Utrecht Fietst!

Utrecht is hét knoop­punt van alle open­baar­ver­voer­stro­men in Neder­land. Tege­lij­ker­tijd onder­scheidt de stad zich met het hoog­ste aan­tal fiets­be­we­gin­gen per inwo­ner. Dage­lijks pas­se­ren 125.000 fiet­sers het his­to­ri­sche stads­cen­trum op weg naar het werk, de uni­ver­si­teit of school.

 

De stad Utrecht ont­wik­kel­de een hoog ambi­tie­ni­veau voor het fiets­ver­keer. Sinds 2017 staat Utrecht afwis­se­lend met Amsterdam op de twee­de of der­de plaats van de Copen­ha­ge­ni­zein­dex. Alle inspan­nin­gen bij de inrich­ting van de open­ba­re ruim­te zijn gericht op het ver­be­te­ren en uit­brei­den van de fiets­mo­bi­li­teit. Vei­lig­heid, com­fort en door­stroom­snel­heid staan daar­bij voor­op om in 2030 tot een ver­dub­be­ling van het aan­tal fiet­sers te komen ten opzich­te van 2011.

Deze tour toont de fiets­in­fra­struc­tuur rond het Cen­traal Sta­ti­on en in de oude bin­nen­stad en voert langs inno­va­tie­ve krui­zin­gen en stal­lings­mo­ge­lijk­he­den.

Pre­vious
Next

Pro­gram­ma: Utrecht Fietst!

  • Toe­lich­tin­gen over de tot­stand­ko­ming en de aan­leg van het ste­de­lij­ke fiets­net­werk, actu­e­le opga­ven en ont­wik­ke­lin­gen in de Dom­stad
  • Stal­lings­mo­ge­lijk­he­den rond­om het Cen­traal Sta­ti­on: groot­ste fiet­sen­stal­ling ter wereld: 12.500 plaat­sen (Ector Hoog­stad archi­tec­ten, 2018)
  • Daf­ne Schip­pers­brug (NEXT Archi­tects, 2017)
  • Terug­keer naar het stads­cen­trum, fiets­rou­te door de oude bin­nen­stad, ver­schil­len­de stal­lings­mo­ge­lijk­he­den, inno­va­tie­ve krui­zin­gen en straat­pro­fie­len en de P‑route Fiets
  • Moreel­se­brug (Cepe­zed, 2016) 312 meter lan­ge fiets- en voet­gan­ger­ver­bin­ding met geïntegeerde bomen
  • Half­daag­se tour
  • Voor groe­pen
  • Trans­port: fiets
  • Neem con­tact met ons op voor een offer­te!