Fiet­s­tour: Sprong over Het IJ

Al sinds de 19e eeuw wordt er in Amsterdam gedis­cus­si­eerd over moge­lijke bouw­kun­dige ver­bin­din­gen tus­sen de zui­de­lijke en noor­de­lijke IJ-oevers. Sinds enkele jaren is Amsterdam-Noord volop in ont­wik­ke­ling, wat de vraag naar betere oever­ver­bin­din­gen urgen­ter maakt dan ooit. Ondanks de komst van de Noord-Zuidlijn, is het in de spits­uren drin­gen op de ponten.

 

Eind juni heeft de Advies­com­mis­sie Oever­ver­bin­din­gen onder lei­ding van Alexan­der D’Hooghe, hoog­le­raar urba­ni­sa­tie aan de Uni­ver­si­teit Leu­ven, een nieuw advies uit­ge­bracht. Het voor­stel advi­seert twee brug­gen, een voet­gan­gers­tun­nel en nieuwe ponten.

Ga mee op een fiet­s­tour langs de IJ-oevers om de loca­ties van bestaande en geplande oever­ver­bin­din­gen te bekijken!

 

Tij­dens de tour legt een archi­tect uit het architour-team de his­to­ri­sche ach­ter­gron­den en ste­de­lijke samen­hang uit, laat plan­nen zien en stelt toekomstscenario’s voor. 

 

Ook zal er ruim gele­gen­heid zijn voor dis­cus­sie. Wat moet het wor­den: een levende brug met park en wonin­gen? Een tun­nel met draai­kolk als ingang? Wat te doen met het Cruis­e­ter­mi­nal? En wat vin­den de buurt­be­wo­ners van de plannen?

Pro­gramma

13.30 uur : Start van de tour bij ARCAM

-  bestaande pon­taan­lan­din­gen Amsterdam-Centraal:

   IJplein­veer, Buik­slo­ter­weg­veer, NDSM-veer

- plan­nen voor een tun­nel onder Het IJ

- Wes­ter­dok­sei­land

- Pont­stei­ger en Distelwegveer

- Hapa­ran­dadam: loca­tie voor een nieuwe brug?

- over­steek naar NDSM

- langs de Fiets­ring (pro­ject Binnenring)

- kof­fie­pauze b.v. bij de Verbroederij

- over­steek met de Oostveer

- plan­nen voor Pont Sluisbuurt

- pont­ver­bin­ding in het ver­lengde van de Jan Schaefferbrug

16.30 uur: Einde van de tour bij ARCAM

Online tic­ket­ver­koop via Archi­tec­tuur­cen­trum Amsterdam

 

De tour kan ook voor groe­pen geboekt wor­den. Neem con­tact met ons op voor een offerte!

“Van­daag fiet­s­tour ‘Sprong over het IJ’ gedaan; was leuk, leven­dig en leer­zaam. Veel opgestoken!”
J. Ham­bur­ger, Amsterdam
“Het was een gewel­dige infor­ma­tieve en ver­ras­sende fietsmiddag!”
J. de Pont, Amsterdam

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.