Iconen van de Wederopbouw

Wie in Rot­ter­dam de weg vraagt naar de his­torische bin­nen­stad kri­jgt een heel kort antwo­ord. Die is er niet. Na het bom­barde­ment op 14 mei 1940 is door de autoriteit­en het rigoureuze besluit genomen de gehele bin­nen­stad te ver­van­gen door mod­ernistis­che ste­den­bouw. Slechts enkele belan­grijke gebouwen die pas­ten in de nieuwe plan­nen wer­den behouden.

 

Tij­dens de bloeiperi­ode van het Mod­ernisme in de jaren ‘50 en ‘60 is een omvan­grijk ensem­ble van hoog­waardi­ge archi­tec­tu­ur gere­aliseerd, waar­voor nu toegenomen waarder­ing bestaat. Vanaf 1999 hebben 26 bouww­erken de sta­tus van Rijksmon­u­ment verkre­gen.
Recen­telijk zijn veel open­bare ruimten heringericht waar­bij de posi­tie en inte­gratie van deze jonge mon­u­menten veel dis­cussie en waarder­ing opleverde.

Tij­dens deze tour maakt u ken­nis met de mod­erne naoor­logse ico­nen van Rot­ter­dam. We zullen uit­leg geven over de tot­stand­kom­ing, het huidi­ge gebruik en de toekomst van deze bouwwerken.

Pre­vi­ous slide
Next slide

Programma: Iconen van de Wederopbouw

  • Uit­leg over het bom­barde­ment en de wederop­bouw van Rotterdam

  • Groothandels­ge­bouw (Maaskant en Van Tijen, 1953)
  • Cen­tral Post (Kraai­j­vanger, 1959 / Claus en Kaan, 2008)
  • Hilton Hotel (Hugh Maaskant, 1963)
  • Tech­nikon en Akragon (Hugh Maaskant, 1956–1970)
  • De Doe­len (Kraai­j­vanger, 1966)
  • Lijn­baan­hoven (Hugh Maaskant, 1955) en winkel­straat Lijn­baan (Van den Broek en Bake­ma, 1953)
  • De Bijenko­rf (Mar­cel Breuer, 1957) met sculp­tu­ur van Naum Gabo
  • Domini­cuskerk (Kraai­j­vanger Archi­tecten, 1960)
  • Indus­triege­bouw (Maaskant en Van Tijen, 1951)

Meer Tours in Rotterdam