de bewoners.

 

Na het gedeel­telijke vertrek van de Konin­klijke Marine is ook het Marineter­rein volop in tran­si­tie. Het dient als test­ge­bied voor leren, werken en wonen in een leef­bare stad en wordt in een “slow devel­op­ment” pro­ces getransformeerd.

Wij nemen u mee op een fiet­s­tour door de ver­schil­lende buurten, van Oost­en­burg tot op het Marineter­rein. Tij­dens de tour legt een archi­tect uit het archi­tour-team de his­torische achter­gron­den en stedelijke samen­hang uit en is er ruim gele­gen­heid voor discussie

Pre­vi­ous
Next

Programma: Innovatie op de Oostelijke Eilanden

Meer Tours in Amsterdam