UNStu­dio Archief

UNStu­dio heeft een deel van zijn maquet­te archief op het KNSM-eiland in Amsterdam voor publiek geo­pend.

 

Oor­spron­ke­lijk was het archief bedoeld als inspi­ra­tie­ruim­te, waar de archi­tec­ten en desig­ners van UNStu­dio ken­nis kun­nen maken met de geschie­de­nis en de design­pro­ces­sen van het bedrijf. Inmid­dels is er een twee­maal jaar­lijks wis­se­len­de, klei­ne ten­toon­stel­ling te zien.

 

Het UNStu­dio Archief kan tij­dens een rond­lei­ding met architour bezocht wor­den.

Pre­vious
Next

Exclu­sief Bezoek

De eer­ste ten­toon­stel­ling met de titel ‘Hid­den Tre­a­su­res’ viert de 30-jari­ge geschie­de­nis van UNStu­dio met een selec­tie van maquet­tes die over de jaren heen door het bureau gemaakt zijn.

 

De ten­toon­stel­ling pre­sen­teert meer dan 50 maquet­tes, van hand­ge­maak­te papie­ren maquet­tes en vorm­stu­dies die de design ont­wik­ke­ling van diver­se pro­jec­ten illu­stre­ren tot aan de eer­ste maquet­tes uit de 3D-prin­ter.

architour orga­ni­seert groeps­be­zoe­ken aan het archief, bege­leid door een archi­tect uit ons team.

 

Pri­vé tour:
75 Euro excl. BTW, max. 10 deel­ne­mers, boe­ken: info@architour.nl

 

Open tour:
8 Euro p.p. incl. BTW, elke der­de zater­dag van de maand, 16–17 uur, tic­kets onli­ne via link hier­on­der

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.