Cru­quius en Oostenburg

Cru­quius in het Oos­te­lijk Haven­ge­bied was lang een onaan­ge­roerd schier­ei­land vol ver­sle­ten indu­strie­ge­bou­wen, bewoond door cre­a­tie­ve­lin­gen. Maar sinds tien jaar rukt ook hier de stad op en wordt in hoge ver­dich­ting een gemengd pro­gramma gebouwd. Ach­ter het spoor ont­staat de nieuwe wijk Oos­ten­burg, op de voor­ma­lige VOC loca­tie. Inge­klemd tus­sen de Werk­spoor­hal en de Van Gendt­hal­len schie­ten woon­blok­jes uit de grond. De gemeente bezat op beide loca­ties nau­we­lijks grond­po­si­ties waar­door met veel ont­wik­ke­lings­vrij­heid een bonte stoet aan kleur­rijke archi­tec­tuur ontstaat.

Tij­dens deze fiet­s­tour bezoek je twee bin­nen­ste­de­lijke trans­for­ma­tie­ge­bie­den. Ter­wijl op Cru­quius een nieuwe wijk op een tabula rasa ont­staat, wor­den op Oos­ten­burg bestaande gebou­wen en nieuwe woning­bouw gemengd.

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Cru­quius en Oostenburg

Meer Tours in Amsterdam