Kop van Zuid en Katendrecht

Amsterdam is een stad met een haven, maar Rotterdam is een haven met een stad.” De Rot­ter­damse haven schuift ech­ter al decen­nia­lang rich­ting de Noord­zee, waar­door direct naast het cen­trum grote gebie­den vrij­ko­men voor herprogrammering.

 

De omvang en de schaal van het gebied levert vele moge­lijk­he­den op voor zowel top-down aan­stu­ring van ste­de­lijke her­be­stem­ming als bottom-up trans­for­ma­ties en her­ge­bruik van ver­la­ten haven­ge­bou­wen. Bin­dend uit­gangs­punt hier­bij is het behoud van de karak­te­ris­tieke havenbekkens.

 

Maar de ont­wik­ke­lin­gen zet­ten ver­der door. Met de aan­leg van een lang­zaam ver­keers­brug naar Katend­recht komen ook hier de ont­wik­ke­lin­gen op gang. Waar eens de pros­ti­tu­tie van Rotterdam zich ophield bloeit nu een gemengde wijk op met een culi­nair hart en diverse cul­tu­rele instellingen.

Op deze tour bezoekt u het trans­for­ma­tie­ge­bied Kop van Zuid met oude pak­hui­zen en nieuwe woon­to­rens, maar ook Katend­recht, waar het gen­tri­fi­ca­tie­pro­ces net begon­nen is.

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Kop van Zuid en Katendrecht

Meer Tours in Rotterdam