Online Archi­tec­tuur Quiz

Onze online archi­tec­tuur quiz is een team buil­ding acti­vi­teit – per­fect voor een online bedrijfsborrel!

 

Wat zei Le Cor­bu­sier toen Char­lotte Per­ri­and bij hem sol­li­ci­teerde in 1927? De oprich­ters van welke Franse band stu­deer­den archi­tec­tuur? Op welke wijze dineerde Luís Bar­ragán het liefst?

 

Weet jij het ant­woord op deze vra­gen? Ont­dek hoe­veel jouw collega’s weten over archi­tec­tuur in het alge­meen of over jul­lie eigen pro­jec­ten! Je kunt deel­ne­men in teams of indi­vi­du­eel tegen elkaar spelen.

 

We spe­len de archi­tec­tuur quiz online via Zoom of Teams en met behulp van een pub quiz tool. Alle deel­ne­mers vol­gen de quiz op een com­pu­ter of tablet en gebrui­ken hun smartphone om te ant­woor­den. De quiz kan ook live gepre­sen­teerd wor­den met een bea­mer op bureau.

Pre­vious
Next

Neem con­tact met ons op voor een voor­beeld archi­tec­tuur quiz en/of de prijslijst!

Duur: ca. 60 minu­ten
Talen: Neder­lands, Engels of Duits

 

De quiz bestaat uit meer­dere vra­gen­ron­den met veel foto’s, video’s en muziek. De quiz wordt live gepre­sen­teerd door twee quizmasters.

 

Wij stel­len vra­gen over alge­mene archi­tec­tuur­ken­nis (quo­tes, tri­via, gebou­wen, films en anek­do­tes…). Maar we kun­nen ook een archi­tec­tuur­quiz op maat maken – bij­voor­beeld over jul­lie eigen pro­jec­ten. We heb­ben zelfs een spe­ci­ale quiz over Vrou­wen en Gebou­wen in het programma!

Your health is our top priority! Our tours take place in the open air, with 1,50 metre safety distance between participants and max. 15 participants per guide. A user-friendly and hygienic audioguide system is available and can be used with your own headphones.