Van de Weder­op­bouw naar de 21ste Eeuw

Rotterdam is een haven­stad met een ruig karak­ter en een spran­ke­lende sky­line. Pas in de 19de eeuw ver­wierf de stad enige omvang toen de havens explo­sief groeiden.

 

Aan het begin van de Tweede Wereld­oor­log werd het stads­cen­trum zwaar gebom­bar­deerd en brandde geheel af. Direct na de oor­log gre­pen moderne archi­tec­ten de kans om hun stad weer op te bou­wen met een radi­cale schei­ding van func­ties vol­gens de prin­ci­pes van de CIAM.

 

Het stads­cen­trum her­bergt moderne klas­sie­kers, zoals het win­kel­cen­trum De Lijn­baan en het waren­huis De Bij­en­korf, maar ook cre­a­tieve inter­ven­ties van archi­tec­ten als MVRDV, UNStu­dio en OMA. Het hele cen­trum is één grote en ver­dich­tings­op­gave, waar nieuwe bewo­ners aan­ge­trok­ken wor­den om de leef­baar­heid te verhogen.

Tij­dens deze tour ziet u moderne klas­sie­kers, maar ook nieuwe archi­tec­tuur­i­ko­nen van MVRDV en OMA. We infor­me­ren u over de heden­daagse omgang met de naoor­logse ste­den­bouw, ver­dich­tings­pro­gram­ma’s en hoogbouwbeleid.

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Van de Weder­op­bouw naar de 21ste Eeuw

Meer Tours in Rotterdam