Watermanagement en Klimaatadaptatie

Achter de Rot­ter­damse riv­ierdijken liggen hele woon­wijken onder het NAP, zodat kli­maatveran­der­ing een toen­e­mende impact heeft. Het water komt hier van alle kan­ten: van de riv­i­er en de zee, maar ook uit de lucht. Tegelijk­er­ti­jd ontstaan er fun­der­ing­sprob­le­men door de zakkende grond­wa­ter­stand als gevolg van lang­durige droogte.

 

In Rot­ter­dam wordt er let­ter­lijk ruimte gebo­den om te exper­i­menteren met de gevol­gen van de kli­maatveran­der­ing. In het Zomer­hofk­warti­er zijn er ver­schil­lende test­park­jes aan­gelegd, om de opvang en het ver­traagd afgeven van regen­wa­ter te onderzoeken.

 

Belan­grijk begrip is „meer­voudig ruimtege­bruik“, een mogelijkheid om open­bare ruimte tevens voor de opvang van regen­wa­ter te gebruiken.In Tuss­chendijken is tegen de zeed­ijk een winkel­cen­trum gebouwd met daarover heen het Dakpark.

Tij­dens deze tour maak je ken­nis met unieke Rot­ter­damse uitdagin­gen en leer je hoe de pub­lieke ruimte wordt ingezet om de effecten van kli­maatveran­der­ing te beheersen.

Pre­vi­ous
Next

Programma: Watermanagement en Klimaatadaptatie

Meer Tours in Rotterdam