Ico­nen van de Wederopbouw

Wie in Rotterdam de weg vraagt naar de his­to­ri­sche bin­nen­stad krijgt een heel kort ant­woord. Die is er niet. Na het bom­bar­de­ment op 14 mei 1940 is door de auto­ri­tei­ten het rigou­reuze besluit geno­men de gehele bin­nen­stad te ver­van­gen door moder­nis­ti­sche ste­den­bouw. Slechts enkele belang­rijke gebou­wen die pas­ten in de nieuwe plan­nen wer­den behouden.

 

Tij­dens de bloei­pe­ri­ode van het Moder­nisme in de jaren ‘50 en ‘60 is een omvang­rijk ensem­ble van hoog­waar­dige archi­tec­tuur gere­a­li­seerd, waar­voor nu toe­ge­no­men waar­de­ring bestaat. Vanaf 1999 heb­ben 26 bouw­wer­ken de sta­tus van Rijks­mo­nu­ment ver­kre­gen.
Recen­te­lijk zijn veel open­bare ruim­ten her­in­ge­richt waar­bij de posi­tie en inte­gra­tie van deze jonge monu­men­ten veel dis­cus­sie en waar­de­ring opleverde.

Tij­dens deze tour maakt u ken­nis met de moderne naoor­logse ico­nen van Rotterdam. We zul­len uit­leg geven over de tot­stand­ko­ming, het hui­dige gebruik en de toe­komst van deze bouwwerken.

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Ico­nen van de Wederopbouw

Meer Tours in Rotterdam

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.