Fiet­s­tour: Sprong over Het IJ

Al sinds de 19e eeuw wordt er in Amsterdam gedis­cus­si­eerd over moge­lij­ke bouw­kun­di­ge ver­bin­din­gen tus­sen de zui­de­lij­ke en noor­de­lij­ke IJ-oevers. Sinds enke­le jaren is Amsterdam-Noord vol­op in ont­wik­ke­ling, wat de vraag naar bete­re oever­ver­bin­din­gen urgen­ter maakt dan ooit. Ondanks de komst van de Noord-Zuid­lijn, is het in de spits­uren drin­gen op de pon­ten.

 

Eind juni heeft de Advies­com­mis­sie Oever­ver­bin­din­gen onder lei­ding van Alexan­der D’Hooghe, hoog­le­raar urba­ni­sa­tie aan de Uni­ver­si­teit Leu­ven, een nieuw advies uit­ge­bracht. Het voor­stel advi­seert twee brug­gen, een voet­gan­gers­tun­nel en nieu­we pon­ten.

Ga mee op een fiet­s­tour langs de IJ-oevers om de loca­ties van bestaan­de en geplan­de oever­ver­bin­din­gen te bekij­ken!

 

Tij­dens de tour legt een archi­tect uit het architour-team de his­to­ri­sche ach­ter­gron­den en ste­de­lij­ke samen­hang uit, laat plan­nen zien en stelt toekomstscenario’s voor. 

 

Ook zal er ruim gele­gen­heid zijn voor dis­cus­sie. Wat moet het wor­den: een leven­de brug met park en wonin­gen? Een tun­nel met draai­kolk als ingang? Wat te doen met het Cruis­e­ter­mi­nal? En wat vin­den de buurt­be­wo­ners van de plan­nen?

Pro­gram­ma

13.30 uur : Start van de tour bij ARCAM

-  bestaan­de pon­taan­lan­din­gen Amsterdam-Cen­traal:

   IJplein­veer, Buik­slo­ter­weg­veer, NDSM-veer

- plan­nen voor een tun­nel onder Het IJ

- Wes­ter­dok­sei­land

- Pont­stei­ger en Dis­tel­weg­veer

- Hapa­ran­dadam: loca­tie voor een nieu­we brug?

- over­steek naar NDSM

- langs de Fiets­ring (pro­ject Bin­nen­ring)

- kof­fie­pau­ze b.v. bij de Ver­broe­de­rij

- over­steek met de Oost­veer

- plan­nen voor Pont Sluis­buurt

- pont­ver­bin­ding in het ver­leng­de van de Jan Schaef­fer­brug

16.30 uur: Ein­de van de tour bij ARCAM

  • vrij­da­gen in sep­tem­ber en okto­ber 2020
  • 13.30–16.30 uur
  • max. 10 deel­ne­mers
  • Prins Hen­drik­ka­de 600
  • Eigen fiets mee­ne­men!
  • Neder­lands

Onli­ne tic­ket­ver­koop via Archi­tec­tuur­cen­trum Amsterdam

 

De tour kan ook voor groe­pen geboekt wor­den. Neem con­tact met ons op voor een offer­te!

“Van­daag fiet­s­tour ‘Sprong over het IJ’ gedaan; was leuk, leven­dig en leer­zaam. Veel opge­sto­ken!”
J. Ham­bur­ger, Amsterdam
“Het was een gewel­di­ge infor­ma­tie­ve en ver­ras­sen­de fiets­mid­dag!”
J. de Pont, Amsterdam

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.