UNStudio Archief

UNStu­dio heeft een deel van zijn maque­tte archief op het KNSM-eiland in Ams­ter­dam voor pub­liek geopend.

 

Oor­spronke­lijk was het archief bedoeld als inspi­ratieruimte, waar de archi­tecten en design­ers van UNStu­dio ken­nis kun­nen mak­en met de geschiede­nis en de design­processen van het bedri­jf. Inmid­dels is er een tweemaal jaar­lijks wis­se­lende, kleine ten­toon­stelling te zien.

Pre­vi­ous slide
Next slide

Bezoek het UNStudio Archief!

De ten­toon­stelling met de titel ‘Hid­den Trea­sures’ viert de 30-jarige geschiede­nis van UNStu­dio met een selec­tie van maque­ttes die over de jaren heen door het bureau gemaakt zijn.

boek nu!

De ten­toon­stelling pre­sen­teert meer dan 50 maque­ttes, van handge­maak­te papieren maque­ttes en vorm­stud­ies die de design ontwik­kel­ing van diverse pro­jecten illus­tr­eren tot aan de eerste maque­ttes uit de 3D-printer.

archi­tour organ­iseert groeps­be­zoeken aan het archief, begeleid door een archi­tect uit ons team.

 

Privé tour:
150 Euro excl. BTW, max. 10 deel­ne­mers, boeken: info@architour.nl

 

Open tour:
8 Euro p.p. incl. BTW
Data: 16.4.2022, 14.5.2022, 18.6.2022
16–17 uur
Tick­ets zijn online te koop