Kop van Zuid en Katendrecht

Amsterdam is een stad met een haven, maar Rotterdam is een haven met een stad.” De Rot­ter­damse haven schuift ech­ter al decen­nia­lang rich­ting de Noord­zee, waar­door direct naast het cen­trum grote gebie­den vrij­ko­men voor herprogrammering.

 

De omvang en de schaal van het gebied levert vele moge­lijk­he­den op voor zowel top-down aan­stu­ring van ste­de­lijke her­be­stem­ming als bottom-up trans­for­ma­ties en her­ge­bruik van ver­la­ten haven­ge­bou­wen. Bin­dend uit­gangs­punt hier­bij is het behoud van de karak­te­ris­tieke havenbekkens.

 

Maar de ont­wik­ke­lin­gen zet­ten ver­der door. Met de aan­leg van een lang­zaam ver­keers­brug naar Katend­recht komen ook hier de ont­wik­ke­lin­gen op gang. Waar eens de pros­ti­tu­tie van Rotterdam zich ophield bloeit nu een gemengde wijk op met een culi­nair hart en diverse cul­tu­rele instellingen.

Op deze tour bezoekt u het trans­for­ma­tie­ge­bied Kop van Zuid met oude pak­hui­zen en nieuwe woon­to­rens, maar ook Katend­recht, waar het gen­tri­fi­ca­tie­pro­ces net begon­nen is.

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Kop van Zuid en Katendrecht

Meer Tours in Rotterdam

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.