Stads­ver­nieu­wing in Nieuw-West

In de jaren ’50 en ’60 barstte Amsterdam let­ter­lijk uit zijn voe­gen en startte de aan­leg van de Wes­te­lijke Tuin­ste­den naar een plan van Cor­ne­lis van Ees­t­e­ren uit 1934. In moor­dend tempo werd zijn reper­toire aan­ge­legd van apar­te­men­ten in schij­ven en wonin­gen in rij­tjes, allen rij­ke­lijk omzoomd door publiek groen.

 

Nog geen twin­tig jaar later ver­an­derde deze oasein een pro­bleem­wijk. Recente ste­de­lijke ver­nieu­wings­pro­jec­ten heb­ben door een ingrij­pende her­struc­tu­re­ring van de wij­ken voor ver­hoogde leef­baar­heid gezorgd waarin een geva­ri­eerde mix van bewo­ners en woning­ty­pen gere­a­li­seerd is.

 

Wij nemen u mee op een tour langs voor­aan­staande voor­beel­den van zowel naoor­logse woning­bouw als ook recente stadsvernieuwingsprojecten.

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Stads­ver­nieu­wing in Nieuw-West

Meer Tours in Amsterdam