Trans­for­ma­tie van de Merwe- en Vierhavens

De havens van Rotterdam ver­plaat­sen zich door groei en toe­ge­no­men diep­gang van de sche­pen al eeu­wen­lang in de rich­ting van de Noord­zee. Aan de noord­oe­ver wer­den aan het begin van de 20e eeuw twee stads­ha­vens aan­ge­legd: de  Vier­ha­vens – Kei­le­ha­ven, Lek­ha­ven, IJs­sel­ha­ven,  Kous­ha­ven – tus­sen 1910 en 1916, en de Mer­we­ha­ven, die als stuk­goed­ha­ven vanaf 1933 in gebruik werd genomen.

 

Toen na de oor­log de stads­ha­vens wer­den gere­no­veerd en uit­ge­diept ont­wik­kelde zich hier het Euro­pees over­slag­punt van fruit en sap­pen ook wel Fruit­port genoemd.

 

Het gebied trans­for­meert nu staps­ge­wijs van een haven met indu­stri­ële ves­ti­gin­gen naar een woon- en werk­ge­bied, aan­ge­jaagd door tij­de­lijke ver­huur van bedrij­ven actief in de cre­a­tieve indu­strie. Om de leef­baar­heid te ver­ho­gen, pro­moot en faci­li­teert de gemeente aller­lei expe­ri­men­tele projecten.

Beleef een haven­ge­bied in trans­for­ma­tie, waar haven- en bedrijfs­ge­bou­wen naast maker­spa­ces, cre­a­tieve bedrij­ven en urban gar­de­ning pro­jec­ten liggen!

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Trans­for­ma­tie van de Merwe- en Vierhavens

Meer Tours in Rotterdam

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.