De groene structuren van Almere

De jonge stad Almere groeit nog steeds en staat voor spec­i­fieke uitdagin­gen op het gebied van duurzame stad­son­twik­kel­ing, kli­maatadap­tatie, place­mak­ing en natuurontwikkeling.


Onze tour begint in het cen­trum van Almere en voert door ver­schil­lende wijken. In Noorder­plassen staan zelf­bouw­wonin­gen ver­sc­holen in intieme boskavels of geëx­poneerd in de pold­er. Daar­ente­gen is Duin een nieuw­bouwwijk met kun­st­matige duinen als ken­merk­end ele­ment. De wonin­gen staan in een duin­land­schap met open tuinen en col­lec­tieve groen­zones, wat resul­teert in een vakanties­feer, die mijlen­ver afs­taat van de saai­heid van gewone rijtjeshuizen.

Tij­dens deze fiet­stocht van 23 kilo­me­ter ervaart u alle facetten van het land­schap in Almere. We lat­en u de boule­vards, gracht­en, parken, bossen en meren zien die de ruggen­graat vor­men van deze stedelijke ned­erzetting: de groen­blauwe landschapsstructuur.

Vorige slide
Vol­gende slide

Tour programma: Groene Structuren van Almere

  • Uit­leg over de aan­leg van de pold­ers, mas­ter­plan voor Almere, groen­struc­tu­ur, groei van de stad, plan­nen voor de toekomst

  • Esplanade en rond­je Weer­wa­ter (Karres& Brands, 2016– 2022)

  • Stad­huis­prom­e­nade (Lola Land­scape, 2021)
  • Cas­cade­park in Almere-Poort
  • Plan Duin,  ZUS (2010–2025)
  • Pam­pushout: de tran­si­tie van pold­er­land­schap naar stad
  • Noorder­plassen: kleine kavels met zelf­bouw­wonin­gen in het bos en langs het water
  • Beat­rix­park