Door de Gouden Eeuw

Ams­ter­dam heeft een van de meest com­pacte stad­s­cen­tra van Europa, met een buitenge­wone dichtheid aan bescher­mde gebouwen: de oude stad telt niet min­der dan 9000 mon­u­menten, en de weereld­beroemde gracht­en­gordel staat op de UNESCO werelderfgoedlijst.

Tij­dens deze tour beleeft u de oude bin­nen­stad van Ams­ter­dam door de ogen van een archi­tect. We informeren u over de stede­bouw, de archi­tec­tu­ur van gracht­en­pan­den en water­man­age­ment. Maar u komt ook meer te weten over recente ontwik­kelin­gen op de Ams­ter­damse won­ing­markt, vast­goed­pri­jzen en maa­trege­len tegen overtoerisme.

Pre­vi­ous slide
Next slide

Programma: Door de Gouden Eeuw

 • De Wallen

  Uit­leg over het ontstaan van de stad, his­torische achter­gron­den, aan­leg van de eerste grachten

  Actuele onder­w­er­pen: beleid voor de rosse buurt en overtoerisme

 • Gracht­en­gordel

  Stadsuit­brei­d­ing uit de 17e eeuw

  Uit­leg over ste­den­bouw, aan­leg van de gracht­en­gordel, archi­tec­tu­ur van de grachtenpanden.

  Actuele onder­w­er­pen: Trans­for­matie, ren­o­vatie en vastgoedprijzen

 • Jor­daan

  Voor­ma­lig armen­huis van Ams­ter­dam, nu een zeer gewil­de woonwijk 

  Actuele onder­w­er­pen: Stadsvernieuwing en gentrificatie

Meer Tours in Amsterdam