Utrecht Science Park en Waterliniemuseum

De Uni­ver­siteit van Utrecht werd ges­ticht in 1636 en is ver­spreid over het oude cen­trum gehuisvest. Met het opschort­en van de Krin­gen­wet in 1951 kon­den lan­der­i­jen tussen de Nieuwe Hol­landse Water­lin­ie ten oost­en van de stad bestemd wor­den voor de Uni­ver­siteit die hier vanaf 1962 de fac­ul­teit­en van exacte en sociale weten­schap­pen ves­tigde. In de jaren ‘90 vol­gden de Hogeschool en het Uni­ver­si­tair Medisch Cen­trum. Van­daag mak­en dagelijks 51.000 stu­den­ten gebruik van het Utrecht Sci­ence Park. De uni­ver­siteit groei­de en verdichtte naar ontwerp van OMA het cen­trale deel in een Kas­bah­strook met bij­zon­dere archi­tec­tu­ur zoals de Universiteitsbibliotheek.

 

Vlak­bij ligt het fort Vecht­en, een van de groot­ste forten van de Nieuwe Hol­landse Water­lin­ie gebouwd in 1867–1870 en voorge­dra­gen als UNESCO wereld erf­goed. In 2015 werd het Water­lin­iemu­se­um in de aar­den wallen van het fort aan­gelegd. De gebo­gen beton­nen struc­tu­ur ver­beeldt de topografis­che lij­nen van de locatie.

 

Deze tour neemt je mee in de com­plexe ruimtelijke geschiede­nis van de oost­flank van Utrecht. Ervaar de gelaagde opbouw van de uni­ver­siteitscam­pus en de inzet van water bij de landsverdedig­ing. Ont­dek welke rol uit­zon­der­lijke archi­tec­tu­ur hierin speelt.

Pre­vi­ous
Next

Programma: Utrecht Science Park en Waterliniemuseum