Almere Oosterwold

Bij de opricht­ing van Almere in 1977 over­heer­ste nog de func­tion­al­is­tis­che plan­ning, met als resul­taat een polynu­cle­aire stede­bouwkundi­ge opzet. Inmid­dels is de stad echter veran­derd in een proef­tu­in met aan­dacht voor inno­vatie, duurza­amheid en bot­tom-up processen.

 

De wijk Oost­er­wold tilt het exper­i­ment naar een hoger plan. Een paar jaar gele­den was dit nog een aar­dap­pelakker. Nu is het een lab­o­ra­to­ri­um voor stede­bouwkundi­ge lais­sez-faire, bestemd om 15.000 mensen te huisvesten. MVRDV ontwikkelde het mas­ter­plan voor Oost­er­wold en noemde het onbeschei­den een “rev­o­lu­tie in de Ned­er­landse ste­den­bouw”. Het enige organ­is­erende principe is de func­tieverdel­ing. Bewon­ers bouwen niet alleen hun eigen huizen, maar moeten ook hun eigen infra­struc­tu­ur en voorzienin­gen realis­eren in samen­werk­ing met hun buren.

Tij­dens deze rondlei­d­ing lat­en we u de groeiende agro-urbane lap­pen­deken van Oost­er­wold zien, leggen we uit hoe het lab­o­ra­to­ri­um van de dereg­u­ler­ing tot stand is gekomen en bezoeken we enkele zelfbouwprojecten.

Pre­vi­ous slide
Next slide

Tour programma: Almere Oosterwold

  • Uit­leg over het ontstaan van de wijk, de pro­ject­geschiede­nis en de exper­i­mentele stedebouw

  • Co-Liv­ing Oost­er­wold I + II (Bureau SLA, 2017)

  • House in House (Bureau SLA, 2020)

  • Tiny House Farm
  • Lofthomes (BKKV, 2020)
  • Loftho­eve (BKKV, 2020)

  • Earth­ship
  • Draaiend Huis
  • Won­ing­bouw Vliervelden (Ket­ting Huls, 2020)