Ber­la­ge’s Plan Zuid

In Amsterdam-Zuid ligt één van de mooi­ste woon­wij­ken van Neder­land. Hier zijn naast expres­si­o­nis­ti­sche gevels een schat aan Moder­nis­ti­sche archi­tec­tuur hoog­te­pun­ten te ondekken.

 

Met Plan Zuid van H.P. Ber­lage ont­stond aan het begin van de 20ste eeuw een ste­de­lijke woon­om­ge­ving met monu­men­tale groene assen en intieme dorpse straat­jes. Rond de vele ver­bor­gen plein­tjes vind je sculp­tu­rale woning­bouw­ar­chi­tec­tuur met bak­ste­nen details. De expres­sieve gevels van de Amster­damse School wis­se­len af met moderne archi­tec­tuur, waar­on­der  de 1e Open­lucht­school van Jan Dui­ker, hét architectuur-icoon van Het Nieuwe Bouwen.

 

Tij­dens deze tour, maak je ken­nis met repre­sen­ta­tieve voor­beel­den van het Neder­lands Moder­nisme van de Amster­damse School tot het Structuralisme.

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Ber­la­ge’s Plan Zuid

Meer Tours in Amsterdam