Infra­struc­tu­re­le Knoop­pun­ten

Het Wes­ten van Neder­land is één van de dichtst bevolk­te gebie­den van Euro­pa. Daar­in is het spoor­net­werk van ouds­her een belang­rij­ke ver­bin­ding voor werk en stu­die in de ver­schil­len­de ste­den. De fre­quen­tie van de trein­ver­bin­din­gen is nu der­ma­te intens dat het meer lijkt op een metro­net­werk.

 

Nu de laat­ste jaren de bestaan­de sta­ti­ons­ge­bou­wen gere­no­veerd, ver­nieuwd en uit­ge­breid wor­den, vaak met een ico­nisch uiter­lijk, zijn hele gebie­den aan de rand van de bin­nen­ste­den getrans­for­meerd tot infra­struc­tu­re­le knoop­pun­ten van train‑, metro- en gemo­to­ri­seerd ver­voer. Voet­gan­gers en fiets­voor­zie­nin­gen spe­len daar­in een pro­mi­nen­te­re rol.

Tij­dens deze tour bezoe­ken wij de nieu­we sta­ti­ons en hun ver­nieuw­de omge­ving. Ervaar hoe deze trans­for­ma­ties wer­ken en leer meer over het pro­ces, alter­na­tie­ve mobi­li­teit en logis­tiek van het over­stap­pen.

Pre­vious
Next

Pro­gram­ma: Infra­struc­tu­re­le Knoop­pun­ten

  • Rotterdam Cen­traal (Team CS — Ben­them Crou­wel, Mey­er en Van Schoo­ten, West 8, 2013) incl. onder­grond­se fiet­sen­stal­ling, par­keer­ga­ra­ge en metro­sta­ti­on
  • Trein­rit naar Delft
  • Sta­ti­on Delft CS (Meca­noo en Ben­them Crou­wel, 2016) incl. sta­ti­ons­hal, fiet­sen­stal­ling, gemeen­te­lij­ke kan­to­ren en her­struc­tu­re­ring van de spoor­zo­ne
  • Trein­rit naar Den Haag CS
  • Sta­ti­on Den Haag CS (Ben­them Crou­wel, 2017): trans­for­ma­tie van het jaren ‘70 sta­ti­ons­ge­bouw in een meer­vou­di­ge trans­port hub
  • Half­daag­se tour
  • Voor groe­pen
  • Trans­port: trein
  • Neem con­tact met ons op voor een offer­te!

Meer Tours in Rotterdam