Archi­tec­ture Talk & Walk

Amsterdam is een stad met een rijke his­to­rie, maar ook een stad met span­nende heden­daagse archi­tec­tuur.  Ont­dek beide gezich­ten van de stad in één middag!

 

Archi­tec­tuur­cen­trum Amsterdam en architour laten je ken­nis­ma­ken met de geschie­de­nis en toe­komst van de Amster­damse archi­tec­tuur tij­dens een lezing en een tour onder lei­ding van een architect.

 

De Talk biedt een 45 minu­ten durende lezing over de rijke archi­tec­tuur­ge­schie­de­nis van Amsterdam. Een his­to­ri­cus ont­ra­felt de ste­de­lijke struc­tuur van de stad vanaf de eer­ste fun­da­men­ten tot en met de meest recente ontwikkelingen.

 

De Talk wordt gevolgd door een wan­de­ling onder lei­ding van een archi­tect. Je ont­dekt de archi­tec­to­ni­sche hoog­te­pun­ten in de omge­ving, zoals het Scheep­vaart­mu­seum, de Cen­trale OBA en de A’ DAM Toren. De excur­sie ein­digt bij het EYE Film­mu­seum na een veer­tocht over het IJ.

Pre­vious
Next

Pro­gramma

13.30–14.15 Archi­tec­ture Talk door een architectuurhistoricus

14.30–16.30 Archi­tec­ture Walk, geleid door een lokale architect

Pro­jec­ten langs de route:
Archi­tec­tuur­cen­trum Amsterdam (René van Zuuk, 2003)
Nemo (Renzo Piano, 1997)
Oos­ter­dok­sei­land (Mas­ter­plan van Erick van Ege­raat)
Cen­tral OBA (Jo Coe­nen, 2007)
bouw­plaats van Booking.com (UN Stu­dio, 2020)
Cen­traal Sta­tion (Pierre Cuy­pers, 1883 / Ben­them Crou­wel, Wiel Arets, 2015)
EYE Film Insti­tute (Delu­gan Meissl, 2012)
Adam Toren (Arthur Staal, 1969 / Claus en van Wage­nin­gen, 2016)

Archi­tec­ture Talk & Walk is een copro­duc­tie van Archi­tec­tuur­cen­trum Amsterdam en architour

Van­wege de corona­cri­sis zal er in 2020 geen Talk & Walk plaats­vin­den. Open archi­tec­tuur­tours in Amsterdam zijn wel te boe­ken bij ons nieuwe merk Cityloop.

Talk & Walk: 24,50 Euro p.p.

losse Walk: 18 Euro p.p., losse Talk: 8 Euro p.p.

Lees de reviews voor de Talk&Walk op TripAd­vi­sor!

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.