Inno­va­tie­ve Woning­bouw

De leef­baar­heid in ver­schil­len­de Rot­ter­dam­se wij­ken staat de laat­ste decen­nia hoog op de publie­ke agen­da. De kwa­li­teit van het wonin­gen­be­stand geeft direc­te aan­lei­ding tot sloop van 15.000 wonin­gen en nieuw­bouw van 26.000 wonin­gen. Zo is te lezen in de ‘Woon­vi­sie Rotterdam 2030’, die veel dis­cus­sie ople­ver­de.

 

De gemeen­te stu­deert al jaren op bre­de­re her­struc­tu­re­rings­op­ga­ven van gehe­le buur­ten. Het beleid is gericht op meer vari­a­tie in woning­ty­pen, moge­lijk­he­den om door te groei­en bin­nen de wijk, ener­gie­tran­si­tie en betaal­baar­heid voor oude­ren en soci­aal zwak­ke­ren. Er wordt hard gewerkt, om het wonen in de stad aan­trek­ke­lij­ker te maken.

Tij­dens deze tour maak je ken­nis met een repre­sen­ta­tie­ve selec­tie uit het Rot­ter­dam­se woning­bouw­re­per­toi­re, van hoog­bouw­to­rens tot klei­ne invul­p­ro­jec­ten en van klus­hui­zen tot vrije kavels. Leer meer over het woning­bouw­be­leid en de pogin­gen om Rotterdam toe­gan­ke­lij­ker en inclu­sief te maken.

Pre­vious
Next

Pro­gram­ma: Inno­va­tie­ve Woning­bouw

  • Hoog­bouw appar­te­men­ten in de Wijn­ha­ven (2010–2018)
  • Woning­bouw­pro­ject De Land­tong (De Archi­tek­ten­Cie., 1998)
  • Fenix­lofts: Trans­for­ma­tie van een pak­huis (Mei Archi­tec­ten, 2019)
  • Leo­n­i­das: zelf­bouw­ka­vels op de voor­ma­li­ge speel­vel­den van een hoc­key­club (2015–2019)
  • Half­daag­se tour
  • Voor groe­pen
  • Trans­port: Bus
  • Neem con­tact op voor een offer­te!

Meer Tours in Rotterdam