Utrecht Fietst!

Utrecht is hét knoop­punt van alle open­baarver­vo­er­stromen in Ned­er­land. Tegelijk­er­ti­jd onder­schei­dt de stad zich met het hoog­ste aan­tal fiets­be­weg­in­gen per inwon­er. Dagelijks passeren 125.000 fiet­sers het his­torische stad­s­cen­trum op weg naar het werk, de uni­ver­siteit of school.

 

De stad Utrecht ontwikkelde een hoog ambi­tieniveau voor het fietsver­keer. Sinds 2017 staat Utrecht afwis­se­lend met Ams­ter­dam op de tweede of derde plaats van de Copen­hag­e­nizein­dex. Alle inspan­nin­gen bij de inricht­ing van de open­bare ruimte zijn gericht op het ver­beteren en uit­brei­den van de fietsmo­biliteit. Vei­ligheid, com­fort en doorstroom­snel­heid staan daar­bij voorop om in 2030 tot een ver­dubbel­ing van het aan­tal fiet­sers te komen ten opzichte van 2011.

Deze tour toont de fietsin­fra­struc­tu­ur rond het Cen­traal Sta­tion en in de oude bin­nen­stad en voert langs inno­vatieve kruizin­gen en stallingsmogelijkheden.

Pre­vi­ous
Next

Programma: Utrecht Fietst!