Ico­nen van de Weder­op­bouw

Wie in Rotterdam de weg vraagt naar de his­to­ri­sche bin­nen­stad krijgt een heel kort ant­woord. Die is er niet. Na het bom­bar­de­ment op 14 mei 1940 is door de auto­ri­tei­ten het rigou­reu­ze besluit geno­men de gehe­le bin­nen­stad te ver­van­gen door moder­nis­ti­sche ste­den­bouw. Slechts enke­le belang­rij­ke gebou­wen die pas­ten in de nieu­we plan­nen wer­den behou­den.

 

Tij­dens de bloei­pe­ri­o­de van het Moder­nis­me in de jaren ‘50 en ‘60 is een omvang­rijk ensem­ble van hoog­waar­di­ge archi­tec­tuur gere­a­li­seerd, waar­voor nu toe­ge­no­men waar­de­ring bestaat. Van­af 1999 heb­ben 26 bouw­wer­ken de sta­tus van Rijks­mo­nu­ment ver­kre­gen.
Recen­te­lijk zijn veel open­ba­re ruim­ten her­in­ge­richt waar­bij de posi­tie en inte­gra­tie van deze jon­ge monu­men­ten veel dis­cus­sie en waar­de­ring ople­ver­de.

Tij­dens deze tour maakt u ken­nis met de moder­ne naoor­log­se ico­nen van Rotterdam. We zul­len uit­leg geven over de tot­stand­ko­ming, het hui­di­ge gebruik en de toe­komst van deze bouw­wer­ken.

Pre­vious
Next

Pro­gram­ma: Ico­nen van de Weder­op­bouw

 • Uit­leg over de weder­op­bouw van Rotterdam
 • Groot­han­dels­ge­bouw (Maas­kant en Van Tij­en, 1953)
 • Cen­tral Post (Kraaij­van­ger, 1959 / Claus en Kaan, 2008)
 • Hil­ton Hotel (Hugh Maas­kant, 1963)
 • Tech­ni­kon en Akra­gon (Hugh Maas­kant, 1956–1970)
 • De Doe­len (Kraaij­van­ger, 1966)
 • Lijn­baan­ho­ven (Hugh Maas­kant, 1955) en win­kel­straat Lijn­baan (Van den Broek en Bake­ma, 1953)
 • De Bij­en­korf (Mar­cel Breu­er, 1957) met sculp­tuur van Naum Gabo
 • Domi­ni­cus­kerk (Kraaij­van­ger Archi­tec­ten, 1960)
 • Indu­strie­ge­bouw (Maas­kant en Van Tij­en, 1951)
 • Half­daag­se tour
 • Voor groe­pen
 • Trans­port: te voet, fiets
 • Neem con­tact op voor een offer­te!

Meer Tours in Rotterdam