Iconen van de Wederopbouw

Het his­torische cen­trum van Rot­ter­dam werd in de Tweede Werel­door­log volledig ver­woest en na de oor­log her­bouwd op basis van een mod­ernistisch ste­den­bouwkundig plan van Cor­nelis van Traa. Bij­na het hele stad­s­cen­trum werd weer opge­bouwd vol­gens dit tweed­i­men­sion­ale stadsplan.

In die tijd waren zow­el de autoriteit­en als de plan­ners ervan over­tu­igd dat Rot­ter­dam een nieuwe start nodig had — ook in archi­tec­tonisch opzicht. Deze aan­pak maak­te van de stad de Ned­er­landse hoofd­stad van het naoor­logse mod­ernisme, met veel opmerke­lijke gebouwen uit de jaren 1950 en 1960. De laat­ste jaren kri­j­gen deze hoogtepun­ten van de naoor­logse archi­tec­tu­ur steeds meer erken­ning. Sinds 1999 staan er 26 op de lijst van nation­aal erf­goed, ter­wi­jl andere zijn geïn­te­greerd in nieuwe ontwikkelingen.

Tij­dens deze tour maakt u ken­nis met de mod­erne naoor­logse ico­nen van Rot­ter­dam. We zullen uit­leg geven over de tot­stand­kom­ing, het huidi­ge gebruik en de toekomst van deze bouwwerken.

Vorige slide
Vol­gende slide

Programma: Iconen van de Wederopbouw

  • Uit­leg over het bom­barde­ment en de wederop­bouw van Rotterdam

  • Groothandels­ge­bouw (Maaskant en Van Tijen, 1953)
  • Cen­tral Post (Kraai­j­vanger, 1959 / Claus en Kaan, 2008)
  • Hilton Hotel (Hugh Maaskant, 1963)
  • Tech­nikon en Akragon (Hugh Maaskant, 1956–1970)
  • De Doe­len (Kraai­j­vanger, 1966)
  • Lijn­baan­hoven (Hugh Maaskant, 1955) en winkel­straat Lijn­baan (Van den Broek en Bake­ma, 1953)
  • De Bijenko­rf (Mar­cel Breuer, 1957) met sculp­tu­ur van Naum Gabo
  • Domini­cuskerk (Kraai­j­vanger Archi­tecten, 1960)
  • Indus­triege­bouw (Maaskant en Van Tijen, 1951)

Meer Tours in Rotterdam