Online Archi­tec­tuur Quiz

Onze online archi­tec­tuur quiz is een team buil­ding acti­vi­teit – per­fect voor een online bedrijfsborrel!

 

Wat zei Le Cor­bu­sier toen Char­lotte Per­ri­and bij hem sol­li­ci­teerde in 1927? De oprich­ters van welke Franse band stu­deer­den archi­tec­tuur? Op welke wijze dineerde Luís Bar­ragán het liefst?

 

Weet jij het ant­woord op deze vra­gen? Ont­dek hoe­veel jouw collega’s weten over archi­tec­tuur in het alge­meen of over jul­lie eigen pro­jec­ten! Je kunt deel­ne­men in teams of indi­vi­du­eel tegen elkaar spelen.

 

We spe­len de archi­tec­tuur quiz online via Zoom of Teams en met behulp van een pub quiz tool. Alle deel­ne­mers vol­gen de quiz op een com­pu­ter of tablet en gebrui­ken hun smartphone om te ant­woor­den. De quiz kan ook live gepre­sen­teerd wor­den met een bea­mer op bureau.

Pre­vious
Next

Neem con­tact met ons op voor een voor­beeld archi­tec­tuur quiz en/of de prijslijst!

Duur: ca. 60 minu­ten
Talen: Neder­lands, Engels of Duits

 

De quiz bestaat uit meer­dere vra­gen­ron­den met veel foto’s, video’s en muziek. De quiz wordt live gepre­sen­teerd door twee quizmasters.

 

Wij stel­len vra­gen over alge­mene archi­tec­tuur­ken­nis (quo­tes, tri­via, gebou­wen, films en anek­do­tes…). Maar we kun­nen ook een archi­tec­tuur­quiz op maat maken – bij­voor­beeld over jul­lie eigen pro­jec­ten. We heb­ben zelfs een spe­ci­ale quiz over Vrou­wen en Gebou­wen in het programma!