UNStu­dio Archief

UNStu­dio heeft een deel van zijn maquette archief op het KNSM-eiland in Amsterdam voor publiek geopend.

 

Oor­spron­ke­lijk was het archief bedoeld als inspi­ra­tie­ruimte, waar de archi­tec­ten en desig­ners van UNStu­dio ken­nis kun­nen maken met de geschie­de­nis en de design­pro­ces­sen van het bedrijf. Inmid­dels is er een twee­maal jaar­lijks wis­se­lende, kleine ten­toon­stel­ling te zien.

 

Het UNStu­dio Archief kan tij­dens een rond­lei­ding met architour bezocht worden.

Pre­vious
Next

Exclu­sief Bezoek

De eer­ste ten­toon­stel­ling met de titel ‘Hid­den Tre­a­su­res’ viert de 30-jarige geschie­de­nis van UNStu­dio met een selec­tie van maquet­tes die over de jaren heen door het bureau gemaakt zijn.

 

De ten­toon­stel­ling pre­sen­teert meer dan 50 maquet­tes, van hand­ge­maakte papie­ren maquet­tes en vorm­stu­dies die de design ont­wik­ke­ling van diverse pro­jec­ten illu­stre­ren tot aan de eer­ste maquet­tes uit de 3D-printer.

architour orga­ni­seert groeps­be­zoe­ken aan het archief, bege­leid door een archi­tect uit ons team.

Privé tour:
100 Euro excl. BTW, max. 10 deel­ne­mers, boe­ken: info@architour.nl

Open tour:
8 Euro p.p. incl. BTW, elke derde zater­dag van de maand, 16–17 uur, tic­kets online via link hieronder