Trans­for­ma­tie van de Mer­we- en Vier­ha­vens

De havens van Rotterdam ver­plaat­sen zich door groei en toe­ge­no­men diep­gang van de sche­pen al eeu­wen­lang in de rich­ting van de Noord­zee. Aan de noord­oe­ver wer­den aan het begin van de 20e eeuw twee stads­ha­vens aan­ge­legd: de  Vier­ha­vens – Kei­le­ha­ven, Lek­ha­ven, IJs­sel­ha­ven,  Kous­ha­ven – tus­sen 1910 en 1916, en de Mer­we­ha­ven, die als stuk­goed­ha­ven van­af 1933 in gebruik werd geno­men.

 

Toen na de oor­log de stads­ha­vens wer­den gere­no­veerd en uit­ge­diept ont­wik­kel­de zich hier het Euro­pees over­slag­punt van fruit en sap­pen ook wel Fruit­port genoemd.

 

Het gebied trans­for­meert nu staps­ge­wijs van een haven met indu­stri­ë­le ves­ti­gin­gen naar een woon- en werk­ge­bied, aan­ge­jaagd door tij­de­lij­ke ver­huur van bedrij­ven actief in de cre­a­tie­ve indu­strie. Om de leef­baar­heid te ver­ho­gen, pro­moot en faci­li­teert de gemeen­te aller­lei expe­ri­men­te­le pro­jec­ten.

Beleef een haven­ge­bied in trans­for­ma­tie, waar haven- en bedrijfs­ge­bou­wen naast maker­spa­ces, cre­a­tie­ve bedrij­ven en urban gar­de­ning pro­jec­ten lig­gen!

Pre­vious
Next

Pro­gram­ma: Trans­for­ma­tie van de Mer­we- en Vier­ha­vens

  • Euro­point Towers (SOM, 1975) – 3 kan­toor­to­rens, deels getrans­for­meerd tot appar­te­men­ten
  • Silo- en kan­toor­ge­bouw HAKA (H.F. Mer­tens, 1932 / Wes­sel de Jon­ge, 2018)
  • Kei­le­pand (M. Brink­man, 1922 / Group A, 2016)
  • Spon­ge Gar­den (De Urba­nis­ten, 2019) en Food Gar­den M4H (Lola Lands­ca­pe)
  • Citrus­vei­ling (H. Maas­kant, 1955)
  • Flo­a­ting Farm (2019)
  • Half­daag­se tour
  • Voor groe­pen
  • Trans­port: te voet, fiets, bus, OV
  • Neem con­tact op voor een offer­te!

Meer Tours in Rotterdam