Water­ma­na­ge­ment en Kli­maat­adap­ta­tie

Ach­ter de Rot­ter­dam­se rivier­dij­ken lig­gen hele woon­wij­ken onder het NAP, zodat kli­maat­ver­an­de­ring een toe­ne­men­de impact heeft. Het water komt hier van alle kan­ten: van de rivier en de zee, maar ook uit de lucht. Tege­lij­ker­tijd ont­staan er fun­de­rings­pro­ble­men door de zak­ken­de grond­wa­ter­stand als gevolg van lang­du­ri­ge droog­te.

 

In Rotterdam wordt er let­ter­lijk ruim­te gebo­den om te expe­ri­men­te­ren met de gevol­gen van de kli­maat­ver­an­de­ring. In het Zomer­hof­kwar­tier zijn er ver­schil­len­de test­parkjes aan­ge­legd, om de opvang en het ver­traagd afge­ven van regen­wa­ter te onder­zoe­ken.

 

Belang­rijk begrip is „meer­vou­dig ruim­te­ge­bruik“, een moge­lijk­heid om open­ba­re ruim­te tevens voor de opvang van regen­wa­ter te gebruiken.In Tus­schen­dij­ken is tegen de zee­dijk een win­kel­cen­trum gebouwd met daar­over heen het Dak­park.

Tij­dens deze tour maak je ken­nis met unie­ke Rot­ter­dam­se uit­da­gin­gen en leer je hoe de publie­ke ruim­te wordt inge­zet om de effec­ten van kli­maat­ver­an­de­ring te beheer­sen.

Pre­vious
Next

Pro­gram­ma: Water­ma­na­ge­ment en Kli­maat­adap­ta­tie

  • Dakak­ker op het Schie­block (ZUS, 2014)
  • Test­ge­bied Zomer­hof­kwar­tier: Rain(a)Way-tegels en slim­me regen­ton Zoho
  • Lucht­park Hof­bo­gen: Park en moes­tuin op een voor­ma­lig trein­vi­a­dukt
  • Water­plein Ben­them­p­lein (De Urba­nis­ten, 2013)
  • Dak­park (Buro Sant en Co, 2014)
  • Spon­ge Gar­den (De Urba­nis­ten, 2019) en Voed­sel­tuin (Lola Lands­ca­pe, 2014)
  • Half­daag­se tour
  • Voor groe­pen
  • Trans­port: te voet, fiets, OV
  • Neem con­tact met ons op voor een offer­te!

Meer Tours in Rotterdam