Cruquius en Oostenburg

Cruquius in het Oost­elijk Havenge­bied was lang een onaangeroerd schierei­land vol ver­sleten indus­triege­bouwen, bewoond door cre­atievelin­gen. Maar sinds tien jaar rukt ook hier de stad op en wordt in hoge verdicht­ing een gemengd pro­gram­ma gebouwd. Achter het spoor ontstaat de nieuwe wijk Oost­en­burg, op de voor­ma­lige VOC locatie. Ingek­lemd tussen de Werk­spoorhal en de Van Gendthallen schi­eten woon­blok­jes uit de grond. De gemeente bezat op bei­de locaties nauwelijks grond­posi­ties waar­door met veel ontwik­kel­ingsvri­jheid een bonte stoet aan kleur­rijke archi­tec­tu­ur ontstaat.

Tij­dens deze fiet­s­tour bezoek je twee bin­nen­st­edelijke trans­for­matiege­bieden. Ter­wi­jl op Cruquius een nieuwe wijk op een tab­u­la rasa ontstaat, wor­den op Oost­en­burg bestaande gebouwen en nieuwe won­ing­bouw gemengd.

Pre­vi­ous
Next

Programma: Cruquius en Oostenburg

Meer Tours in Amsterdam