UNStu­dio Archief

UNStu­dio heeft een deel van zijn maquette archief op het KNSM-eiland in Amsterdam voor publiek geopend.

 

Oor­spron­ke­lijk was het archief bedoeld als inspi­ra­tie­ruimte, waar de archi­tec­ten en desig­ners van UNStu­dio ken­nis kun­nen maken met de geschie­de­nis en de design­pro­ces­sen van het bedrijf. Inmid­dels is er een twee­maal jaar­lijks wis­se­lende, kleine ten­toon­stel­ling te zien.

 

Het UNStu­dio Archief kan tij­dens een rond­lei­ding met architour bezocht worden.

Pre­vious
Next

Exclu­sief Bezoek

De eer­ste ten­toon­stel­ling met de titel ‘Hid­den Tre­a­su­res’ viert de 30-jarige geschie­de­nis van UNStu­dio met een selec­tie van maquet­tes die over de jaren heen door het bureau gemaakt zijn.

 

De ten­toon­stel­ling pre­sen­teert meer dan 50 maquet­tes, van hand­ge­maakte papie­ren maquet­tes en vorm­stu­dies die de design ont­wik­ke­ling van diverse pro­jec­ten illu­stre­ren tot aan de eer­ste maquet­tes uit de 3D-printer.

architour orga­ni­seert groeps­be­zoe­ken aan het archief, bege­leid door een archi­tect uit ons team.

Privé tour:
100 Euro excl. BTW, max. 10 deel­ne­mers, boe­ken: info@architour.nl

Open tour:
8 Euro p.p. incl. BTW, elke derde zater­dag van de maand, 16–17 uur, tic­kets online via link hieronder

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.