Van de Weder­op­bouw naar de 21ste Eeuw

Rotterdam is een haven­stad met een ruig karak­ter en een spran­ke­lende sky­line. Pas in de 19de eeuw ver­wierf de stad enige omvang toen de havens explo­sief groeiden.

 

Aan het begin van de Tweede Wereld­oor­log werd het stads­cen­trum zwaar gebom­bar­deerd en brandde geheel af. Direct na de oor­log gre­pen moderne archi­tec­ten de kans om hun stad weer op te bou­wen met een radi­cale schei­ding van func­ties vol­gens de prin­ci­pes van de CIAM.

 

Het stads­cen­trum her­bergt moderne klas­sie­kers, zoals het win­kel­cen­trum De Lijn­baan en het waren­huis De Bij­en­korf, maar ook cre­a­tieve inter­ven­ties van archi­tec­ten als MVRDV, UNStu­dio en OMA. Het hele cen­trum is één grote en ver­dich­tings­op­gave, waar nieuwe bewo­ners aan­ge­trok­ken wor­den om de leef­baar­heid te verhogen.

Tij­dens deze tour ziet u moderne klas­sie­kers, maar ook nieuwe archi­tec­tuur­i­ko­nen van MVRDV en OMA. We infor­me­ren u over de heden­daagse omgang met de naoor­logse ste­den­bouw, ver­dich­tings­pro­gram­ma’s en hoogbouwbeleid.

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Van de Weder­op­bouw naar de 21ste Eeuw

Meer Tours in Rotterdam

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.