Utrecht: Centrum

Utrecht is een his­torische stad met haar wor­tels in de Mid­deleeuwen. In de afgelopen decen­nia zijn er echter tal­loze nieuwe gebouwen gere­aliseerd, waar­door Utrecht een dynamis­che mix van oud en nieuw is geworden.

Een typol­o­gis­che bij­zon­der­heid in het stad­s­cen­trum zijn de zoge­naamde wer­fkelders: kelders die direct toe­gang gaven tot de gracht­en. Van­daag de dag vor­men ze de bij­zon­dere charme van de oude bin­nen­stad van Utrecht. Het oude stad­s­cen­trum heeft de afgelopen decen­nia een aan­tal inter­es­sante trans­for­matie- en nieuw­bouw­pro­jecten gek­end, waaron­der het muziek­cen­trum Tivoli Vre­den­burg en het voor­ma­lige postkan­toor, dat is omge­bouwd tot bib­lio­theek. Buiten het oude stad­s­cen­trum vind je in Utrecht het groot­ste tre­in­sta­tion van Ned­er­land, inclusief een fiet­sen­stalling met 12.000 plaat­sen, en de oor­spronke­lijke woon­wijk Wisselspoor.

Tij­dens deze tour door het his­torische cen­trum wor­den de oude patro­nen in de stad­splat­te­grond begri­jpelijk. We lat­en de archi­tec­tu­ur van de gracht­en­pan­den met wer­fkelders, maar ook het ver­bor­gen stelsel van ste­gen en idyl­lis­che bin­nen­hoven zien.

Vorige slide
Vol­gende slide

Programma: Utrecht Centrum

  • Uit­leg over geschiede­nis en stede­bouwkundi­ge layout

  • Utrecht Cen­traal en Hoog Catharijne
  • Dom­toren en Dom­plein – bezoek aan de kerk en kloostergang
  • Gracht­en­huis Kromme Nieuwe­gracht (Slui­jmer en van Leeuwen, 2002)
  • Muziek­cen­trum Tivo­liVre­den­burg (Her­man Hertzberg­er, 1979 / Jo Coenen, Thi­js Assel­bergs, NL Archi­tects, 2014)
  • Oude­gracht met o.a. huis Oudaen en de werfkelders
  • Zocher­park, sin­gelplantsoen rond de bin­nen­stad (J.D. Zocher jr., vanaf 1830)
  • Stadss­chouw­burg, W.M. Dudok (1941)