Transformatie van de Merwe- en Vierhavens

De havens van Rot­ter­dam ver­plaat­sen zich door groei en toegenomen diep­gang van de schep­en al eeuwen­lang in de richt­ing van de Noordzee. Aan de noor­do­ev­er wer­den aan het begin van de 20e eeuw twee stad­shavens aan­gelegd: de  Vier­havens — Keile­haven, Lekhaven, IJs­sel­haven,  Koushaven — tussen 1910 en 1916, en de Mer­we­haven, die als stuk­goed­haven vanaf 1933 in gebruik werd genomen.

 

Toen na de oor­log de stad­shavens wer­den geren­oveerd en uitgediept ontwikkelde zich hier het Europees over­slag­punt van fruit en sap­pen ook wel Fruit­port genoemd.

 

Het gebied trans­formeert nu staps­gewi­js van een haven met indus­triële ves­tigin­gen naar een woon- en werkge­bied, aange­jaagd door tijdelijke ver­hu­ur van bedri­jven actief in de cre­atieve indus­trie. Om de leef­baarheid te ver­hogen, pro­moot en facili­teert de gemeente aller­lei exper­i­mentele projecten.

Beleef een havenge­bied in trans­for­matie, waar haven- en bedri­jf­s­ge­bouwen naast mak­er­spaces, cre­atieve bedri­jven en urban gar­den­ing pro­jecten liggen!

Pre­vi­ous slide
Next slide

Programma: Transformatie van de Merwe- en Vierhavens

  • Euro­point Tow­ers (SOM, 1975) — 3 kan­toor­torens, deels getrans­formeerd tot appartementen

  • Silo- en kan­toorge­bouw HAKA (H.F. Mertens, 1932 / Wes­sel de Jonge, 2018)
  • Keilepand (M. Brinkman, 1922 / Group A, 2016)
  • Sponge Gar­den (De Urban­is­ten, 2019) en Food Gar­den M4H (Lola Landscape)
  • Cit­rusveil­ing (H. Maaskant, 1955)
  • Float­ing Farm (2019)

Meer Tours in Rotterdam