Fietstour: Sprong over Het IJ

Al sinds de 19e eeuw wordt er in Ams­ter­dam gedis­cussieerd over mogelijke bouwkundi­ge verbindin­gen tussen de zuidelijke en noordelijke IJ-oev­ers. Sinds enkele jaren is Ams­ter­dam-Noord volop in ontwik­kel­ing, wat de vraag naar betere oev­erverbindin­gen urgen­ter maakt dan ooit. Ondanks de komst van de Noord-Zuidli­jn, is het in de spit­suren drin­gen op de ponten.

 

Eind juni heeft de Advi­escom­missie Oev­erverbindin­gen onder lei­d­ing van Alexan­der D’Hooghe, hoogler­aar urban­isatie aan de Uni­ver­siteit Leu­ven, een nieuw advies uit­ge­bracht. Het voors­tel adviseert twee bruggen, een voet­ganger­stun­nel en nieuwe ponten.

Ga mee op een fiet­s­tour langs de IJ-oev­ers om de locaties van bestaande en gep­lande oev­erverbindin­gen te bekijken!

 

Tij­dens de tour legt een archi­tect uit het archi­tour-team de his­torische achter­gron­den en stedelijke samen­hang uit, laat plan­nen zien en stelt toekomstscenario’s voor. 

 

Ook zal er ruim gele­gen­heid zijn voor dis­cussie. Wat moet het wor­den: een lev­ende brug met park en wonin­gen? Een tun­nel met draaikolk als ingang? Wat te doen met het Cruiseter­mi­nal? En wat vin­den de buurt­be­won­ers van de plannen?

Programma

13.30 uur : Start van de tour bij ARCAM

-  bestaande pon­taan­landin­gen Amsterdam-Centraal:

   IJplein­veer, Buik­sloter­wegveer, NDSM-veer

- plan­nen voor een tun­nel onder Het IJ

- Wes­t­er­dok­sei­land

- Pontsteiger en Distelwegveer

- Haparan­dadam: locatie voor een nieuwe brug?

- over­steek naar NDSM

- langs de Fiet­sring (project Binnenring)

- koffiepauze b.v. bij de Verbroederij

- over­steek met de Oostveer

- plan­nen voor Pont Sluisbuurt

- pontverbind­ing in het ver­lengde van de Jan Schaefferbrug

16.30 uur: Einde van de tour bij ARCAM

Online tick­etverkoop via Archi­tec­tu­ur­centrum Amsterdam

 

De tour kan ook voor groepen geboekt wor­den. Neem con­tact met ons op voor een offerte!

“Van­daag fiet­s­tour ‘Sprong over het IJ’ gedaan; was leuk, lev­endig en leerza­am. Veel opgestoken!”
J. Ham­burg­er, Amsterdam
“Het was een geweldige infor­matieve en ver­rassende fietsmiddag!”
J. de Pont, Amsterdam