Van de Wederopbouw naar de 21ste Eeuw

Rot­ter­dam is een haven­stad met een ruig karak­ter en een spranke­lende sky­line. In de 19de eeuw ver­wierf de stad enige omvang toen de havens explosief groei­den. Aan het begin van de Tweede Werel­door­log werd het stad­s­cen­trum zwaar gebom­bardeerd en brandde geheel af. Direct na de oor­log grepen mod­erne archi­tecten de kans om de stad weer op te bouwen met een rad­i­cale schei­d­ing van func­ties vol­gens de principes van CIAM. Het stad­s­cen­trum her­bergt mod­erne klassiek­ers, zoals De Lijn­baan en De Bijenko­rf, maar ook cre­atieve inter­ven­ties van archi­tecten als MVRDV en OMA. Het hele cen­trum is één grote en verdicht­ing­sop­gave, waar nieuwe bewon­ers aangetrokken wor­den om de leef­baarheid te verhogen.

Tij­dens deze tour ziet u mod­erne klassiek­ers, maar ook nieuwe archi­tec­tu­uriko­nen van MVRDV en OMA. We informeren u over de heden­daagse omgang met de naoor­logse ste­den­bouw, verdicht­ing­spro­gram­ma’s en hoogbouwbeleid.

Vorige slide
Vol­gende slide

Programma: Van de Wederopbouw naar de 21ste Eeuw

  • Uit­leg over de his­torische stadsontwikkeling

  • Cen­traal Sta­tion (Team CS, 2013)
  • Lijn­baan (Van den Broek en Bake­ma, 1948) en  Bijenko­rf (Mar­cel Breuer, 1957)
  • Kan­toor en won­ing­bouw­com­plex Tim­mer­huis (OMA, 2015)
  • Kubus­wonin­gen (Piet Blom, 1984)
  • Mark­thal (MVRDV, 2013)

Meer Tours in Rotterdam