Fiet­s­tour: Sprong over Het IJ

Al sinds de 19e eeuw wordt er in Amsterdam gedis­cus­si­eerd over moge­lijke bouw­kun­dige ver­bin­din­gen tus­sen de zui­de­lijke en noor­de­lijke IJ-oevers. Sinds enkele jaren is Amsterdam-Noord volop in ont­wik­ke­ling, wat de vraag naar betere oever­ver­bin­din­gen urgen­ter maakt dan ooit. Ondanks de komst van de Noord-Zuidlijn, is het in de spits­uren drin­gen op de ponten.

 

Eind juni heeft de Advies­com­mis­sie Oever­ver­bin­din­gen onder lei­ding van Alexan­der D’Hooghe, hoog­le­raar urba­ni­sa­tie aan de Uni­ver­si­teit Leu­ven, een nieuw advies uit­ge­bracht. Het voor­stel advi­seert twee brug­gen, een voet­gan­gers­tun­nel en nieuwe ponten.

Ga mee op een fiet­s­tour langs de IJ-oevers om de loca­ties van bestaande en geplande oever­ver­bin­din­gen te bekijken!

 

Tij­dens de tour legt een archi­tect uit het architour-team de his­to­ri­sche ach­ter­gron­den en ste­de­lijke samen­hang uit, laat plan­nen zien en stelt toekomstscenario’s voor. 

 

Ook zal er ruim gele­gen­heid zijn voor dis­cus­sie. Wat moet het wor­den: een levende brug met park en wonin­gen? Een tun­nel met draai­kolk als ingang? Wat te doen met het Cruis­e­ter­mi­nal? En wat vin­den de buurt­be­wo­ners van de plannen?

Pro­gramma

13.30 uur : Start van de tour bij ARCAM

-  bestaande pon­taan­lan­din­gen Amsterdam-Centraal:

   IJplein­veer, Buik­slo­ter­weg­veer, NDSM-veer

- plan­nen voor een tun­nel onder Het IJ

- Wes­ter­dok­sei­land

- Pont­stei­ger en Distelwegveer

- Hapa­ran­dadam: loca­tie voor een nieuwe brug?

- over­steek naar NDSM

- langs de Fiets­ring (pro­ject Binnenring)

- kof­fie­pauze b.v. bij de Verbroederij

- over­steek met de Oostveer

- plan­nen voor Pont Sluisbuurt

- pont­ver­bin­ding in het ver­lengde van de Jan Schaefferbrug

16.30 uur: Einde van de tour bij ARCAM

Online tic­ket­ver­koop via Archi­tec­tuur­cen­trum Amsterdam

 

De tour kan ook voor groe­pen geboekt wor­den. Neem con­tact met ons op voor een offerte!

“Van­daag fiet­s­tour ‘Sprong over het IJ’ gedaan; was leuk, leven­dig en leer­zaam. Veel opgestoken!”
J. Ham­bur­ger, Amsterdam
“Het was een gewel­dige infor­ma­tieve en ver­ras­sende fietsmiddag!”
J. de Pont, Amsterdam