Almere

De stad Almere is op zichzelf een exper­i­ment, waar pio­nieren een voor­waarde lijkt. Op de tekentafel bedacht als nieuwe stad in een nieuwe pold­er, was Almere een tab­u­la rasa voor archi­tecten en stede­bouwkundi­gen. Vanaf 1975 ontston­den de eerste woon­wijken, ver­spreid over meerdere ker­nen, die samen de sub­ur­bane stad vormden.

 

Sinds­di­en is er veel gebeurd. Aan het begin van deze eeuw kreeg Almere ein­delijk een stad­s­cen­trum, met een verza­mel­ing opzien­barende gebouwen van inter­na­tion­aal bek­ende archi­tecten. Inmid­dels heeft Almere meer dan 200.000 inwon­ers en kent de groot­ste groei in Ned­er­land. Maar het exper­i­mentele karak­ter bleef: zo zijn er nieuwe stads­de­len met veel ruimte voor zelf­bouw, met wonin­gen in een duin­land­schap en met stad­s­land­bouw als onderdeel van de stede­bouwkundi­ge opzet. Duurza­amheid speelt een grote rol in alle nieuwe ontwikkelingen.

 

Als kers op de exper­i­mentele taart vin­dt dit jaar de wereld­tu­in­bouw­ten­toon­stelling Flo­ri­ade in Almere plaats. Na afloop zal ook dit gebied een woon­wijk wor­den, gebaseerd op een mas­ter­plan van MVRDV.

Bezoek de snelst groeiende stad van Europa! Ont­dek de stede­bouwkundi­ge ideeën achter de pold­er­stad, maar ook de jong­ste ontwik­kelin­gen in de stads­de­len Home­rus en Oosterwold.

Pre­vi­ous
Next

Tour programma: Almere