Kop van Zuid en Katend­recht

Amsterdam is een stad met een haven, maar Rotterdam is een haven met een stad.” De Rot­ter­dam­se haven schuift ech­ter al decen­nia­lang rich­ting de Noord­zee, waar­door direct naast het cen­trum gro­te gebie­den vrij­ko­men voor her­pro­gram­me­ring.

 

De omvang en de schaal van het gebied levert vele moge­lijk­he­den op voor zowel top-down aan­stu­ring van ste­de­lij­ke her­be­stem­ming als bottom-up trans­for­ma­ties en her­ge­bruik van ver­la­ten haven­ge­bou­wen. Bin­dend uit­gangs­punt hier­bij is het behoud van de karak­te­ris­tie­ke haven­bek­kens.

 

Maar de ont­wik­ke­lin­gen zet­ten ver­der door. Met de aan­leg van een lang­zaam ver­keers­brug naar Katend­recht komen ook hier de ont­wik­ke­lin­gen op gang. Waar eens de pros­ti­tu­tie van Rotterdam zich ophield bloeit nu een gemeng­de wijk op met een culi­nair hart en diver­se cul­tu­re­le instel­lin­gen.

Op deze tour bezoekt u het trans­for­ma­tie­ge­bied Kop van Zuid met oude pak­hui­zen en nieu­we woon­to­rens, maar ook Katend­recht, waar het gen­tri­fi­ca­tie­pro­ces net begon­nen is.

Pre­vious
Next

Pro­gram­ma: Kop van Zuid en Katend­recht

 • Uit­leg over geschie­de­nis en toe­komst van het gebied
 • Eras­mus brug (UNStu­dio, 1996)
 • Woon­pro­jec­ten Land­tong (Frits van Don­gen / de Archi­tek­ten­Cie, 2003) en Stads­tui­nen (KCAP, 2003)
 • Wil­hel­mina­pier, incl. De Rotterdam (OMA, 2013), Luxor The­a­ter (Bol­les & Wil­son, 2000), woon­to­ren New Orleans (Alva­ro Siza, 2010), pak­huis Las Pal­mas (Van den Broek en Bake­ma, 1953 / Ben­them Crou­wel, 2010), crui­se ter­mi­nal (Van den Broek en Bake­ma, 1948), pakhuis/hotel Pak­huis­mees­te­ren (1941/AWG, 2018)
 • Wan­de­ling over de Rijn­ha­ven­brug (Quist Win­ter­mans, 2014) naar Katend­recht
 • Fenix Lof­ts (Mei Archi­tects, 2019)
 • Zelf­bouw­hui­zen van div. archi­tec­ten (2013–2015)
 • Half­daag­se tour
 • Voor groe­pen
 • Trans­port: te voet, fiets
 • Neem con­tact met ons op voor een offer­te

Meer Tours in Rotterdam