Amsterdamse School in Zuid

Begin 20e eeuw ontwierp de bek­ende archi­tect H.P. Berlage het Plan Zuid, een stadsuit­brei­d­ing in het zuiden van Ams­ter­dam. De meeste gebouwen in deze wijk wer­den gere­aliseerd in de sti­jl van de Ams­ter­damse School, een uit­bundi­ge lokale vari­ant van het baksteenexpressionisme.

Plan Zuid ken­merkt zich door een har­monieuze com­posi­tie van mon­u­men­tale, stedelijke assen en dorpse, ver­bor­gen pleinen. Van­daag geldt dit gebied nog steeds als een van de beste woon­wijken van Ams­ter­dam. Geen won­der, gezien de prachtige sculp­turale woonar­chi­tec­tu­ur met fan­tasier­ijke bak­steen­de­tails. Maar er zijn ook ver­schil­lende fraaie voor­beelden van func­tion­al­is­tis­che archi­tec­tu­ur. Een van de meest promi­nente gebouwen is de Wolkenkrab­ber van J.F. Staal.

Tij­dens deze rondlei­d­ing ziet u de meest iconis­che voor­beelden van expres­sion­is­tis­che won­ing­bouwar­chi­tec­tu­ur.  Ont­dek de ontwerp­principes van de Ams­ter­damse School, maar ook de his­torische en sociale achter­gron­den van deze lokale stijl.

Vorige slide
Vol­gende slide

Programma: Amsterdamse School in Zuid

  • Sociale huur­wonin­gen Saffier­straat van J.P. van Epen, 1923/25

  • Sociale huur­wonin­gen Holen­drecht­straat van Mar­garet Staal-Kropholler, 1922/23

  • De Wolkenkrab­ber van J.F. Staal, 1931

  • De Dager­aad van Michel de Klerk en Piet Kramer (1920)

  • Coop­er­atiehof van Piet Kramer, 1928

  • Har­moniehof, J.C. van Epen, 1921/22

  • Won­ing­bouw J.M. Coenen­straat, J.F. Staal, 1922/1923

Meer Tours in Amsterdam