Door de Gouden Eeuw

Het cen­trum van Ams­ter­dam behoort tot het UNESCO werelder­f­goed en telt meer dan 8500 gescher­mde mon­u­menten. Als vis­sers­dorp ontstaan in de twaalfde eeuw ontwikkelde Ams­ter­dam zich in de loop van de eeuwen tot een belan­grijke haven­stad en groei­de in de Gouden Eeuw uit tot het belan­grijk­ste han­dels­cen­trum van Europa.

 

Deze ontwik­kel­ing is ook van­daag nog aflees­baar aan de ruimtelijke opzet van de stadstructuur.

Tij­dens deze tour lat­en wij u Ams­ter­dam door de ogen van een archi­tect beleven. Wij geven uit­leg over de stads­geschiede­nis en ontwik­kel­ing, bouw­tra­di­tie, aan­leg van de gracht­en en de gracht­en­huis­ar­chi­tec­tu­ur, maar ook over actuele uitdagin­gen zoals herge­bruik en sti­j­gende vastgoedprijzen.

Pre­vi­ous
Next

Programma: Door de Gouden Eeuw

Meer Tours in Amsterdam