NDSM en Buiksloterham

De Noordelijke IJ-oev­ers in Ams­ter­dam trans­formeren in een snel tem­po. In het gebied ligt de his­torische NDSM-werf, ooit een wereldlei­der in scheeps­bouw, nu een broed­plaats voor cre­atieve onderne­mers en een trek­pleis­ter voor bezoek­ers. Het west­elijke deel van de voor­ma­lige werf evolueert tot een mod­erne stadswijk, bebouwd met kan­toren en wonin­gen in hoge dichtheid.

Daar­ente­gen moet het voor­ma­lige indus­triege­bied Buik­sloter­ham de eerste cir­cu­laire wijk in Ams­ter­dam wor­den. Alle stake­hold­ers hebben een man­i­fest ondertek­end om de duurzame ambities vast te leggen. Zo ontstaan er inno­vatieve pro­jecten zoals houten woon­torens, dri­jvende wonin­gen met smart­grid en zelf­bouw­pro­jecten in veel ver­schil­lende smaken.

Boek een rondlei­d­ing door twee van de meest span­nende trans­for­matiege­bieden aan de noord­kant van Het IJ!

Vorige slide
Vol­gende slide

Programma: NDSM en Buiksloterham

  • Nieuwe won­ing­bouw­pro­jecten, o.a. van Moke Archi­tects (2018), OZ Archi­tecten (2019–2020), de Archi­tecten­Cie (2020)

  • Kan­toorge­bouw Kraans­poor (OTH, 2008)
  • Brook­lyn Hotel (Group A, 2014), Far­al­da Kraan­ho­tel (IAA, 2014), Kun­st­stad (Dynamo Archi­tecten, 2008)
  • City­plots Buik­sloter­ham (mas­ter­plan van Studioninedots)
  • Won­ing­bouw met col­lec­tief par­ti­c­uli­er opdracht­gev­er­schap en zelf­bouw kavels (2014–2016) o.a. houten woonge­bouw Patch 22 (Tom Frantzen), Hout­lofts (ANA archi­tecten) en Schoonschip (Space & Mat­ter (2019)
  • De Ceu­v­el, Space & Mat­ter, Meta­bol­ic, Del­va land­scape archi­tects (2015)

Meer Tours in Amsterdam