Infra­struc­tu­rele Knooppunten

Het Wes­ten van Neder­land is één van de dichtst bevolkte gebie­den van Europa. Daarin is het spoor­net­werk van ouds­her een belang­rijke ver­bin­ding voor werk en stu­die in de ver­schil­lende ste­den. De fre­quen­tie van de trein­ver­bin­din­gen is nu der­mate intens dat het meer lijkt op een metronetwerk.

 

Nu de laat­ste jaren de bestaande sta­ti­ons­ge­bou­wen gere­no­veerd, ver­nieuwd en uit­ge­breid wor­den, vaak met een ico­nisch uiter­lijk, zijn hele gebie­den aan de rand van de bin­nen­ste­den getrans­for­meerd tot infra­struc­tu­rele knoop­pun­ten van train‑, metro- en gemo­to­ri­seerd ver­voer. Voet­gan­gers en fiets­voor­zie­nin­gen spe­len daarin een pro­mi­nen­tere rol.

Tij­dens deze tour bezoe­ken wij de nieuwe sta­ti­ons en hun ver­nieuwde omge­ving. Ervaar hoe deze trans­for­ma­ties wer­ken en leer meer over het pro­ces, alter­na­tieve mobi­li­teit en logis­tiek van het overstappen.

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Infra­struc­tu­rele Knooppunten

Meer Tours in Rotterdam