IJburg

IJburg is de laat­ste groot­ste stadsuit­brei­d­ing van Ams­ter­dam en zal uitein­delijk bestaan uit 18.000 wonin­gen, verdeeld over zeven kun­stmatige eilan­den in het IJmeer. 

De gefaseerde aan­leg begon in 1999. Van de eerste vier eilan­den werd de laat­ste bebouwing  in 2011 opgeleverd. De tweede fase begon in 2013 met de aan­leg van het Cen­trumei­land. De wijk ken­merkt zich door een grote vari­atie van won­ing­ty­polo­gieën, waaron­der ges­loten bouw­blokken, rijt­jeshuizen, vri­js­taande vil­la’s en zelfs dri­jvende woningen.

Tij­dens deze tour komt u veel de weten over de aan­leg van de eilan­den en over de uitdagin­gen die daar­bij kwa­men kijken. Wij zullen ook ingaan op de stede­bouwkundi­ge uit­gangspun­ten, de won­ing­ty­polo­gieën en de sociale opbouw van de wijk.

Vorige slide
Vol­gende slide

Programma: IJburg

Meer Tours in Amsterdam