Utrecht: Centrum

Utrecht is door Romeinen ges­ticht aan de oev­ers van de oude Rijn, op de over­gang van veen naar de hoger gele­gen klei- en zand­gron­den. Omdat de stad sinds de 7e eeuw het cen­trum van het Ned­er­landse katholi­cisme was, heeft zij een onge­wone struc­tu­ur. In de laat­ste jaren zijn veel nieuwe gebouwen in de oude stad geïm­planteerd, waar­door Utrecht een dynamis­che mix is gewor­den.

De aan­leg van Hoog-Cathar­i­jne in de jaren ’70 betek­ende een grootschalige vernieuwing van de noordelijke bin­nen­stad, ter­wi­jl zuidelijk van het Dom­plein de klein­scha­ligheid behouden bleef.

Tij­dens deze tour door het his­torische cen­trum wor­den de oude patro­nen in de stad­splat­te­grond begri­jpelijk. We lat­en de archi­tec­tu­ur van de gracht­en­pan­den met wer­fkelders, maar ook het ver­bor­gen stelsel van ste­gen en idyl­lis­che bin­nen­hoven zien.

Pre­vi­ous slide
Next slide

Programma: Utrecht Centrum

  • Uit­leg over geschiede­nis en stede­bouwkundi­ge layout

  • Utrecht Cen­traal en Hoog Catharijne
  • Dom­toren en Dom­plein – bezoek aan de kerk en kloostergang
  • Gracht­en­huis Kromme Nieuwe­gracht (Slui­jmer en van Leeuwen, 2002)
  • Muziek­cen­trum Tivo­liVre­den­burg (Her­man Hertzberg­er, 1979 / Jo Coenen, Thi­js Assel­bergs, NL Archi­tects, 2014)
  • Oude­gracht met o.a. huis Oudaen en de werfkelders
  • Zocher­park, sin­gelplantsoen rond de bin­nen­stad (J.D. Zocher jr., vanaf 1830)
  • Stadss­chouw­burg, W.M. Dudok (1941)