Trans­for­ma­tie van de Merwe- en Vierhavens

De havens van Rotterdam ver­plaat­sen zich door groei en toe­ge­no­men diep­gang van de sche­pen al eeu­wen­lang in de rich­ting van de Noord­zee. Aan de noord­oe­ver wer­den aan het begin van de 20e eeuw twee stads­ha­vens aan­ge­legd: de  Vier­ha­vens – Kei­le­ha­ven, Lek­ha­ven, IJs­sel­ha­ven,  Kous­ha­ven – tus­sen 1910 en 1916, en de Mer­we­ha­ven, die als stuk­goed­ha­ven vanaf 1933 in gebruik werd genomen.

 

Toen na de oor­log de stads­ha­vens wer­den gere­no­veerd en uit­ge­diept ont­wik­kelde zich hier het Euro­pees over­slag­punt van fruit en sap­pen ook wel Fruit­port genoemd.

 

Het gebied trans­for­meert nu staps­ge­wijs van een haven met indu­stri­ële ves­ti­gin­gen naar een woon- en werk­ge­bied, aan­ge­jaagd door tij­de­lijke ver­huur van bedrij­ven actief in de cre­a­tieve indu­strie. Om de leef­baar­heid te ver­ho­gen, pro­moot en faci­li­teert de gemeente aller­lei expe­ri­men­tele projecten.

Beleef een haven­ge­bied in trans­for­ma­tie, waar haven- en bedrijfs­ge­bou­wen naast maker­spa­ces, cre­a­tieve bedrij­ven en urban gar­de­ning pro­jec­ten liggen!

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Trans­for­ma­tie van de Merwe- en Vierhavens

Meer Tours in Rotterdam