Utrecht Fietst!

Utrecht is hét knoop­punt van alle open­baar ver­vo­er stromen in Ned­er­land. Maar de stad telt ook het hoog­ste aan­tal fiets­be­weg­in­gen per inwon­er. Dagelijks passeren 125.000 fiet­sers het his­torische stad­s­cen­trum op weg naar  werk, uni­ver­siteit of school.

De stad heeft een hoog ambi­tieniveau voor het fietsver­keer. Sinds 2017 staat Utrecht afwis­se­lend met Ams­ter­dam op de tweede of derde plaats van de inter­na­tionale Copen­hag­e­nize Index. Alle inspan­nin­gen bij de inricht­ing van de open­bare ruimte zijn gericht op het ver­beteren en uit­brei­den van de fietsmo­biliteit. Vei­ligheid, com­fort en doorstroom­snel­heid staan daar­bij voorop, om in 2030 tot een ver­dubbel­ing van het aan­tal fiet­sers te komen ten opzichte van 2011.

Deze tour toont de fietsin­fra­struc­tu­ur rond het Cen­traal Sta­tion en in de oude bin­nen­stad en voert langs inno­vatieve kruizin­gen en stallingsmogelijkheden.

Pre­vi­ous slide
Next slide

Programma: Utrecht Fietst!

  • Toelichtin­gen over de tot­stand­kom­ing en de aan­leg van het stedelijke fiet­snetwerk, actuele opgaven en ontwik­kelin­gen in de Domstad

  • Stallingsmo­gelijkhe­den ron­dom het Cen­traal Sta­tion; groot­ste fiet­sen­stalling ter wereld met 12.500 plaat­sen (Ector Hoogstad archi­tecten, 2018)
  • Dafne Schip­pers­brug (NEXT Archi­tects, 2017)
  • Fiet­sroute door de oude bin­nen­stad, ver­schil­lende stallingsmo­gelijkhe­den, inno­vatieve kruizin­gen en straat­profie­len en de P‑route Fiets
  • Cathar­i­j­nesin­gel: van gracht naar straat naar gracht
  • Moreelse­brug (Cepezed, 2016) 312 meter lange fiets- en voet­gangerverbind­ing met geïntegeerde bomen
  • Oost­er­spoor­baan (OKRA, 2016)