Stads­ver­nieu­wing in Nieuw-West

In de jaren ’50 en ’60 barstte Amsterdam let­ter­lijk uit zijn voe­gen en startte de aan­leg van de Wes­te­lijke Tuin­ste­den naar een plan van Cor­ne­lis van Ees­t­e­ren uit 1934. In moor­dend tempo werd zijn reper­toire aan­ge­legd van apar­te­men­ten in schij­ven en wonin­gen in rij­tjes, allen rij­ke­lijk omzoomd door publiek groen.

 

Nog geen twin­tig jaar later ver­an­derde deze oasein een pro­bleem­wijk. Recente ste­de­lijke ver­nieu­wings­pro­jec­ten heb­ben door een ingrij­pende her­struc­tu­re­ring van de wij­ken voor ver­hoogde leef­baar­heid gezorgd waarin een geva­ri­eerde mix van bewo­ners en woning­ty­pen gere­a­li­seerd is.

 

Wij nemen u mee op een tour langs voor­aan­staande voor­beel­den van zowel naoor­logse woning­bouw als ook recente stadsvernieuwingsprojecten.

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Stads­ver­nieu­wing in Nieuw-West

Meer Tours in Amsterdam

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.