Utrecht Sci­en­ce Park en Water­li­nie­mu­se­um

De Uni­ver­si­teit van Utrecht werd gesticht in 1636 en is ver­spreid over het oude cen­trum gehuis­vest. Met het opschor­ten van de Krin­gen­wet in 1951 kon­den lan­de­rij­en tus­sen de Nieu­we Hol­land­se Water­li­nie ten oos­ten van de stad bestemd wor­den voor de Uni­ver­si­teit die hier van­af 1962 de facul­tei­ten van exac­te en soci­a­le weten­schap­pen ves­tig­de. In de jaren ‘90 volg­den de Hoge­school en het Uni­ver­si­tair Medisch Cen­trum. Van­daag maken dage­lijks 51.000 stu­den­ten gebruik van het Utrecht Sci­en­ce Park. De uni­ver­si­teit groei­de en ver­dicht­te naar ont­werp van OMA het cen­tra­le deel in een Kas­bah­strook met bij­zon­de­re archi­tec­tuur zoals de Uni­ver­si­teits­bi­bli­o­theek.

 

Vlak­bij ligt het fort Vech­ten, een van de groot­ste for­ten van de Nieu­we Hol­land­se Water­li­nie gebouwd in 1867–1870 en voor­ge­dra­gen als UNESCO wereld erf­goed. In 2015 werd het Water­li­nie­mu­se­um in de aar­den wal­len van het fort aan­ge­legd. De gebo­gen beton­nen struc­tuur ver­beeldt de topo­gra­fi­sche lij­nen van de loca­tie.

 

Deze tour neemt je mee in de com­plexe ruim­te­lij­ke geschie­de­nis van de oost­flank van Utrecht. Ervaar de gelaag­de opbouw van de uni­ver­si­teits­cam­pus en de inzet van water bij de lands­ver­de­di­ging. Ont­dek wel­ke rol uit­zon­der­lij­ke archi­tec­tuur hier­in speelt.

Pre­vious
Next

Pro­gram­ma: Utrecht Sci­en­ce Park en Water­li­nie­mu­se­um

 • Uni­ver­si­teits­cam­pus Utrecht Sci­en­ce­park – Mas­ter­plan OMA
 • Uni­ver­si­teits­bi­bli­o­theek (Wiel Arets, 2005)
 • Edu­ca­to­ri­um (OMA, 1997)
 • Hoge­school Utrecht (Sch­midt Ham­mer Las­sen, 2018)
 • Facul­teits­ge­bou­wen van o.a. Neu­te­lings Rie­dijk Archi­tec­ten, Ector Hoog­stad en Meca­noo (1997–2018)
 • Bas­ket­Bar (NL Archi­tects, 2003)
 • Water­li­nie Muse­um (Anne Hol­trop, 2015)
 • Half­daag­se tour
 • Voor groe­pen
 • Trans­port: Bus
 • Neem con­tact met ons op voor een offer­te!