Sociale Woningbouw in Noord

Ams­ter­dam-Noord bestaat gro­ten­deels uit woon­wijken aan­gelegd voor de have­nar­bei­ders naar voor­beeld van de Engelse tuin­stadgedachte uit de jaren ’20 met daar­tussen na-oor­logse verdicht­ing. Lang werd Noord beschouwd als de kant van het IJ waar je niet moest wonen. De aan­leg van de Noord-Zuid lijn maar ook de toen­e­mende druk op de won­ing­markt heeft het tij gekeerd en tot een her­waarder­ing van deze tuin­st­e­den geleidt.

 

De Van der Pekbu­urt, aan­gelegd in 1926, is van­daag nog steeds een arbei­der­s­bu­urt, maar door zijn gun­stige lig­ging aan sterke vernieuwings­drang onder­he­vig. Noordelijk hier­van ligt het nieuwe Mosplein, een winkel­cen­trum met buurt­func­ties en huur­wonin­gen in de vri­je sec­tor. Voor­bij het plein ligt de Bloe­men­bu­urt, opgeleverd in de vroege jaren ’30. Deze in Ams­ter­damse School archi­tec­tu­ur uit­gevo­erde woon­wijk bestaat uit bene­den-boven-wonin­gen die gedeel­telijk zijn samengevoegd en gelib­er­aliseerd. Een uit­zon­der­lijke woon­wijk uit de jaren ’60, het Plan van Gool, ligt één metro­halte verderop. Deze wijk is ook inte­graal geren­oveerd met nadruk op ver­be­ter­de energiepresta­tie en sociale veiligheid.

Tij­dens deze tour maak je ken­nis met arbei­der­swijken in tran­si­tie. Leer over bewon­erspar­tic­i­patie, behoud van sociale samen­hang en inter­gratie van bewonersmix.

Pre­vi­ous slide
Next slide

Programma: Sociale Woningbouw in Noord

  • Van der Pekbu­urt (won­ing­bouwbedri­jf Ymere, ren­o­vatie 2014 — 2017)

  • Mosplein, (SeARCH, 2016) Winkel­cen­trum met140 par­keer­plaat­sen en 53 vri­je sec­tor huur apartmenten
  • Bloe­men­bu­urt: tuin­stad uit de jaren 30
  • Plan van Gool (F.J. van Gool, 1962–68 / ren­o­vatie door de Architek­ten­Cie., 2018)

Meer Tours in Amsterdam