Alme­re

De stad Alme­re is op zich­zelf een expe­ri­ment waar pio­nie­ren een voor­waar­de lijkt. Bij de aan­leg in 1975 gol­den nog de func­ti­o­na­lis­ti­sche prin­ci­pes van het moder­nis­me: meer­de­re stads­ker­nen met geschei­den wegen voor auto’s, bus­sen en fiet­sers. Inmid­dels lijkt qua wonen alles moge­lijk, en is de stad een levend labo­ra­to­ri­um met inno­va­tie­ve, duur­za­me en betaal­ba­re wonin­gen.

 

Uit de nomi­na­tie voor de Ver­o­ni­ca Rud­ge Green Pri­ze for Urban Design in 2017 bleek ook inter­na­ti­o­na­le waar­de­ring voor de ‘self-build affor­da­ble hou­sing’. Maar ook duur­zaam­heid krijgt de ruim­te in de uit­ge­strek­te groe­ne gebie­den van Alme­re.

Bekijk op deze tour de snelst groei­en­de stad van Euro­pa en ont­dek de moge­lijk­he­den van betaal­ba­re zelf­bouw en de moge­lijk­he­den om zelf een duur­za­me leef­om­ge­ving in te rich­ten. We bezoe­ken het Stads­hart, Home­rus­kwar­tier, Duin en Oos­ter­wold.

Pre­vious
Next

Pro­gram­ma: Alme­re

  • Uit­leg over de aan­leg van de Fle­vo­pol­ders, het ste­den­bouw­kun­di­ge mas­ter­plan voor Alme­re, de stads­ont­wik­ke­lin­gen en de toe­kom­sti­ge uit­da­gin­gen
  • Home­rus­kwar­tier: mas­ter­plan van OMA (2006–2030) Tour door the gebied langs diver­se woning­bouw­pro­jec­ten (2014–1016)
  • Itha­ka, VMX archi­tects (2010), Tiny hou­ses, diver­se archi­tec­ten (van­af 2018)
  • Plan Duin (ZUS, 2012-ca. 2032)
  • Oos­ter­wold, mas­ter­plan van MVRDV (2011) zelf­bouw pro­jec­ten van a.o. Bureau SLA, BKKV Archi­tec­ten, Kor­te­knie Stuhl­ma­cher (2017–2020)
  • Alme­re stads­cen­trum, mas­ter­plan van OMA (1994) Pro­jec­ten van a.o. OMA, David Chip­per­field, UNStu­dio, Chris­ti­an de Port­zam­parc, Gigon Guy­er, SANAA, SeArch (2008–2010)
  • Dag­tour
  • Voor groe­pen
  • Trans­port: bus
  • Neem con­tact met ons op voor een offer­te!