Houthavens en Danzigerbocht

De plan­vorm­ing voor de Houthavens was een avon­tu­urlijk pro­ces. De eerste con­crete plan­nen voor de aan­leg van een woon­wijk op zeven kun­st­matige schierei­lan­den ontston­den in 1994, maar 16 jaar lat­er is het gebied nog steeds niet af. Blok 0 – de meest west­elijke bebouwingsstrook – werd als CPO ontwikkeld en omvat o.a. de eerste Superlofts van Marc Koehler Archi­tects. Het blok weert geur en gelu­id uit het West­elijk Havengebied.

Blok 0 grenst aan de Danziger­bocht, die de opmaat tot de aan­leg van Haven­stad vormt: het Fash­ion Dis­trict, met “designy kan­toorge­bouwen” is op z’n minst imposant te noemen.

Tij­dens deze tour bezoekt u een woonge­bied en een kan­toren­wijk in word­ing. Wij vertellen over ste­den­bouw, archi­tec­tu­ursti­jlen, won­ing­bouwop­gave en inricht­ing van de open­bare ruimte.

Pre­vi­ous slide
Next slide

Programma: Houthavens en Danzigerbocht

  • Blok0: 250 aparte­menten en 700 m² stu­dio’s en kan­toor­ruimten. 100% kli­maat neu­trale won­ing­bouw­pro­jecten van o.a. Mar­cel Lok, Ate­lier Puu­ur, Marc Koehler (2015–2017), Kop­blok (van Don­gen-Koschuch archi­tects, 2019)

  • Hoog­bouw Pontsteiger (Arons & Gelauff, 2018)
  • Kli­maat­neu­traal school­ge­bouw 4e Gym­na­si­um (Paul de Ruiter, 2016)
  • Kan­toorge­bouwen SALT Ams­ter­dam (MVRDV, 2018), Loft Office (VMX archi­tects, 2017), Koivis­tokade (Marc Koehler, 2020), Ydek (Deda­to, 2013), Calvin Klein (MVSA, 2017)
  • Inricht­ing open­bare ruimte Danzigerkade (Sant en Co, 2017)

Meer Tours in Amsterdam