Inno­va­tieve Woningbouw

De leef­baar­heid in ver­schil­lende Rot­ter­damse wij­ken staat de laat­ste decen­nia hoog op de publieke agenda. De kwa­li­teit van het wonin­gen­be­stand geeft directe aan­lei­ding tot sloop van 15.000 wonin­gen en nieuw­bouw van 26.000 wonin­gen. Zo is te lezen in de ‘Woon­vi­sie Rotterdam 2030’, die veel dis­cus­sie opleverde.

 

De gemeente stu­deert al jaren op bre­dere her­struc­tu­re­rings­op­ga­ven van gehele buur­ten. Het beleid is gericht op meer vari­a­tie in woning­ty­pen, moge­lijk­he­den om door te groeien bin­nen de wijk, ener­gie­tran­si­tie en betaal­baar­heid voor oude­ren en soci­aal zwak­ke­ren. Er wordt hard gewerkt, om het wonen in de stad aan­trek­ke­lij­ker te maken.

Tij­dens deze tour maak je ken­nis met een repre­sen­ta­tieve selec­tie uit het Rot­ter­damse woning­bouw­re­per­toire, van hoog­bouw­to­rens tot kleine invul­p­ro­jec­ten en van klus­hui­zen tot vrije kavels. Leer meer over het woning­bouw­be­leid en de pogin­gen om Rotterdam toe­gan­ke­lij­ker en inclu­sief te maken.

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Inno­va­tieve Woningbouw

Meer Tours in Rotterdam

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.