Water­ma­na­ge­ment en Klimaatadaptatie

Ach­ter de Rot­ter­damse rivier­dij­ken lig­gen hele woon­wij­ken onder het NAP, zodat kli­maat­ver­an­de­ring een toe­ne­mende impact heeft. Het water komt hier van alle kan­ten: van de rivier en de zee, maar ook uit de lucht. Tege­lij­ker­tijd ont­staan er fun­de­rings­pro­ble­men door de zak­kende grond­wa­ter­stand als gevolg van lang­du­rige droogte.

 

In Rotterdam wordt er let­ter­lijk ruimte gebo­den om te expe­ri­men­te­ren met de gevol­gen van de kli­maat­ver­an­de­ring. In het Zomer­hof­kwar­tier zijn er ver­schil­lende test­parkjes aan­ge­legd, om de opvang en het ver­traagd afge­ven van regen­wa­ter te onderzoeken.

 

Belang­rijk begrip is „meer­vou­dig ruim­te­ge­bruik“, een moge­lijk­heid om open­bare ruimte tevens voor de opvang van regen­wa­ter te gebruiken.In Tus­schen­dij­ken is tegen de zee­dijk een win­kel­cen­trum gebouwd met daar­over heen het Dakpark.

Tij­dens deze tour maak je ken­nis met unieke Rot­ter­damse uit­da­gin­gen en leer je hoe de publieke ruimte wordt inge­zet om de effec­ten van kli­maat­ver­an­de­ring te beheersen.

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Water­ma­na­ge­ment en Klimaatadaptatie

Meer Tours in Rotterdam

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.