Open Tours

Open tours voor indi­vi­du­e­le gas­ten en klei­ne gezel­schap­pen bie­den wij met name in het zomer­sei­zoen aan.

 

Som­mi­ge rond­lei­din­gen voe­ren wij in coö­pe­ra­tie met loka­le part­ners door, waar­on­der Archi­tec­tuur­cen­trum Amsterdam.

Alle open tours kun­nen onli­ne geboekt wor­den. Klik op de tour voor infor­ma­tie over tij­den, prij­zen en beschik­baar­heid!

about us: architour team

Fiet­s­tour: Sprong over Het IJ

Al sinds de 19e eeuw wordt er in Amsterdam gedis­cus­si­eerd over moge­lij­ke bouw­kun­di­ge ver­bin­din­gen tus­sen de zui­de­lij­ke en noor­de­lij­ke IJ-oevers. Sinds enke­le jaren is Amsterdam-Noord

Tour Info
un studio

UNStu­dio Archief

UNStu­dio heeft een deel van zijn maquet­te archief op het KNSM-eiland in Amsterdam voor publiek geo­pend.   Oor­spron­ke­lijk was het archief bedoeld als inspi­ra­tie­ruim­te, waar de

Tour Info
Oosterdokseiland in Amsterdam

Archi­tec­tu­re Talk & Walk

Amsterdam is een stad met een rij­ke his­to­rie, maar ook een stad met span­nen­de heden­daag­se archi­tec­tuur.  Ont­dek bei­de gezich­ten van de stad in één mid­dag!

Tour Info

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.