Soci­ale Woning­bouw in Noord

Amsterdam-Noord bestaat gro­ten­deels uit woon­wij­ken aan­ge­legd voor de haven­ar­bei­ders naar voor­beeld van de Engelse tuin­stad­ge­dachte uit de jaren ’20 met daar­tus­sen na-oorlogse ver­dich­ting. Lang werd Noord beschouwd als de kant van het IJ waar je niet moest wonen. De aan­leg van de Noord-Zuid lijn maar ook de toe­ne­mende druk op de woning­markt heeft het tij gekeerd en tot een her­waar­de­ring van deze tuin­ste­den geleidt.

 

De Van der Pek­buurt, aan­ge­legd in 1926, is van­daag nog steeds een arbei­ders­buurt, maar door zijn gun­stige lig­ging aan sterke ver­nieu­wings­drang onder­he­vig. Noor­de­lijk hier­van ligt het nieuwe Mos­plein, een win­kel­cen­trum met buurt­func­ties en huur­wo­nin­gen in de vrije sec­tor. Voor­bij het plein ligt de Bloe­men­buurt, opge­le­verd in de vroege jaren ’30. Deze in Amster­damse School archi­tec­tuur uit­ge­voerde woon­wijk bestaat uit beneden-boven-woningen die gedeel­te­lijk zijn samen­ge­voegd en geli­be­ra­li­seerd. Een uit­zon­der­lijke woon­wijk uit de jaren ’60, het Plan van Gool, ligt één metro­halte ver­derop. Deze wijk is ook inte­graal gere­no­veerd met nadruk op ver­be­terde ener­gie­pres­ta­tie en soci­ale veiligheid.

Tij­dens deze tour maak je ken­nis met arbei­ders­wij­ken in tran­si­tie. Leer over bewo­ners­par­ti­ci­pa­tie, behoud van soci­ale samen­hang en inter­gra­tie van bewonersmix.

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Soci­ale Woning­bouw in Noord

Meer Tours in Amsterdam

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.