Utrecht Science Park

Utrecht heeft ca. 340.000 inwon­ers, waaron­der 50.000 stu­den­ten. De uni­ver­siteitscam­pus, gele­gen in het oost­en van de stad, bestond vroeger uit vri­js­taande gebouwen, dri­jvend in groene wei­d­lan­den. In de jaren negentig besloot de uni­ver­siteit de sprawl te verdicht­en vol­gens een mas­ter­plan van OMA. Er ontstond een clus­ter van bij­zon­dere fac­ul­teits­ge­bouwen, met als hoogtepun­ten het Edu­ca­to­ri­um van OMA en de Uni­ver­siteits­bib­lio­theek van Wiel Arets.

In de daaropvol­gende decen­nia zijn som­mige van die gebouwen alweer aangepast, andere uit­ge­breid en zijn er ook enkele nieuwe gebouwen ver­rezen. De voor­ma­lige uni­ver­siteitscam­pus Uithof noemt zich nu Utrecht Sci­ence Park.

Bezoek met ons de uni­ver­siteitscam­pus! Wan­del over de cam­pus, ont­dek de geschiede­nis en de toekomst en neem een kijk­je in enkele gebouwen.

Vorige slide
Vol­gende slide

Programma: Utrecht Science Park

  • Uni­ver­siteitscam­pus Utrecht Sci­en­cepark — Mas­ter­plan OMA

  • Uni­ver­siteits­bib­lio­theek (Wiel Arets, 2005)
  • Edu­ca­to­ri­um (OMA, 1997)
  • Hogeschool Utrecht (Schmidt Ham­mer Lassen, 2018)
  • Fac­ul­teits­ge­bouwen van o.a. Neutel­ings Riedijk Archi­tecten, Ector Hoogstad en Mecanoo (1997–2018)
  • Bas­ket­Bar (NL Archi­tects, 2003)