Infra­struc­tu­rele Knooppunten

Het Wes­ten van Neder­land is één van de dichtst bevolkte gebie­den van Europa. Daarin is het spoor­net­werk van ouds­her een belang­rijke ver­bin­ding voor werk en stu­die in de ver­schil­lende ste­den. De fre­quen­tie van de trein­ver­bin­din­gen is nu der­mate intens dat het meer lijkt op een metronetwerk.

 

Nu de laat­ste jaren de bestaande sta­ti­ons­ge­bou­wen gere­no­veerd, ver­nieuwd en uit­ge­breid wor­den, vaak met een ico­nisch uiter­lijk, zijn hele gebie­den aan de rand van de bin­nen­ste­den getrans­for­meerd tot infra­struc­tu­rele knoop­pun­ten van train‑, metro- en gemo­to­ri­seerd ver­voer. Voet­gan­gers en fiets­voor­zie­nin­gen spe­len daarin een pro­mi­nen­tere rol.

Tij­dens deze tour bezoe­ken wij de nieuwe sta­ti­ons en hun ver­nieuwde omge­ving. Ervaar hoe deze trans­for­ma­ties wer­ken en leer meer over het pro­ces, alter­na­tieve mobi­li­teit en logis­tiek van het overstappen.

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Infra­struc­tu­rele Knooppunten

Meer Tours in Rotterdam

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.