Open Tours

Open tours voor indi­vi­du­ele gas­ten en kleine gezel­schap­pen bie­den wij met name in het zomer­sei­zoen aan.

 

Som­mige rond­lei­din­gen voe­ren wij in coö­pe­ra­tie met lokale part­ners door, waar­on­der Archi­tec­tuur­cen­trum Amsterdam.

Alle open tours kun­nen online geboekt wor­den. Klik op de tour voor infor­ma­tie over tij­den, prij­zen en beschikbaarheid!

about us: architour team

Fiet­s­tour: Sprong over Het IJ 

Al sinds de 19e eeuw wordt er in Amsterdam gedis­cus­si­eerd over moge­lijke bouw­kun­dige ver­bin­din­gen tus­sen de zui­de­lijke en noor­de­lijke IJ-oevers. Sinds enkele jaren is Amsterdam-Noord

Tour Info 
un studio

UNStu­dio Archief 

UNStu­dio heeft een deel van zijn maquette archief op het KNSM-eiland in Amsterdam voor publiek geo­pend.   Oor­spron­ke­lijk was het archief bedoeld als inspi­ra­tie­ruimte, waar de

Tour Info 
Oosterdokseiland in Amsterdam

Water­front Walk 

Amsterdam  Vrij­dag, 14.30–16.30 uur  24,50 Euro p.p. max. 15 deel­ne­mers  te voet Neder­lands (of Engels) De per­fecte tour om ken­nis te maken met de nieuw­ste ontwikkelingen

Tour Info 

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.