Innovatieve Woningbouw

De leef­baarheid in ver­schil­lende Rot­ter­damse wijken staat de laat­ste decen­nia hoog op de pub­lieke agen­da. De kwaliteit van het wonin­genbe­stand geeft directe aan­lei­d­ing tot sloop van 15.000 wonin­gen en nieuw­bouw van 26.000 wonin­gen. Zo is te lezen in de ‘Woon­visie Rot­ter­dam 2030’, die veel dis­cussie opleverde. De gemeente werkt al jaren an de her­struc­turering van gehele buurten. Het beleid is gericht op meer vari­atie in won­ing­typen, mogelijkhe­den om door te groeien bin­nen de wijk, energi­etran­si­tie en betaal­baarheid voor oud­eren en soci­aal zwakkeren. Er wordt hard gew­erkt om het wonen in de stad aantrekke­lijk te maken.

Tij­dens deze tour maakt u ken­nis met een rep­re­sen­tatieve selec­tie uit het Rot­ter­damse won­ing­bouwreper­toire, van hoog­bouw­torens tot kleine invul­pro­jecten en van klushuizen tot vri­je kavels. Ervaar meer over het won­ing­bouw­beleid en de pogin­gen om Rot­ter­dam toe­ganke­lijk­er en inclusief te maken.

Vorige slide
Vol­gende slide

Programma: Innovatieve Woningbouw

  • Tuin van Noord: Trans­for­matie van  gevan­ge­nis naar woon­wijk (WDJ Archi­tecten, 2021)

  • Lit­tle C: 15 gebouwen in hoge dichtheid op een groen, autovrij ver­keer­sei­land (INBO/CULD, 2020)
  • SAWA: 50 meter hoge hybride houten woon­toren — in aan­bouw (Mei Archi­tects, 2024)
  • Wijn­haven: Woon­torens aan het water­front (o.a. KCAP and OZ Architect)

Meer Tours in Rotterdam