Utrecht: Centrum

Utrecht is door Romeinen ges­ticht aan de oev­ers van de oude Rijn, op de over­gang van veen naar de hoger gele­gen klei- en zand­gron­den. De lay­out van het his­torisch cen­trum wordt nog steeds gedom­i­neerd door de gracht­en en katholieke minoriteit­en die hier vanaf de 7e eeuw flo­reer­den. In de 20e eeuw bleek deze struc­tu­ur goed bestand tegen de aan­leg van infra­struc­turele werken, en de invoeg­ing van mod­erne gebouwen resul­teerde in een dynamisch stadscentrum.

 

De aan­leg van Hoog-Cathar­i­jne in de jaren ’70 betek­ende een grootschalige vernieuwing van de noordelijke bin­nen­stad, ter­wi­jl zuidelijk van het Dom­plein de klein­scha­ligheid behouden bleef. Van­daag wor­den in de hele stad mod­erne gebouwen passend ingevoegd met de nadruk op leef­baarheid. Twee cul­turele gebouwen met bij­zon­dere archi­tec­tu­ur zijn langs de voor­ma­lige sin­gels te vin­den: het Muziek­cen­trum Tivo­liVre­den­burg en de Stadsschouwburg.

Tij­dens deze tour door het his­torische cen­trum van Utrecht wor­den de oude patro­nen in de stad­splat­te­grond begri­jpelijk. We lat­en de archi­tec­tu­ur van de gracht­en­pan­den met wer­fkelders, maar ook het ver­bor­gen stelsel van ste­gen en idyl­lis­che bin­nen­hoven zien.

Pre­vi­ous
Next

Programma: Utrecht Centrum