Sociale Woningbouw in Noord

Ams­ter­dam-Noord is een volks­bu­urt in tran­si­tie. Het stads­deel bestaat uit een lap­pen­deken van tuin­st­e­den uit de jaren 1920/1930 en flat­ge­bouwen uit de naoor­logse peri­ode. Na decen­nia van ver­waar­loz­ing is er nu een (niet onom­stre­den) gen­tri­fi­catiepro­ces begonnen.

De Van de Pekbu­urt werd in 1926 opgeleverd en is groo­ten­deels nog steeds een volk­swijk. De grootschalige heron­twik­kel­ing van de buurt werd in 2017 erk­end als het beste ren­o­vatiepro­ject van Ned­er­land. Ten noor­den ervan ligt de Bloe­men­bu­urt, die begin jaren 1930 werd gebouwd. Een kort rit­je met de nieuwe metro lei­dt uitein­delijk naar Plan van Gool, een archi­tec­tonisch opmerke­lijk woon­com­plex uit de jaren zes­tig, dat onlangs is geren­oveerd naar mod­erne maat­staven — zow­el op het gebied van energie als veiligheid.

Tij­dens deze rondlei­d­ing ervaart u meer over sociale won­ing­bouw in Ams­ter­dam. We nemen u mee naar volks­bu­urten in tran­si­tie, waaron­der een aan­tal bekroonde heron­twik­kel­ings- en renovatieprojecten.

Vorige slide
Vol­gende slide

Programma: Sociale Woningbouw in Noord

  • Van der Pekbu­urt (won­ing­bouwbedri­jf Ymere, ren­o­vatie 2014 — 2017)

  • Mosplein, (SeARCH, 2016) Winkel­cen­trum met140 par­keer­plaat­sen en 53 vri­je sec­tor huur apartmenten
  • Bloe­men­bu­urt: tuin­stad uit de jaren 30
  • Plan van Gool (F.J. van Gool, 1962–68 / ren­o­vatie door de Architek­ten­Cie., 2018)

Meer Tours in Amsterdam