Van de Weder­op­bouw naar de 21ste Eeuw

Rotterdam is een haven­stad met een ruig karak­ter en een spran­ke­len­de sky­li­ne. Pas in de 19de eeuw ver­wierf de stad eni­ge omvang toen de havens explo­sief groei­den.

 

Aan het begin van de Twee­de Wereld­oor­log werd het stads­cen­trum zwaar gebom­bar­deerd en brand­de geheel af. Direct na de oor­log gre­pen moder­ne archi­tec­ten de kans om hun stad weer op te bou­wen met een radi­ca­le schei­ding van func­ties vol­gens de prin­ci­pes van de CIAM.

 

Het stads­cen­trum her­bergt moder­ne klas­sie­kers, zoals het win­kel­cen­trum De Lijn­baan en het waren­huis De Bij­en­korf, maar ook cre­a­tie­ve inter­ven­ties van archi­tec­ten als MVRDV, UNStu­dio en OMA. Het hele cen­trum is één gro­te en ver­dich­tings­op­ga­ve, waar nieu­we bewo­ners aan­ge­trok­ken wor­den om de leef­baar­heid te ver­ho­gen.

Tij­dens deze tour ziet u moder­ne klas­sie­kers, maar ook nieu­we archi­tec­tuur­i­ko­nen van MVRDV en OMA. We infor­me­ren u over de heden­daag­se omgang met de naoor­log­se ste­den­bouw, ver­dich­tings­pro­gram­ma’s en hoog­bouw­be­leid.

Pre­vious
Next

Pro­gram­ma: Van de Weder­op­bouw naar de 21ste Eeuw

 • Uit­leg over de his­to­ri­sche stads­ont­wik­ke­ling
 • Cen­traal Sta­ti­on (Team CS, 2013)
 • Naver­dich­ting in het Cen­trum
 • De Lijn­baan (Van den Broek en Bake­ma, 1948) en De Bij­en­korf (Mar­cel Breu­er, 1957)
 • Kan­toor en woning­bouw­com­plex Tim­mer­huis (OMA, 2015)
 • Voet­gan­gers­brug Luchtsin­gel (ZUS, 2016)
 • Kubus­wo­nin­gen (Piet Blom, 1984)
 • Markt­hal (MVRDV, 2013)
 • Half­daag­se tour
 • Voor groe­pen
 • Trans­port: te voet
 • Neem con­tact met ons op voor een offer­te!

Meer Tours in Rotterdam