Transformatie van de Merwe- en Vierhavens

De haven van Rot­ter­dam is door de eeuwen heen ver­schil­lende keren uit­ge­breid, op zoek naar plekken die zow­el de groei als de toen­e­mende omvang van de schep­en kon­den accom­mod­eren. In de jaren 1930 wer­den nieuwe have­nu­it­brei­din­gen gecreëerd op de noordelijke oev­er van de Maas in het west­en van de stad. Het groot­ste deel van het gebied diende als fruithaven, waar bijvoor­beeld de sinaas­ap­pel­sapvoor­raad voor het hele Europese achter­land werd overges­la­gen. De laat­ste jaren zijn deze have­n­ac­tiviteit­en zich nog verder naar het west­en gaan ver­plaat­sen, dichter bij de Noordzee. Het Mer­we- en Vier­havens­ge­bied veran­dert gelei­delijk van karak­ter en trans­formeert van haven naar cre­atieve broed­plaats. Veel cre­atieve bedri­jven hebben zich geves­tigd in voor­ma­lige havenge­bouwen. De gemeente stim­uleert deze ontwik­kel­ing en facili­teert exper­i­mentele pro­jecten in het gebied, dat bek­end is gewor­den als Mak­er’s Dis­trict. Het gebied telt een aan­tal opmerke­lijke mon­u­men­tale pan­den, zoals het HAKA-gebouw en de Cit­rusveil­ing, maar biedt ook ruimte voor exper­i­menten, zoals ‘s werelds eerste dri­jvende boerderij.

Beleef een havenge­bied in trans­for­matie, waar haven- en bedri­jf­s­ge­bouwen naast mak­er spaces, cre­atieve bedri­jven en urban gar­den­ing pro­jecten liggen!

Vorige slide
Vol­gende slide

Programma: Transformatie van de Merwe- en Vierhavens

  • Euro­point Tow­ers (SOM, 1975) — 3 kan­toor­torens, deels getrans­formeerd tot appartementen

  • Silo- en kan­toorge­bouw HAKA (H.F. Mertens, 1932 / Wes­sel de Jonge, 2018)
  • Keilepand (M. Brinkman, 1922 / Group A, 2016)
  • Sponge Gar­den (De Urban­is­ten, 2019) en Food Gar­den M4H (Lola Landscape)
  • Cit­rusveil­ing (H. Maaskant, 1955)
  • Float­ing Farm (2019)

Meer Tours in Rotterdam