Water­ma­na­ge­ment en Klimaatadaptatie

Ach­ter de Rot­ter­damse rivier­dij­ken lig­gen hele woon­wij­ken onder het NAP, zodat kli­maat­ver­an­de­ring een toe­ne­mende impact heeft. Het water komt hier van alle kan­ten: van de rivier en de zee, maar ook uit de lucht. Tege­lij­ker­tijd ont­staan er fun­de­rings­pro­ble­men door de zak­kende grond­wa­ter­stand als gevolg van lang­du­rige droogte.

 

In Rotterdam wordt er let­ter­lijk ruimte gebo­den om te expe­ri­men­te­ren met de gevol­gen van de kli­maat­ver­an­de­ring. In het Zomer­hof­kwar­tier zijn er ver­schil­lende test­parkjes aan­ge­legd, om de opvang en het ver­traagd afge­ven van regen­wa­ter te onderzoeken.

 

Belang­rijk begrip is „meer­vou­dig ruim­te­ge­bruik“, een moge­lijk­heid om open­bare ruimte tevens voor de opvang van regen­wa­ter te gebruiken.In Tus­schen­dij­ken is tegen de zee­dijk een win­kel­cen­trum gebouwd met daar­over heen het Dakpark.

Tij­dens deze tour maak je ken­nis met unieke Rot­ter­damse uit­da­gin­gen en leer je hoe de publieke ruimte wordt inge­zet om de effec­ten van kli­maat­ver­an­de­ring te beheersen.

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Water­ma­na­ge­ment en Klimaatadaptatie

Meer Tours in Rotterdam