Archi­tec­tu­re Talk & Walk

Amsterdam is een stad met een rij­ke his­to­rie, maar ook een stad met span­nen­de heden­daag­se archi­tec­tuur.  Ont­dek bei­de gezich­ten van de stad in één mid­dag!

 

Archi­tec­tuur­cen­trum Amsterdam en architour laten je ken­nis­ma­ken met de geschie­de­nis en toe­komst van de Amster­dam­se archi­tec­tuur tij­dens een lezing en een tour onder lei­ding van een archi­tect.

 

De Talk biedt een 45 minu­ten duren­de lezing over de rij­ke archi­tec­tuur­ge­schie­de­nis van Amsterdam. Een his­to­ri­cus ont­ra­felt de ste­de­lij­ke struc­tuur van de stad van­af de eer­ste fun­da­men­ten tot en met de meest recen­te ont­wik­ke­lin­gen.

 

De Talk wordt gevolgd door een wan­de­ling onder lei­ding van een archi­tect. Je ont­dekt de archi­tec­to­ni­sche hoog­te­pun­ten in de omge­ving, zoals het Scheep­vaart­mu­se­um, de Cen­tra­le OBA en de A’ DAM Toren. De excur­sie ein­digt bij het EYE Film­mu­se­um na een veer­tocht over het IJ.

Pre­vious
Next

Pro­gram­ma

13.30–14.15 Archi­tec­tu­re Talk door een archi­tec­tuur­his­to­ri­cus

14.30–16.30 Archi­tec­tu­re Walk, geleid door een loka­le archi­tect

Pro­jec­ten langs de rou­te:
Archi­tec­tuur­cen­trum Amsterdam (René van Zuuk, 2003)
Nemo (Ren­zo Pia­no, 1997)
Oos­ter­dok­sei­land (Mas­ter­plan van Erick van Ege­raat)
Cen­tral OBA (Jo Coe­nen, 2007)
bouw­plaats van Booking.com (UN Stu­dio, 2020)
Cen­traal Sta­ti­on (Pier­re Cuy­pers, 1883 / Ben­them Crou­wel, Wiel Arets, 2015)
EYE Film Insti­tu­te (Delu­gan Meis­sl, 2012)
Adam Toren (Arthur Staal, 1969 / Claus en van Wage­nin­gen, 2016)

Archi­tec­tu­re Talk & Walk is een copro­duc­tie van Archi­tec­tuur­cen­trum Amsterdam en architour

Van­we­ge de corona­cri­sis zal er in 2020 geen Talk & Walk plaats­vin­den. Open archi­tec­tuur­tours in Amsterdam zijn wel te boe­ken bij ons nieu­we merk City­loop.

  • van­af Pasen 2021
  • Talk: 13.30–14.15, Walk: 14.30–16.30
  • Prins Hen­drik­ka­de 600
  • Engels

Talk & Walk: 24,50 Euro p.p.

los­se Walk: 18 Euro p.p., los­se Talk: 8 Euro p.p.

Lees de reviews voor de Talk&Walk op TripAd­vi­sor!

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.