Cru­quius en Oostenburg

Cru­quius in het Oos­te­lijk Haven­ge­bied was lang een onaan­ge­roerd schier­ei­land vol ver­sle­ten indu­strie­ge­bou­wen, bewoond door cre­a­tie­ve­lin­gen. Maar sinds tien jaar rukt ook hier de stad op en wordt in hoge ver­dich­ting een gemengd pro­gramma gebouwd. Ach­ter het spoor ont­staat de nieuwe wijk Oos­ten­burg, op de voor­ma­lige VOC loca­tie. Inge­klemd tus­sen de Werk­spoor­hal en de Van Gendt­hal­len schie­ten woon­blok­jes uit de grond. De gemeente bezat op beide loca­ties nau­we­lijks grond­po­si­ties waar­door met veel ont­wik­ke­lings­vrij­heid een bonte stoet aan kleur­rijke archi­tec­tuur ontstaat.

Tij­dens deze fiet­s­tour bezoek je twee bin­nen­ste­de­lijke trans­for­ma­tie­ge­bie­den. Ter­wijl op Cru­quius een nieuwe wijk op een tabula rasa ont­staat, wor­den op Oos­ten­burg bestaande gebou­wen en nieuwe woning­bouw gemengd.

Pre­vious
Next

Pro­gramma: Cru­quius en Oostenburg

Meer Tours in Amsterdam

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.