Ico­nen van de Wederopbouw

Wie in Rotterdam de weg vraagt naar de his­to­ri­sche bin­nen­stad krijgt een heel kort ant­woord. Die is er niet. Na het bom­bar­de­ment op 14 mei 1940 is door de auto­ri­tei­ten het rigou­reuze besluit geno­men de gehele bin­nen­stad te ver­van­gen door moder­nis­ti­sche ste­den­bouw. Slechts enkele belang­rijke gebou­wen die pas­ten in de nieuwe plan­nen wer­den behouden.

 

Tij­dens de bloei­pe­ri­ode van het Moder­nisme in de jaren ‘50 en ‘60 is een omvang­rijk ensem­ble van hoog­waar­dige archi­tec­tuur gere­a­li­seerd, waar­voor nu toe­ge­no­men waar­de­ring bestaat. Vanaf 1999 heb­ben 26 bouw­wer­ken de sta­tus van Rijks­mo­nu­ment ver­kre­gen.
Recen­te­lijk zijn veel open­bare ruim­ten her­in­ge­richt waar­bij de posi­tie en inte­gra­tie van deze jonge monu­men­ten veel dis­cus­sie en waar­de­ring opleverde.

Tij­dens deze tour maakt u ken­nis met de moderne naoor­logse ico­nen van Rotterdam. We zul­len uit­leg geven over de tot­stand­ko­ming, het hui­dige gebruik en de toe­komst van deze bouwwerken.

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Ico­nen van de Wederopbouw

Meer Tours in Rotterdam