Kop van Zuid en Katendrecht

“Ams­ter­dam is een stad met een haven, maar Rot­ter­dam is een haven met een stad.” De Rot­ter­damse haven schuift echter al decen­ni­alang richt­ing de Noordzee, waar­door direct naast het cen­trum grote gebieden vrijkomen voor herprogrammering.

 

De omvang en de schaal van het gebied lev­ert vele mogelijkhe­den op voor zow­el top-down aans­tur­ing van stedelijke herbestem­ming als bot­tom-up trans­for­maties en herge­bruik van ver­lat­en havenge­bouwen. Bindend uit­gangspunt hier­bij is het behoud van de karak­ter­istieke havenbekkens.

 

Maar de ontwik­kelin­gen zetten verder door. Met de aan­leg van een langza­am ver­keers­brug naar Katen­drecht komen ook hier de ontwik­kelin­gen op gang. Waar eens de pros­ti­tu­tie van Rot­ter­dam zich ophield bloeit nu een gemengde wijk op met een culi­nair hart en diverse cul­turele instellingen.

Op deze tour bezoekt u het trans­for­matiege­bied Kop van Zuid met oude pakhuizen en nieuwe woon­torens, maar ook Katen­drecht, waar het gen­tri­fi­catiepro­ces net begonnen is.

Pre­vi­ous slide
Next slide

Programma: Kop van Zuid en Katendrecht

  • Uit­leg over geschiede­nis en toekomst van het gebied

  • Eras­mus­brug (UNStu­dio, 1996)
  • Woon­pro­jecten Land­tong (Frits van Don­gen / de Architek­ten­Cie, 2003) en Stad­s­tu­inen (KCAP, 2003)
  • Wil­helmi­napi­er, incl. De Rot­ter­dam (OMA, 2013), Lux­or The­ater (Bolles & Wil­son, 2000), woon­toren New Orleans (Alvaro Siza, 2010), pakhuis Las Pal­mas (Van den Broek en Bake­ma, 1953 / Ben­them Crouwel, 2010), cruise ter­mi­nal (Van den Broek en Bake­ma, 1948), pakhuis/hotel Pakhuis­meesteren (1941/AWG, 2018)
  • Float­ing Office (Pow­er­house Com­pa­ny, 2022)
  • Wan­del­ing over de Rijn­haven­brug (Quist Win­ter­mans, 2014) naar Katendrecht
  • Fenix Lofts (Mei Archi­tects, 2019)

Meer Tours in Rotterdam