Watermanagement en Klimaatadaptatie

Van­wege zijn lig­ging in de delta van de Rijn wordt Rot­ter­dam vaak aange­duid als Deltametropool. Hoe indruk­wekkend dat ook klinkt, het brengt ook uitdagin­gen met zich mee. Wat te doen met toen­e­mende neer­slag in een stad die gro­ten­deels onder de zeespiegel ligt, en waar het water uit alle richtin­gen komt: uit de zee, de riv­i­er, de grond en de lucht? Het meest pop­u­laire sleutel­wo­ord op dit moment is meer­voudig ruimtege­bruik. Deze aan­pak resul­teert in pro­jecten als een open­baar plein dat tevens dient als regen­wa­terop­vang, of een akker op het dak van een kan­toorge­bouw. De voor­ma­lige ver­waar­loos­de kan­toren­wijk Zomer­hofk­warti­er is zelfs uit­geroepen tot proe­fveld voor regenwaterretentieprojecten.

Tij­dens deze tour maak je ken­nis met unieke Rot­ter­damse uitdagin­gen en leer je hoe de pub­lieke ruimte – parken, pleinen en plat­te dak­en – wordt ingezet om de effecten van kli­maatveran­der­ing te beheersen.

Vorige slide
Vol­gende slide

Programma: Watermanagement en Klimaatadaptatie

  • Dakakker op het Schieblock (ZUS, 2014)

  • Test­ge­bied Zomer­hofk­warti­er: Rain(a)Way-tegels en slimme regeton

  • Hof­bo­gen­park (De Urban­is­ten, 2024)
  • Water­plein Ben­themplein (De Urban­is­ten, 2013)
  • Dak­park (Buro Sant en Co, 2014)
  • Sponge Gar­den (De Urban­is­ten, 2019) en Voed­sel­tu­in (Lola Land­scape, 2014)

Meer Tours in Rotterdam