Open Tours

Open tours voor indi­vi­du­ele gas­ten en kleine gezel­schap­pen bie­den wij met name in het zomer­sei­zoen aan.

 

Som­mige rond­lei­din­gen voe­ren wij in coö­pe­ra­tie met lokale part­ners door, waar­on­der Archi­tec­tuur­cen­trum Amsterdam.

Alle open tours kun­nen online geboekt wor­den. Klik op de tour voor infor­ma­tie over tij­den, prij­zen en beschikbaarheid!

about us: architour team

Fiet­s­tour: Sprong over Het IJ 

Al sinds de 19e eeuw wordt er in Amsterdam gedis­cus­si­eerd over moge­lijke bouw­kun­dige ver­bin­din­gen tus­sen de zui­de­lijke en noor­de­lijke IJ-oevers. Sinds enkele jaren is Amsterdam-Noord

Tour Info 
un studio

UNStu­dio Archief 

UNStu­dio heeft een deel van zijn maquette archief op het KNSM-eiland in Amsterdam voor publiek geo­pend.   Oor­spron­ke­lijk was het archief bedoeld als inspi­ra­tie­ruimte, waar de

Tour Info 
Oosterdokseiland in Amsterdam

Water­front Walk 

Amsterdam  Vrij­dag, 14.30–16.30 uur  24,50 Euro p.p. max. 15 deel­ne­mers  te voet Neder­lands (of Engels) De per­fecte tour om ken­nis te maken met de nieuw­ste ontwikkelingen

Tour Info